Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ocenenie za osobný rozvoj a rozvoj vedy pre mladých slovenských výskumníkov

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto (Expo Sciences Europe 2016)

Mladí úspešní študenti, víťazi Festivalu vedy a techniky na Slovensku za rok 2015 a víťazi Stredoškolskej odbornej činnosti, sa v júli zúčastnili úžasnej prehliadky a zároveň súťaže určenej mladým výskumníkom pod názvom Expo Sciences Europe 2016 (skratka ESE), ktorá sa tento rok konala vo francúzskom Toulouse.

Podujatie organizované pre mladých a mladým má za cieľ zdieľať vedu, otvoriť a ponúknuť vedu celému svetu a všetkým, podporovať mladých a ich kreativitu, vytvárať medzinárodné vzťahy a partnerstvá, ako aj podnietiť priateľstvá.

Pri príležitosti úspechu slovenských mladých výskumníkov Vám prinášame rozhovor s vedúcim slovenskej delegácie na Expo Sciences Europe 2016, Petrom Topoľským z AMAVETu (Asociácie pre mládež, vedu a techniku). 

 

Z. VČ.: Expo Sciences Europe je jednou z aktivít, resp. podujatí organizovaných mládežníckou organizáciou MILSET. Povedzte nám na úvod niečo o tejto organizácii?

P. TOPOĽSKÝ: „MILSET (Mouvement International pour le Loisir Scientifique et Technologique) je medzinárodná organizácie pre voľný čas, vedu a techniku. Združuje vyše 100 národných asociácií podobných ako je AMAVET z 88 štátov celého sveta. Spojiť sa s organizáciou MILSET znamená byť členom hnutia, ktoré sa týka Európy a aj sveta, prevziať na seba časť úlohy v oblasti regionálneho rozvoja vedeckých a technických aktivít vo voľnom čase a podporovať medzinárodné spolupráce a mier, pestovať vedu a techniku v duchu rešpektovania, porozumenia a solidarity.

Od roku 1991 v dvojročných intervaloch organizuje veľké podujatie s názvom Expo Sciences International (skratka ESI). Hostiteľskými krajinami boli napríklad Kuvajt, Mexiko, Francúzsko, Chile, Rusko, ale aj Slovensko. Pre veľký úspech a záujem mladých ľudí o ESI sa MILSET rozhodol pre regionálne rozdelenie a od roku 1996 sa realizujú prehliadky vedeckých prác aj na európskej úrovni pod názvom Expo Sciences Europe. Je to medzinárodná výmena skúseností z činnosti klubov mládeže s voľnočasovými aktivitami v oblasti vedy, techniky a ekológie.“

Z. VČ.: V úvode rozhovoru sme trochu naznačili ciele podujatia Expo Sciences Europe. Čo všetko sa za tým skrýva?

P. TOPOĽSKÝ: „Toto podujatie sa koná každý druhý rok v inom štáte pod hlavičkou tej ktorej miestnej členskej organizácie zameranej na vedu a techniku. Cieľom podujatia je priniesť možnosť mladým ľudom prezentovať svoj projekt prostredníctvom panelovej prezentácie, nabrať skúsenosti z prezentovania pred odbornou komisiou a v neposlednom rade spoznať podobne nadšených mladých ľudí z rôznych krajín.

Víziou ESE je dať mládeži príležitosť:

  • prezentovať výsledky svojej výskumnej a pozorovateľskej práce verejnosti;
  • komunikovať s mladými ľuďmi s podobnými záujmami;
  • porovnať svoje postupy a metodiky práce s inými autormi na európskej úrovni;
  • diskutovať s odborníkmi;
  • profilovať svoju budúcu profesiu a získavať náskok v oblasti vedomostnej politiky;
  • prežiť nezabudnuteľné dni v kolektíve seberovných mladých ľudí a nadviazať nové priateľstvá;
  • interkultúrne sa vzdelávať a ukázať svetu svoju krajinu očami mladých ľudí.“

Z. VČ.: Koľko mladých výskumníkov a s akými témami sa tento rok Expo Sciences Europe zúčastnili?

P. TOPOĽSKÝ: „Tento rok sa zúčastnilo Expo Sciences Europe zhruba 300 mladých výskumníkov nielen z Európy, ale aj z iných svetadielov. Keďže veda ako taká je širokospektrálna, aj témy prezentovaných projektov boli rôznorodé. Myslím, že najväčšie zastúpenie mala vedná disciplína Informatika a počítačové inžinierstvo, ale zahanbiť sa nedala ani elektrina, mechanika, energia či chémia. Neodmysliteľnou časťou ESE bola aj tzv. Debrujárska dedinka, kde malé deti predstavovali jednoduché fyzikálno-chemické pokusy.“

Z. VČ.: Akým projektom sa prezentovali naši mladí slovenskí výskumníci? Ako obstáli v konkurencii prezentovaných projektov?

P. TOPOĽSKÝ: Ester Tomajková prezentovala projekt Testovanie vplyvu DMSO na kuracie embryo, Beáta Plaskurová predstavila projekt Popularizácia astronómie a kozmonautiky v Novom Meste nad Váhom, Branislav Labuda mal projekt Vplyv predsejbovej prípravy na prekonávanie dormancie semien a rastové vlastnosti ginka dvojlaločného (Ginkgo biloba L.)., Peter Nociar obhájil projekt Monitoring a ochrana mokrade Béter a Dominik Juračka predstavil projekt Vývoj a testovanie inovatívnej metódy na stanovenie 5-hydroxy-L-tryptofánu pri diagnostike kolorektálneho karcinómu.

Naša delegácia obstála v konkurencii nadmieru dobre, nakoľko traja získali 3 medaile z celkového počtu 15 rozdaných ocenení.

  • Dominik Juračka získal ocenenie za osobný rozvoj a rozvoj vedy – medailu Georga Charpaka.
  • Peter Nociar získal medailu francúzskeho fyzika menom Michel Crozon za vedecký prínos.
  • Branislav Labuda získal medailu francúzskeho fyzika menom Michel Crozon za vedecký prínos.

sprava: Beáta Plaskurová, Branislav Labuda, Dominik Juračka, Peter Nociar a Ester Tomajková

AMAVET v úzkej spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave zabezpečil účasť na ESE aj pre víťazov Stredoškolskej odbornej činnosti, za čo patrí veľké poďakovanie dekanovi doc. RNDr. Milanovi Triznovi, PhD.“

Z. VČ.: Aký máte najsilnejší tohtoročný zážitok z Expo Sciences Europe?

P. TOPOĽSKÝ: „Napriek tomu, že už som sa zúčastnil niekoľkých podobných súťaží, vždy ma vie fascinovať ako deti so záujmom, radi a nenútene prezentujú svoj vedecký projekt a častokrát sa pozorným počúvaním dozviem niečo nové.“

Z. VČ.: Máte niečo, čo by ste chceli mladým ľuďom rozhodujúcim sa či študovať vedu alebo nie, povedať resp. odkázať?

P. TOPOĽSKÝ: „Pokiaľ niekoho od detstva láka bádanie, resp. sa orientuje v nejakom vednom odbore a navyše ho to baví, určiteodporúčam ísť za tým a rozširovať si obzory štúdiom. Veda je hra, kde máme stále možnosť objaviť neobjavené a to je na nej fascinujúce.“

Z. VČ.: Branislavovi Labudovi, Dominikovi Juračkovi a Petrovi Nociarovi k úspešnému reprezentovaniu Slovenska v mene redakcie srdečne GRATULUJEME, želáme veľa podobných úspechov vo vede a Petrovi Topoľskému z AMAVET-u ďakujeme za rozhovor

ukážky ocenení

 

AMAVET od roku 1990 pôsobí na Slovensku ako nezisková organizácia – občianske združenie, ktoré vytvára podmienky pre nádejných mladých vedcov. Cieľom organizácie je napĺňať predstavy žiakom i študentom, ale aj pedagógom či rodičom a spolu s nimi viesť mládež k zmysluplnému tráveniu voľného času či už organizovaním podujatí na sekretariáte v Bratislave alebo prostredníctvom klubov, nachádzajúcich sa na celom území Slovenska.

 

Rozhovor pripravila: Zuzana Vetrecin Čeplíková, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: AMAVET


CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky