Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Odporúčania medzinárodných expertov pre ústavy SAV

VEDA NA DOSAH

Predsedníčka medzinárodného panelu expertov prof. Marja Makarow v spoločnosti s Ing. Máriou Omastovou DrSc.

Podstatou hodnotenia bolo porovnávanie, či ústavy SAV robia špičkový výskum v európskom priestore, pričom hodnotenia medzinárodných expertov SAV nepovažuje za „súd“, skôr za priateľské odporúčania na ceste k zlepšovaniu sa v budúcnosti.

„V našej súhrnnej správe sú aj odporúčania k manažovaniu ústavov, k dlhodobému strategickému plánovaniu a zvýrazneniu multidisciplinarity výskumu,“ pripomenula už pri prvej prezentácii hodnotení predsedníčka medzinárodného panelu expertov prof. Marja Makarow. Okrem iného experti ocenili aj spájanie niektorých ústavov SAV do väčších celkov, no s akcentom aj na potrebu ich reorganizácie. Jedno z odporúčaní smeruje aj k vypracovaniu národnej stratégie pre výskum na Slovensku.

Predsedníctvo SAV prihliadlo na niektoré argumenty hodnotených subjektov a v ôsmich prípadoch upravilo výsledné hodnotenie v parciálnych ukazovateľoch, v prípade Ústavu stavebníctva a architektúry SAV skorigovalo dvojité celkové hodnotenie do spoločného jedného výsledku. Celkové začlenenie organizácií SAV ponechalo v zmysle navrhovaných výsledkov hodnotenia panelom medzinárodných expertov. V nadväznosti na ukončenie procesu hodnotenia vedecké organizácie SAV vypracujú do konca septembra stratégiu svojho výskumu a akčné plány na ďalšie obdobie s prihliadnutím na odporúčania medzinárodných expertov.

V prehľade ukončeného procesu hodnotenia sú v najvyššej kategórii hodnotenia Ústav etnológie SAV a Ústav polymérov SAV. Medzinárodný panel potvrdil, že ich výskum patrí k medzinárodnej špičke v európskom kontexte a organizácie preukázali významné príspevky v danej oblasti, pričom dosiahli medzinárodné uznanie v Európe.
V druhej kategórii s hodnotením – Výskum je viditeľný na európskej úrovni a organizácie dosiahli hodnotné výsledky v danej oblasti v rámci Európy – sa ocitlo tridsať ústavov SAV. Do tretej kategórie s konštatovaním, že výskum má pevné základy a prispel k poznaniu v danej oblasti na európskej úrovni s viditeľnosťou organizácie na národnej úrovni, medzinárodný panel expertov zaradil dvadsať organizácií a do štvrtej najslabšej kategórie päť. Podrobnejšie informácie v prílohe, resp. na webovej stránke SAV v sekcii Evaulácia, akreditácia v SAV.

 

Zaradenie vedecký organizácií SAV podľa Zásad pravidelného hodnotenia vedeckých organizácií SAV za obdobie 2012 –  2015 do kategórií

Kategória: Výskum patrí k medzinárodnej špičke v európskom kontexte. Organizácia preukázala významné príspevky v danej oblasti a dosiahla medzinárodné uznanie v Európe.

Ústav etnológie SAV
Ústav polymérov SAV

Kategória: Výskum je viditeľný na európskej úrovni. Organizácia dosiahla hodnotné príspevky v danej oblasti v rámci Európy.

Fyzikálny ústav SAV
Ústav geotechniky SAV
Ústav informatiky SAV
Ústav materiálového výskumu SAV
Ústav merania SAV
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV
Neuroimunologický ústav SAV
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
Chemický ústav SAV
Ústav zoológie SAV
Virologický ústav SAV
Ústav anorganickej chémie SAV
Botanický ústav SAV
Parazitologický ústav SAV
Archeologický ústav SAV
Historický ústav SAV
Prognostický ústav SAV
Ústav experimentálnej psychológie SAV
Ekonomický ústav SAV
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV
Ústav dejín umenia SAV
Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
Sociologický ústav SAV
Ústav orientalistiky SAV

Kategória: Výskum má pevné základy a prispel k poznaniu v danej oblasti na európskej úrovni. Organizácia je viditeľná na národnej úrovni.

Ústav hydrológie SAV
Geografický ústav SAV
Geologický ústav SAV
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV
Ústav krajinnej ekológie SAV
Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV
Filozofický ústav SAV
Ústav štátu a práva SAV
Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV
Ústav hudobnej vedy SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Ústav svetovej literatúry SAV
Ústav slovenskej literatúry SAV

Kategória: Výskum nemá pevné základy alebo stagnuje, prípadne má nedostatky z vedeckého alebo technického hľadiska.

Ústav pre výskum srdca SAV
Ústav ekológie lesa SAV
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV
Spoločenskovedný ústav SAV
Ústav politických vied SAV  

Hodnotenie centier a ústavov SAV, ktoré vznikli počas hodnoteného obdobia:

Ústav vied o Zemi SAV je hodnotený nasledovne: Výskum je viditeľný na európskej úrovni. Organizácia dosiahla hodnotné príspevky v danej oblasti v rámci Európy.

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV je hodnotené nasledovne: Výskum má pevné základy a prispel k poznaniu v danej oblasti na európskej úrovni. Organizácia je viditeľná na národnej úrovni.

 

Slovenská akadémia vied v roku 2016 uskutočnila akreditáciu jej vedeckých organizácií. Realizoval ju panel zahraničných expertov na čele s podpredsedníčkou fínskej Akadémie vied Marjou Makarow.  Zámerom akreditácie bola identifikácia špičkových pracovísk SAV. Ambíciou bolo taktiež podľa pripomienok a poukázaním na slabšie oblasti – podnietiť rozvoj progresívnych výskumných tém.

 

Informácie poskytol: Stanislav Ščepán, vedúci referátu pre komunikáciu a média SAV 

Zdroj foto: SAV                                                                                       

Uverejnila: MI     

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky