Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Príbeh jedného vynálezu IX. – Na trh sa uvádza nové liečivo pre alergikov

VEDA NA DOSAH

Ideme do finále. Po úspešnom patentovaní novej účinnej látky, ktorá môže byť použitá pri výrobe liečiv pre alergikov a stanovení marketingovej stratégie je čas „odovzdať technológiu“ niektorej z farmaceutických firiem. Teraz je najdôležitejšou úlohou vyjednať najlepšie licenčné podmienky pre obe strany – poskytovateľa licencie aj firmu, ktorá ju bude využívať.

Nová účinná látka na liečbu alergie, ktorú vyvinul vedecký tím môže byť reálne využitá jedine vtedy, ak sa z farmaceutickej fakulty dostane do farmaceutickej firmy. Až tá môže na základe tejto novinky vyrábať konkrétne liečivo. V našom prípade prvé vo forme ochuteného nápoja.    

Na základe odborných konzultácií sa ako spôsob komercializácie zvolilo udelenie licencie. Licenčnou zmluvou sa poskytne vybranej firme právo na používanie technológie.

Príprava licenčnej zmluvy je predovšetkým komunikáciou medzi Centrom transferu technológií (CTT) univerzity, právnikom, pôvodcom technológie a samozrejme firmou.

Na základe poskytnutia marketingového briefu technológie, ktorý sa rozposielal možným záujemcom v etape realizácie marketingovej stratégie prejavila o technológiu záujem firma „Dobré lieky s.r.o.“   Vyjednať bude teraz potrebné aj „dobrú“ licenčnú zmluvu.  

Významnú úlohu tu zohráva práve Centrum transferu technológií, ktoré má navrhnúť a dohodnúť zmluvné podmienky. Samozrejme tak, aby boli čo najvýhodnejšie pre poskytovateľa licencie teda pre univerzitu, na ktorej pôsobí náš vedecký tím. Ide o náročný proces, ktorý si vyžaduje expertov. CTT môže o nich požiadať Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Vďaka projektu NITT SK, ktorý CVTI SR realizuje je možné odborníkov zabezpečiť. Licenčná zmluva sa tak pripraví v spolupráci CTT a CVTI SR.

Nie je zmluva ako zmluva

Podpisom licenčnej zmluvy zostávajú poskytovateľovi licencie, tzn. univerzite, všetky práva duševného vlastníctva zachované. Druhá strana – nadobúdateľ licencie tzn. firma, má právo daný predmet duševného vlastníctva využívať v rozsahu licencie.  

Keďže naša účinná látka je predmetom priemyselného vlastníctva, licenčná zmluva sa uzatvára           podľa Obchodného zákonníka. Náležitosti, ktoré sa v licenčnej zmluve riešia sú najmä: spôsob použitia predmetu priemyselného vlastníctva (technológie), rozsah licencie, čas, na ktorý sa licencia udeľuje a odmena, pokiaľ sa strany nedohodli na bezodplatnom udelení licencie. Pokiaľ ide o formálne náležitosti, licenčná zmluva musí mať písomnú formu, inak je neplatná

Licenčná zmluva na našu účinnú látku bude nevýhradná. V prípade, že by sa uzatvorila výhradná zmluva, univerzita by nemala právo poskytnúť licenciu tretej osobe a sama by bola povinná nevyužívať technológiu, takým spôsobom ako je uvedené v licenčnej zmluve.

Produkt je na svete

Firma „Dobré lieky, s.r.o.“ pripravila finálny produkt s názvom „AlerDRINK.“ Bude ho vyrábať ako šumivý nápoj a distribuovať do siete slovenských lekární.

Po podpísaní licenčnej zmluvy je teraz úlohou CTT sledovať dodržiavanie licenčných podmienok touto firmou, a to vrátane platenia licenčných poplatkov univerzite. Na časť týchto poplatkov má nárok aj pôvodca teda náš vedecký tím. Okrem licenčných poplatkov sú tú ešte udržiavacie poplatky na zabezpečenie patentovej ochrany. V rámci licenčnej zmluvy sa dohodli, že udržiavacie poplatky bude platiť firma.

Tento príbeh je síce fiktívny, ale je dôkazom toho, že transfer technológií vrátane ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie má zmysel. Hovorí o tom viac ako šesťdesiat REÁLNE podporených prípadov – reálnych príbehov jedného vynálezu  rámci projektu NITT SK.

Tieto prípady sa týkajú rôznych oblastí hospodárskej praxe – medicíny, energetiky, techniky či životného prostredia a majú reálnu šancu napísať svoj vlastný skutočný príbeh možno práve do podobného konca ako je tento vymyslený.

Autori: Eva Vašková, Jaroslav Noskovič

Uverejnila: ZČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky