Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Predstavujeme laureátov Ceny za vedu a techniku 2019

VEDA NA DOSAH

Ministerka školstva Martina Lubyová a moderátor Martin Nikodým počas slávnostného galavečera

Slovensko aj tento rok pozná laureátov prestížnej Ceny za vedu a techniku. V rámci slávnostného galavečera, ktorý sa konal vo štrtok 7. novembra 2019 v Incheba Expo Bratislava, si ocenenie za prínos v oblasti vedy, techniky a inovácií prevzalo 17 vedecko-výskumných osobností. Podujatie bolo vyvrcholením 16. ročníka celoslovenského Týždňa vedy a techniky 2019.

Udeľovanie ocenení vedcom a výskumníkom za ich výsledky v oblasti vedy a techniky je už tradičnou a neoddeliteľnou súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorého organizátorom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Hlavným odkazom podujatia je uznanie a ocenenie práce slovenských vedcov a vedkýň za ich osobitý význam pre rozvoj spoločnosti.

Ceny za vedu a techniku 2019 si ocenené osobnosti prevzali z rúk ministerky Martiny Lubyovej, ktorá vo svojich úvodných slovách počas slávnostného galavečera pripomenula, že najvyššie ocenenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je udeľované už 11. rok: „Cena sa udeľuje na základe nominácie významných vedeckých a výskumných inštitúcií a na základe odporúčania a hodnotenia odbornej poroty.“

Na galavečere sa zúčastnili aj významní reprezentanti štátneho sektora, sektora vysokých škôl, predstavitelia súkromného sektora pôsobiacich vo výskume a vývoji, predstavitelia klubov, zväzov a združení.

Cenu za vedu a techniku si v jednotlivých kategóriách prevzali:

Osobnosť vedy a techniky

prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. z Katedry mikrobiológie na Fakulte biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre za vynikajúce výsledky v oblasti výskumu a vývoja biologicky účinných a prírodných látok so zameraním na mechanizmy účinku týchto látok na antimikrobiálnu, antibiofilmovú a antikarcinogénnu aktivitu.

prof. MUDr. Michal Mego, DrSc. z II. onkologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (LFUK) a Národného onkologického ústavu (NOÚ) Bratislave za translačný výskum v onkológií.

Ing. Marek Franko, PhD. z Elektrotechnického výskumeho a projektového ústavu (EVPÚ), a. s. v Novej Dubnici za výsledky dosiahnuté pri riešení a riadení výskumno-vývojových projektov v oblasti elektrických pohonov, výkonovej elektrotechniky, elektrických strojov a prístrojov s unikátnymi realizačnými výstupmi v množstve priemyselných zariadení.

prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc. z Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici za celoživotný prínos v rozvoji zdravotnej starostlivosti o detského pacienta.

Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky

prof. RNDr. Tibor Katriňák, DrSc., emeritný profesor z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave za významný prínos pri budovaní bratislavskej algebraickej školy uznávanej v európskom a svetovom priestore.

Ing. Otto Verbich, PhD. z Výskumného ústavu káblov a izolantov (VUKI) a. s. za vedeckú činnosť, koordináciu projektov CERN a PHARE, pôsobenie v New York Academy of Sciences, v Inštitúte elektrických a elektronických inžinierov – IEEE, v komisiách pre vedu a výskum, za aktivity v rámci členstva v Medzinárodnej elektrotechnickej komisii – IEC a za autorstvo a spoluautorstvo 19 patentov.

Ministerka Martina Lubyová s moderátorom Martinom Nikodýmom pri chemickom pokuse

prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc. z Ústavu merania Slovenskej akadémie vied (SAV) za mimoriadne celoživotné zásluhy za rozvoj vedného odboru „Meracia technika“.

prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc. z Ústavu patologickej anatómie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského (JLF UK) a Univerzitnej nemocnice Martin (UNM) za vedeckú a inovatívnu odbornú prácu v oblasti bioptickej a molekulovo-patologickej diagnostiky onkologických a hematologických ochorení významnú pre personalizovanú liečbu pacientov.

Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov

Ing. Attila Tóth, PhD. z Katedry záhradnej a krajinnej architektúry na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre za mimoriadny prínos pre rozvoj vedy v oblasti krajinnej architektúry výskumom zelenej infraštruktúry, jej plánovania, tvorby a implementácie.

Ing. Darina Dupláková, PhD., Ing. Paed IGIP z Technickej univerzity v Košiciach, Fakulty výrobných technológií so sídlom v Prešove za excelentné vedecké výsledky v oblasti svetelnej techniky a podiel na riešení viacerých významných medzinárodných a národných výskumných projektov.

Ing. Marián Mičúch, PhD. z Elektrotechnického výskumeho a projektového ústavu (EVPÚ), a. s. v Novej Dubnici za výskum a vývoj optoelektronických stabilizovaných manipulačných zariadení s realizáciou v praxi.

Popularizátor vedy

doc. RNDr. Marián Kireš, PhD. z Oddelenia didaktiky fyziky v Ústave fyzikálnych vied na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach za prepájanie prírodovedného vzdelávania a popularizácie vedy, návrh a realizáciu nových formátov popularizačných podujatí, tvorbu koncepcie a návrh exponátov parku vedy SteelPark Košice.

PhDr. Sibyla Mislovičová z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV za dlhoročnú prácu v oblasti jazykovej kultúry, jazykového poradenstva a kultivovania spisovného jazyka, ako aj za mimoriadne zásluhy na popularizácii výsledkov vedeckého výskumu v oblasti spisovného jazyka.

RNDr. Mária Zentková, CSc. z Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied (SAV) za dlhoročnú prácu v oblasti popularizácie vedy prostredníctvom formátov Pastelková fyzika, Krotitelia myšlienok a najmä Vedeckých brlohov.

PhDr. Sibyla Mislovičová pri preberaní ocenenia

Vedecko-technický tím roka

Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá Funglass – pod vedením
prof. Ing. Dušana Galuseka, DrSc. za dosiahnuté výsledky v európskom rámcovom programe Horizont 2020 a za reprezentáciu slovenskej vedy v zahraničí.

Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied (SAV) – tím pod vedením doc. RNDr. Zuzany Gažovej, CSc. za vedecký príspevok v oblasti amyloidnej agregácie proteínov a identifikovaní látok vhodných na terapiu ochorení spojených s amyloidnou agregáciou proteínov.

Tím pracovníkov z útvaru pre výskum a vývoj mechatronických systémov v Elektrotechnickom výskumnom a projektovom ústave (EVPÚ), a. s. v Novej Dubnici pod vedením Ing. Martina Hraška, PhD. za výskum a vývoj riadiaceho systému pre rozpoznávanie a sledovanie objektov inteligentným stabilizovaným nosičom senzorických systémov a jeho využitie v praxi.

V rámci podujatia boli taktiež odovzdané ceny:

Cena Aurela Stodolu (Ocenenie Slovenských elektrární)

Bronislava Púčeková za zaujímavú bakalársku prácu a na tému: Perspektívne spôsoby akumulácie OZE – (Obnoviteľné zdroje energie).

Vladimír Kohan za výbornú diplomovú prácu na tému: Využitie FACTS zariadení pre zlepšenie dynamickej stability elektrizačnej sústavy.

Jozef Zužčak za vynikajúcu dizertačnú prácu na tému: Návrh veternej elektrárne pre ostrovný systém.

Cena Slovenskej rektorskej konferencie za umenie 2019

Ing. arch. Ing. Ema Ruhigová a Ing. arch. Ing. Roman Ruhig za súbor umeleckých diel „Architektonické návrhy bývania v rôznom klimatickom podnebí (Kazachstan, Bielorusko, Španielsko, Senegal)“ nadnárodného významu, ktoré boli realizované počas vysokoškolského štúdia v študijnom odbore 5.1.1. architektúra a urbanizmus na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.

Mená všetkých ocenených nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk v ľavom menu v sekcii „Ocenené osobnosti“.

Zdroj: MŠVVaŠ SR a CVTI SR

Redigovala a uverejnila: Zuzana Hrubá, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Ján Laštinec, NCP VaT pri CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky