Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Otvorenie akademického roka 2017/2018 na slovenských univerzitách

VEDA NA DOSAH

Welcome to school (Vitajte v škole)

Koniec septembra je obdobím, kedy sa otvárajú brány na mnohých univerzitách. Priblížime vám otvorenie akademického roka 2017/2018 na štyroch slovenských univerzitách.

Na Univerzite Komenského v Bratislave sa začal 99. akademický rok. „Ako univerzita s prívlastkom ,národná‘ nesie najväčší univerzitný diel zodpovednosti nielen v rámci celej slovenskej spoločnosti a jej budúcnosti, ale tiež postavenia v prostredí našej spoločnej európskej rodiny a v širších súvislostiach aj vo svete“ uviedol v slávnostnom príhovore rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Slávnostné otvorenie UK: Autor Vladimír Kuric

Pri otvorení akademického roka, rektor univerzity sa v Aule UK nevyhol ani kritike súčasnej situácie v rezorte: „Stav školstva, vysokého školstva je neuspokojivý a vyžaduje si zmeny. Ale ozajstné a podložené reálnou kvalifikovanou analýzou! Preto naša akademická obec podala zásadné pripomienky k dokumentu Učiace sa Slovensko a výrazne nesúhlasné stanovisko k návrhu novely zákona o vysokých školách, aj k návrhu zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania. Vyjadrili sme nesúhlas s narábaním s eurofondmi na vedu a výskum. Veríme, že nedostatky, na ktoré sme upozornili, budú odstránené a navrhované riešenia budú v záujme veci akceptované.“

Celkovo má však počet študentov klesajúcu tendenciu odrážajúcu aktuálny vývoj demografickej krivky. Napr. oproti roku 2014, počas ktorého u nás študovalo viac než 24 000 študentov v prvom, druhom a spojenom stupni štúdia, je to pokles o takmer 4000 študentov. Počet doteraz zapísaných zahraničných študentov je viac ako 2500, čo znamená významný nárast oproti predchádzajúcemu roku. Aktuálne ponúkame viac ako 700 študijných programov, viaceré z nich v cudzích jazykoch,“ uviedol najvyšší predstaviteľ UK.

Tiež pripomenul, že Univerzita Komenského patrí medzi dve percentá najlepších univerzít sveta, čo dokazuje pravidelným umiestňovaním sa v medzinárodných rebríčkoch.

Na slávnostnom zhromaždení akademickej obce UK sa zúčastnila aj ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD.: „Číslo 99 – 99. akademický rok – je veľmi pekné. Ja mám tiež veľmi zaujímavé číslo. Som totiž dvadsiatou ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky po roku 1989. S ohľadom na strednú dobu dožitia ministrov školstva pevne verím a dúfam, že sa budem môcť aj takto o rok zúčastniť otvorenia vášho jubilejného stého akademického roka,“ povedala s úsmevom ministerka.

V poradí 65. akademický rok na Žilinskej univerzite v Žiline slávnostne otvorila rektorka Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., v  pondelok, 25. septembra 2017. V tomto jubilejnom akademickom roku sa bude na siedmich fakultách (Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Strojnícka fakulta, Elektrotechnická fakulta, Stavebná fakulta, Fakulta riadenia a informatiky, Fakulta bezpečnostného inžinierstva a Fakulta humanitných vied) vzdelávať 7 775 študentov spolu v 179 akreditovaných študijných programoch vo všetkých formách a stupňoch vysokoškolského štúdia.

Slávnostné otvorenie Žilinská univerzita v Žiline

Štruktúra a počty študijných programov sú racionalizované v rámci komplexnej akreditácie univerzity. V súčasnosti fakulty ponúkajú študijné programy inovované v súlade s najnovšími výsledkami vedy a v súlade s potrebami praxe, ale aj niekoľko úplne nových atraktívnych programov, napr. autotronika, bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry, počítačové modelovanie a simulácie v strojárstve, finančný manažment, technológia údržby lietadiel, aplikovaná telematika, fotonika, inteligentné informačné systémy, plánovanie dopravnej infraštruktúry, celouniverzitný študijný program alpínska a vysokohorská ekológia na Výskumnom ústave vysokohorskej biológie so sídlom v Tatranskej Javorine a ďalšie.

Univerzitu teší aj pozitívny trend v počte zapísaných zahraničných študentov. V tomto roku sa bude na UNIZA vzdelávať 167 študentov z krajín mimo SR, čo je o 41 viac ako v akademickom roku 2016/2017. V prvý týždeň akademického roka je k dispozícii už tradične Infopoint – miesto, na ktorom súčasní študenti ochotne pomôžu a poradia študentom prvých ročníkov zorientovať sa v novom prostredí.

Prešovská univerzita v Prešove už 19. 9. otvorila svoje brány a oficiálne vstúpila do dvadsiateho prvého akademického roka. Slávnostného podujatia v Divadle Jonáša Záborského sa zúčastnilo vyše 450 významných hostí zo Slovenska, Čiech, Poľska, Maďarska, Rumunska, Ukrajiny, desiatky pedagógov a študentov. Pri príležitosti otvorenia nového akademického roka bola tvorivým zamestnancom udelená aj Cena rektora.

Slávnostné otvorenie na Prešovskej univerzite

Nový akademický rok univerzita každoročne otvára slávnosťou, ktorá hostí najvyšších akademických funkcionárov slovenských i zahraničných vysokoškolských inštitúcií, vedecko-výskumných partnerov, popredných predstaviteľov štátnej, verejnej správy a územnej samosprávy, zástupcov cirkví, náboženských spoločností a podnikateľskej sféry. „Stojíme na prahu nového akademického roka, čo je opäť príležitosťou pre rekapituláciu, obzretie sa za seba, do nedávnej i staršej minulosti, zhodnotiť a posúdiť výsledky svojej práce i snáh, skonfrontovať predstavy i očakávania s realitou a jej výzvami,“ zneli úvodné slová rektora PU prof. Petra Kónyu. Z tých najvýznamnejších výsledkov, ktoré univerzita v uplynulom roku dosiahla vyzdvihol zaradenie Prešovskej univerzity na druhé miesto v rebríčku slovenských vysokých škôl z pohľadu medzinárodného prestížneho rankingu Scimago. „Významné úspechy sme zaznamenali aj v internacionalizácii vzdelávania, keď v minulom roku študovalo na našej univerzite 323 zahraničných študentov pri medziročnom náraste takmer 100 % a podľa údajov z konca októbra minulého roka sa stala Prešovská univerzita treťou najväčšou univerzitou na Slovenskou a vôbec najväčšou mimobratislavskou vysokou školou,“ zdôraznil rektor.

Z oblasti vedeckého výskumu upriamil pozornosť na úspech v podobe získanie grantu zo schémy Maria Currie, jediného na Slovensku, či zaregistrovanie jedinečnej odrody mäty piepornej – Kristínky. „Po dlhom čakaní sa nám taktiež podarilo dosiahnuť zaradenie prvého univerzitného časopisu do prestížnej databázy Scopus,“ poznamenal prof. Kónya. Slávnostné otvorenie akademického roka je taktiež príležitosťou na udelenie Ceny rektora tvorivým zamestnancom a študentom Prešovskej univerzity. Tú si z rúk rektora prevzalo celkovo tridsaťdva  pracovníkov, ktorí významným spôsobom prispeli k rozvoju vedy v jednotlivých vedných odboroch a desiati študenti za reprezentáciu univerzity a vynikajúce výsledky v štúdiu.

V pondelok 18. septembra 2017 sa v aule Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach uskutočnilo slávnostné otvorenie akademického roka Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, do ktorého nastúpilo viac ako 7 000 študentov, z toho do prvého ročníka na bakalárskom, magisterskom a spojenom stupni štúdia sa zapísalo viac ako 2 350 prvákov.

Slávnostné otvorenie UPJŠ v Košiciach

Hlavnou prioritou univerzity je zabezpečenie vzdelávania tak, aby sa štúdium opieralo o kvalitný vedecký výskum odborne erudovaných  učiteľov, ktorí prenášajú poznatky dosiahnuté vlastným vedeckým bádaním do procesu výučby. Pracovníci UPJŠ v Košiciach a jej súčasti vyvíjajú maximálne úsilie, aby sa študenti v priebehu vzdelávacieho procesu stretávali so špičkovou experimentálnou prístrojovou technikou, najnovšími informačno-komunikačnými technológiami, ako aj inovatívnymi metódami vzdelávania, ktoré budú môcť využiť v praxi.

V novom akademickom roku k hlavným prioritám v oblasti vzdelávania bude patriť:  podpora internacionalizácie štúdia s cieľom zintenzívnenia komunikácie  študentov a učiteľov so zahraničnými inštitúciami, podpora inovatívnych študentských projektov a vedecko-výskumných zámerov a dôsledná implementácia vnútorného systému kvality vzdelávania na báze štandardov „ESG 2015“. 

Osobitnú zmienku si zaslúži proces finálnej prípravy akreditačného spisu spoločného študijného programu s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach – spojeného štúdia 1. a 2. stupňa v odbore Farmácia.

Súčasťou slávnostného otvorenia nového akademického roka bolo aj predstavenie nových profesorov, doktorov vied, docentov a nových nositeľov vedeckého kvalifikačného stupňa IIa. Zároveň rektor UPJŠ v Košiciach udelil Cenu rektora za významný prínos učiteľov a vedeckých pracovníkov univerzity v oblasti vedy a výskumu.

Po prvýkrát bola na slávnostnom otvorení akademického roka udelená Cena rektora za významný prínos doktorandov vo vedeckovýskumnej činnosti a rovnako po prvýkrát bola udelená aj Cena rektora v kategórii významný mediálny čin jednotlivcom a kolektívom za pozitívne zviditeľňovanie univerzity v masmediálnej oblasti.

Významnou zmenou v štruktúre univerzity je zriadenie Technologického inovačného parku UPJŠ (TIP UPJŠ), ktorý bude mať postavenie výskumného centra univerzity a bude špecializovaným pracoviskom v priamej riadiacej pôsobnosti rektora, ktoré vykonáva interdisciplinárny výskum vo vybraných vedných oblastiach, alebo prierezovo vo viacerých vedných oblastiach.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Fotografie poskytli jednotlivé univerzity.

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky