Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Nadácia Pontis vyhlásila víťazov Ceny Generácia 3.0 za rok 2018

VEDA NA DOSAH

víťazi Ceny Generácia 3.0 za rok 2018

Každé dieťa a mladý človek má možnosť naplniť svoj potenciál a získať vedomosti, zručnosti a postoje potrebné pre život v 21. storočí. Generácia 3.0 je vzdelávací program Nadácie Pontis, ktorého cieľom a víziou je pomôcť zmene vzdelávania na Slovensku. V súčasnosti už existujú moderné vzdelávacie prístupy, ktoré využívajú školy po celej krajine. Aj preto Nadácia Pontis v roku 2018 usporiadala už druhý ročník Ceny Generácia 3.0, kde svojim inšpiratívnym prístupom k vzdelávaniu súťažili školy a neziskové organizácie.

Cenu odovzdala Nadácia Pontis v 5 kategóriách. Najviac prihlášok prišlo do kategórie Inovácie v systéme vzdelávania, druhý najväčší počet bol zaznamenaný v kategórií Sociálne a občianske kompetencie. Súťažilo sa aj v kategóriách ako Kariérne a podnikateľské zručnosti, Technologické a prírodovedné znalosti, a Osobnosť pripravená na zmeny. Medzi ocenenými sú projekty, ktoré u žiakov rozvíjajú inkluzívne cítenie k spolužiakom a k okoliu, kritické myslenie či prepájanie súvislostí v rámci viacerých predmetov. Ďalší víťazi vedú študentov k tomu, aby sa stali špičkovými vedcami, či nečakali na pracovnú príležitosť, ale sami si ju vytvorili.

K víťazstvu sa viaže aj finančná odmena vo výške 15 000,00 € a nefinančná odmena vo forme pro bono odbornej pomoci od firemných partnerov v hodnote 20 000,00 €. Ocenenie tiež prináša možnosť ďalšieho rozvoja projektu v spolupráci s pro bono odborníkmi, meranie jeho dopadu a rozširovanie do ďalších škôl. „Naším cieľom je pomôcť pripraviť vzdelávací prístup do stavu, v ktorom bude životaschopný a šíriteľný ďalej do čo najviac škôl,“ vysvetľuje Lenka Surotchak, výkonná riaditeľka Nadácie Pontis.

Na slávnostnom odovzdávaní Ceny Generácia 3.0, ktoré sa uskutočnilo 3. mája sa predstavilo 14 finalistov v spomínaných piatich kategóriách. Na úvod a záver prezentácií jednotlivých finalistov, vystúpili so svojimi prezentáciami aj dvaja hostia podujatia, Rony Zvarom, zakladateľ organizácie Unistream podporujúca vytváranie inkluzívnej spoločnosti a Vicky Colbert, spoluautorka vzdelávacieho modelu Escuela Nueva. Ako počas svojej prezentácie povedal Rony Zvarom, pri vzdelávaní a pre následný úspech je dôležité „mať sen, vedieť správne riskovať, tvrdo na sebe pracovať, nevzdávať sa a byť optimistom“.

Víťazi Ceny Generácia 3.0 za rok 2018

Kategória: Kariérne a podnikateľské zručnosti

Názov projektu: Rozbehni sa! Academy
Predkladateľ: Rozbehni sa! (Uni 2010)

Rozbehni sa! pripravuje mladých ľudí na dobu, v ktorej im nikto nemusí ponúknuť prácu a musia sa naučiť, ako si ju vytvoria sami. Organizácia vytvorila rýchlokurz začiatkov podnikania Rozbehni sa! Academy. Kurz obsahuje 4 video lekcie ako rozbehnúť podnikanie, záverečný test a certifikát o absolvovaní. Súčasťou projektu je aj sieť vyškolených ambasádorov na stredných školách, ktorí žiakom predstavia Rozbehni sa! Academy. Tým, ktorých príležitosť rozbehnúť vlastné podnikanie zaujme, odporučia možnosť registrovať sa do R! Academy on-line a prezrieť si zvyšné videá. Tí, ktorí chcú pokračovať aj ďalej, dostanú zdarma „rozbiehačský ťahák“ a plný prístup do on-line kurzu. Komisia ocenila ľahkú šíriteľnosť projektu, ako i dobré pokrytie v regiónoch.

Kategória: Osobnosť pripravená na zmeny

Názov projektu: Reflexia slobody a zodpovednosti
Predkladateľ: Základná škola, Dubová, Bratislava

Projekt je zameraný na inkluzívne vzdelávanie žiakov základnej školy v rôznych životných situáciách. Zahŕňa napríklad artefiletiku, teda terapeutom vedený proces umeleckého rozvoja detí, tvorivé činnosti v skupinách, medzigeneračné zážitkové sústredenia, pravidelné reflektívne kruhy, terapie, atď. Všetky tieto a ďalšie aktivity vedú k tomu, aby deti vnímali a hovorili o vlastných pocitoch, názoroch, potrebách, aby prijímali zodpovednosť za svoju slobodu. Aktivity pomáhajú k nadobudnutiu nových zručností a zmene klímy jednotlivých tried, ako aj celej školy. Komisia ocenila, že ide o inovatívny a odborne podložený prístup k inklúzii žiakov s potenciálom stať sa príkladom dobrej praxe.

Kategória: Technologické a prírodovedné znalosti

Názov projektu: Rozvoj Turnaja mladých fyzikov a Olympiády mladých vedcov
Predkladateľ: Turnaj mladých fyzikov

Turnaj mladých fyzikov je aktivita pre tímy stredoškolských študentov, ktorá vo všetkých smeroch simuluje reálnu vedeckú prácu. Študenti počas školského roka riešia zadané problémy – študujú literatúru, konzultujú s učiteľmi i vedcami, experimentujú a vyvíjajú teórie. Na konci sa zúčastňujú medzinárodnej súťaže. Výsledky prezentujú pred konkurenčnými tímami, ktoré ich oponujú a recenzujú. Výstupy hodnotí odborná porota, pričom študenti majú možnosť hneď na mieste o svojej práci a hodnotení diskutovať. Na predchádzanie nechuti voči exaktným vedám slúži Olympiáda mladých vedcov pre žiakov do 15 rokov, takisto s možnosťou medzinárodnej reprezentácie. Komisia ocenila, že projekt má potenciál popularizovať vedu a podporiť mladé talenty, ktoré môžu priniesť do sveta nové vedecké objavy.

Martin Plesch počas prezentácie Turnaja mladých fyzikov a Olympiády mladých vedcov na Cene Generácia 3.0 za rok 2018

Kategória: Sociálne a občianske kompetencie

Názov projektu: Rozšírenie stredoškolského debatného programu
Predkladateľ: Slovenská debatná asociácia (SDA)

Všeobecným cieľom SDA je podporovať kritické myslenie, otvorenosť a občiansku angažovanosť mladých ľudí. Napĺňa ho cez debatné aktivity – organizovanú výmenu názorov, v ktorej rozhoduje kvalita argumentov. Najstaršou a najviac prepracovanou činnosťou organizácie je stredoškolský debatný program. Pozostáva z pravidelných stretnutí debatných klubov, metodickej podpory, a debatných turnajov. Program podporuje aktívne zapojenie mladých ľudí – očakáva sa od nich, že postupne na seba preberú zodpovednosť, naučia sa rozhodovať debaty a budú sa starať o svoje kluby. Týmto sa odlišuje od väčšiny debatných programov v zahraničí. Komisia ocenila aktuálnosť prístupu, aj vzhľadom na súčasnú spoločenskú situáciu, a podporu angažovanosti študentov.

Kategória: Inovácie v systéme vzdelávania

Názov projektu: Lepšia geografia
Predkladateľ: Lepšia geografia, o. z.

Metodický portál Lepšia geografia vznikol najmä preto, aby tvoril a učiteľom poskytoval vzdelávacie materiály, návrhy vyučovacích hodín, netradičné metódy a aktivity, ktorými je možné premeniť klasickú školskú geografiu na predmet, ktorý rozvíja široké spektrum (nielen geografických) schopností. Okrem tvorby vzdelávacích metodík a materiálov sa projekt zameriava na postupnú zmenu vnímania geografického vzdelávania na Slovensku. Projekt je využiteľný nielen na základných školách či gymnáziách, ale aj na fakultách vysokých škôl, ktoré pripravujú budúcich učiteľov geografie. Komisia ocenila potenciál osloviť veľké skupiny študentov, ktorí sa vďaka projektu naučia myslieť kriticky a taktiež to, že prístup prepája poznatky z viacerých disciplín.

 

Informácie a fotografie poskytla: Zuzana Schaleková, PR manažérka Nadácie Pontis

Zdroj ďalších informácií: Účasť na slávnostnom odovzdávaní ocenení

Spracovala: Zuzana Vetrecin Čeplíková, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky