Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Nezmeškajte prednášku o dopade zmeny klímy na poľnohospodárstvo a čo s tým

VEDA NA DOSAH

Vplyv klimatickej zmeny už vidno aj v súčasnosti.

Banner Veda v Centre: Klimatické zmeny v poľnohospodárstve. Zdroj: CVTI SR

Banner Veda v Centre: Klimatické zmeny v poľnohospodárstve. Zdroj: CVTI SR

Pozývame vás do vedeckej kaviarne, kde sa oboznámime s akčným plánom v oblasti udržateľného poľnohospodárstva v súvislosti s klimatickou zmenou. Vo štvrtok 30. septembra 2021 o 17.00 hod. budeme diskutovať aj o tom, aké dopady nás čakajú, čo by ich mohlo zmierniť a aké opatrenia sú zamerané na ochranu a podporu biodiverzity. Našimi hosťami budú vedkyne z Ústavu krajinnej ekológie SAV Zita Izakovičová a Jana Špulerová.

Prednáška sa bude streamovať a záznam z nej bude dostupný na YouTube CVTI SR.

Aké zmeny očakávať

Jedným z najvýznamnejších globálnych megatrendov ohrozujúcich nielen krajinné ekosystémy, ale aj človeka samého, je klimatická zmena. Jej vplyvy je vidieť už v súčasnosti a predpokladá sa, že budú ešte viditeľnejšie. Počasie sa v poslednom období stalo viac extrémnym, zvyšuje sa intenzita sucha a na druhej strane sa pozoruje výskyt náhlych búrok s prívalovými dažďami, ktoré často spôsobujú záplavy. Zintenzívňujú sa prejavy prirodzených rizík a hazardov.

Očakáva sa, že tieto extrémne výkyvy počasia budú ešte častejšie a intenzívnejšie. Predpokladá sa aj narušenie vodného režimu v krajine a odtok vody z krajiny. Klimatická zmena postihne tiež jednotlivé hospodárske odvetvia, najmä lesné hospodárstvo, poľnohospodárstvo a cestovný ruch. Zmena klimatických podmienok posun klimatických pásiem ovplyvní najvýraznejšie súčasnú štruktúru poľnohospodárskej výroby. Špecifickým cieľom v rámci akčného plánu v oblasti udržateľného poľnohospodárstva je zvýšiť adaptačnú schopnosť obhospodarovania poľnohospodárskej krajiny tak, že sa uplatnia opatrenia, ktoré sa zamerali na ochranu pôdy, prírodných zdrojov a podporu biodiverzity.

Počas prednášky sa pokúsime objasniť, aké dopady klimatickej zmeny možno očakávať v oblasti poľnohospodárstva a aké špecifické opatrenia by ich mohli zmierniť.

Kto bude prednášať

Doc. RNDr. Zita Izakovičová, PhD., je samostatnou vedeckou pracovníčkou Ústavu krajinnej ekológie SAV. V ústave pracuje od roku 1985 a od roku 2012 pôsobí na pozícii riaditeľky. Dlhodobo sa venuje základnému a aplikovanému krajinnoekologickému výskumu na báze interdisciplinárneho prístupu. Podieľala sa na rozpracovaní metodiky krajinnoekologického plánovania LANDEP, ktorú medzinárodne uznali jej zakotvením v Agende 21 zo summitu Rio ako jednu z odporučených metód integrovanej ochrany prírodných zdrojov. Rozpracovala aj viacero aplikačných metód pre krajinnoekologickú optimalizáciu územia, ktoré začlenili aj do legislatívy. Výsledky svojej vedeckej práce publikovala vo vedeckých a odborných časopisoch doma i v zahraničí. Slovenskú vedu reprezentuje prostredníctvom členstva v medzinárodných organizáciách.

Ing. Jana Špulerová, PhD., je samostatná vedecká pracovníčka v Ústave krajinnej ekológie SAV, kde pracuje od roku 2005. Vo svojom výskume sa venuje problematike nelesnej drevinovej vegetácie v poľnohospodárskej krajine, hodnoteniu biotopov pre krajinnoekologické plánovanie, biodiverzite, historickým štruktúram poľnohospodárskej krajiny, agroenvironmentálnej politike a hodnoteniu ekosystémových služieb. Bola riešiteľkou viacerých rámcových projektov Európskej únie, ako aj koordinátorkou mnohých národných projektov zameraných na diverzitu a hodnotenie ekosystémových služieb poľnohospodárskej krajiny. V spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR participovala na príprave Akčného plánu pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy.

Septembrová vedecká kaviareň je sprievodným podujatím festivalu vedy Európska noc výskumníkov 2021. Opäť sa môžete tešiť na vedeckú jeseň – pripravujeme pre vás online program, súťaže, návštevy škôl a ďalšie zaujímavé aktivity. Hlavný program sa uskutočnil 24. 9. 2021. Súčasťou tohtoročnej Európskej noci výskumníkov sú opäť aj sprievodné podujatia – vedecké kaviarne a vedecké cukrárne, ktoré prinesú zaujímavé prezentácie výnimočných slovenských vedcov.

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE organizuje pre širokú verejnosť pravidelne, každý posledný štvrtok v mesiaci o 17.00 hod., Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave.

(MAT)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky