Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Príbeh jedného vynálezu V. – Voľba správnej stratégie je posledný krok k realizácii jeho ochrany

VEDA NA DOSAH

Naposledy sme zhodnotili význam novej účinnej látky. Keďže je originálna, „chytí sa“ jej aj budúci zákazník a má potenciál uspieť na trhu, je potrebné zvoliť správnu stratégiu jej ochrany ako duševného vlastníctva. Píšeme Príbeh jedného vynálezu V.

Náš vedecký tím na farmaceutickej fakulte na samom začiatku príbehu najskôr nahlásil vznik duševného vlastníctva, to znamená vyvinutie novej účinnej látky vhodnej na liečbu sezónnej alergie. V ďalšom kroku uvažoval nad výberom spôsobu jej priemyslenoprávnej ochrany. Nasledovalo posúdenie realizovateľnosti takejto ochrany a naposledy sa hodnotil jej prínos. V aktuálnom príbehu sa bude voliť stratégia ochrany duševného vlastníctva. Dôležitá fáza, ktorá predstavuje naplánovanie konkrétnych krokov, tak aby plánovaná ochrana priniesla aj očakávaný úžitok.

Voľba stratégie ochrany duševného vlastníctva je rozhodnutím, od ktorého sa odvíjajú aj ďalšie možnosti komerčného využitia novej technológie, v našom prípade účinnej látky. Dôležité je uvedomiť si v tomto prípade tri základné parametre. Ide o fakty týkajúce sa spoločne všetkých spôsobov ochrany. Konkrétne: nutnosť registrácie, časová pôsobnosť resp. doba ochrany a územná pôsobnosť takzvaný princíp teritoriality.

Spomínaná účinná látka má byť chránená patentom. Podávať patentovú prihlášku bude náš tím v rámci spolupráce s Centrom transferu technológií pri CVTI SR (CTT pri CVTI SR), s ktorým spolupracoval aj v predchádzajúcich krokoch procesu transferu technológií. Na základe odbornej konzultácie sa predíde napríklad predčasnému podaniu patentovej prihlášky, čo by mohlo zapríčiniť aj predraženie patentovej ochrany.

Náš tím musí mať pred podaním patentovej prihlášky predstavu ako s takto ochráneným duševným vlastníctvom chce nakladať ďalej. V podstate to znamená, že musí mať premyslené ako chce pristúpiť ku jeho komercializácii.

Odborná konzultácia s expertmi na ochranu duševného vlastníctva sprostredkovaná na základe spolupráce s CTT pri CVTI SR dá nášmu tímu odpoveď aj na to aké sú aktuálne podmienky na trhu či akí sú možní licenční partneri.

Potrebné je zdôrazniť, že podanie patentovej prihlášky je závažným rozhodnutím týkajúcim sa najmä zverejnenia jej obsahu. Jej podanie je preto potrebné zvážiť. Náš tím musí počítať aj s tým, že patent mu nemusí byť udelený pre niektorú z možných prekážok. Keďže patentová prihláška už ale bude zverejnená, stane sa súčasťou stavu techniky. Jej obsah teda bude verejnou informáciou bez akejkoľvek ochrany.

Čo sa týka stratégie z pohľadu územnej pôsobnosti registrácia chráni predmety priemyselného vlastníctva len na tom území, kde je požiadané o takúto ochranu (podaním príslušnej patentovej prihlášky). Náš tím si teda môže vyšpecifikovať či chce len národnú ochranu alebo bude uvažovať o európskej alebo dokonca medzinárodnej úrovni ochrany. Aj táto otázka bude predmetom odbornej konzultácie, ktorú CTT pri CVTI SR sprostredkuje vďaka budovanému Národnému systému podpory transferu technológii (NSPTT) v rámci národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK. Národná patentová prihláška je v úvode procesu komercializácie najmenej nákladným riešením, a to aj pri podaní prihlášky, aj v období jej riešenia, aj počas doby ochrany. Rozhodujúcim faktorom pre národnú či medzinárodnú ochranu je návratnosť vynaložených finančných prostriedkov. Informácie o predpokladanej návratnosti investície má náš tím z predchádzajúceho príbehu, kde sa posudzoval význam a prínos novej technológie, v prípade nášho tímu účinnej látky.

Keď si náš tím zvolí vhodnú stratégiu ochrany účinnej látky bude nasledovať samotná realizácia tejto ochrany, ktorá zahŕňa už konanie o patentovej prihláške. S týmto procesom a tiež administratívnymi poplatkami súvisiacimi s ochranou novej účinnej látky sa stretne tím v ďalšom Príbehu VI.

 

Autori: Eva Vašková, Jaroslav Noskovič

Uverejnila: ZČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky