Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Mobilita ľudských zdrojov vo vede a technike a návrat odborníkov zo zahraničia

VEDA NA DOSAH

Galéria Archa, Noc výskumníkov 2018: Diskusia na tému mobility vedcov

Slovenská republika patrí v rámci Európskej únie k štátom s najvyšším podielom študentov vysokých škôl študujúcich v inom členskom štáte. Podstatná časť týchto absolventov sa následne etabluje na pracovnom trhu v štáte, v ktorom absolvovala vysokoškolské štúdium, čo má na Slovenskú republiku viaceré negatívne vplyvy. Slovensko však môže profitovať zo skúseností, poznatkov a kontaktov, ktoré naši výskumníci získajú počas svojho pôsobenia v zahraničí a následne ich môžu ďalej využívať a rozvíjať vo svojom pôsobení doma na Slovensku.

Možnosti mobility odborníkov na Slovensku

Slováci, ktorí sa etablovali v zahraničí, by v prípade svojho návratu na Slovensko mohli využitím svojich skúseností a kontaktov v zahraničí pozitívne vplývať na smerovanie slovenskej spoločnosti či skvalitňovanie verejných služieb, vo všeobecnosti správy vecí verejných, prípadne môžu napomôcť skvalitňovaniu vedy, výskumu a vysokoškolského vzdelávania a v neposlednom rade by sa mohli angažovať v občianskej spoločnosti či v podnikateľskom sektore.

Z tohto dôvodu bola vypracovaná na Ministerstve školstva SR Podporná schéma na návrat odborníkov zo zahraničia schválená vládou Slovenskej republiky ešte v júli 2015. Podľa pravidiel Podpornej schémy, príspevok 10 tisíc eur môže dostať „mladý odborník“, teda občan Slovenskej republiky vo veku menej ako 40 rokov, s ukončeným vysokoškolským štúdiom v zahraničí. Až 50 tisíc eur môže získať „expert“, ktorý v zahraničí pracoval aspoň 10 rokov. Podmienkou udelenia príspevku je, že mladý odborník alebo expert bude pracovať na Slovensku v orgánoch a inštitúciách verejného sektora.

S návratom odborníkov na Slovensko môžu byť spojené viaceré náklady, v závislosti od trvania obdobia po skončení vysokoškolského štúdia, náklady stratenej príležitosti (napr. finančné ohodnotenie za prácu v zahraničí v porovnaní s ohodnotením vo verejnom sektore na Slovensku), náklady spojené s úhradou pôžičky na štúdium v zahraničí, ale aj nefinančné náklady, ako napríklad prerušenie sociálnych väzieb v prípade návratu na Slovensko, zmena podmienok pre rodinných príslušníkov a mnohé ďalšie. Cieľom podpornej schémy je vytvoriť dostatočne príťažlivý stimul pre návrat odborníkov na Slovensko znížením či čiastočnou kompenzáciou existujúcich bariér.  

Nakoľko táto podporná schéma v tomto roku končí  je potrebné nastaviť ju do budúcna. Je snaha vylepšiť to, čo nebolo dobré. Andrea Putalová z CVTI SR,  ktoré je  administrátorom  podpornej schémy, v diskusii povedala, že „podporná schéma je postavená len ako základný kameň návratu“.

(Viac o Podpornej schéme na návrat odborníkov zo zahraničia).

Galéria Archa, Noc Výskumníkov: Diskusia na tému mobility vedcov

Na tému mobility vedeckých pracovníkov diskutovali na tohtoročnej Noci výskumníkov v Bratislave v Galérii Archa: doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD., prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing Žilinskej univerzity; Michal Habrman, Inštitút finančnej politiky, Ministerstvo financií SR; RNDr. Martin Kolísek, Dr. rer. nat., vedeckovýskumný pracovník, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave; doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD., zástupca riaditeľa Ústavu výskumu progresívnych technológií, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Slovenská technická univerzita v Bratislave.

Galéria Archa, Noc výskumníkov 2018: Diskusia na tému mobility vedcov

Diskusia v rámci odbornej témy Noci výskumníkov 2018 sa zamerala na problematiku úniku a cirkulácie mozgov, ako aj na nevyhnutné opatrenia, ktoré je potrebné urobiť na prilákanie špičkových slovenských odborníkov pôsobiacich v zahraničí naspäť domov. Ako sa vyjadril jeden z prítomných vedcov RNDr. Martin Kolísek, Dr. rer. nat., ktorý sa vrátil na Slovensko: „Netreba sa báť ani prevziať už fungujúce systémy zo zahraničia“. Jedným z rezonujúcich návrhov bolo aj vyjadrenie: „pozvať tých, ktorí sa už vrátili na Slovensko, aby vyjadrili svoje skúsenosti s doterajšou podpornou schémou pre vedcov týkajúcou sa návratov Slovákov, na diskusiu za okrúhlym stolom“.

Podporná schéma sa zameriava na dlhodobý, resp. trvalý návrat slovenských odborníkov zo zahraničia. Na Slovensku máme aj ďalší,  avšak krátkodobý  program Slovenskej akadémie vied  – Program SASPRO, ktorý je  taktiež úspešným mobilitným programom Slovenskej akadémie vied, určený skúseným vedcom zo zahraničia, ktorí majú záujem pracovať v organizáciách Slovenskej akadémie vied. Program im umožňuje uchádzať sa o pracovný pobyt od 12 do 36 mesiacov, pričom vedná oblasť, v rámci ktorej môžu podávať prihlášku, nie je obmedzená.

Hlavným cieľom Programu SASPRO je poskytnúť prichádzajúcim vedcom primerané a motivujúce podmienky, ktoré im umožnia kariérny rozvoj, získanie nových skúseností a nadviazanie medzinárodnej spolupráce. Nemenej dôležitá je aj snaha podporiť návrat slovenských vedcov zo zahraničia späť na Slovensko. (Zdroj: SASPRO) Program SAV SASPRO vznikol na základe projektu spolufinancovaného Európskou úniou zo 7. rámcového programu – Akcie Marie Curie, schéma Ľudia.

EÚ a mobilitné programy pre vedcov

V súčasnosti Akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA) v rámci aktuálneho programu HORIZON 2020 poskytujú granty pre všetky štádiá kariéry výskumných pracovníkov – či už ide o kandidátov na doktorandské štúdium alebo skúsených výskumných pracovníkov – a podporujú nadnárodnú, medziodvetvovú a interdisciplinárnu mobilitu. MSCA umožňuje výskumným organizáciám (univerzitám, výskumným centrám a firmám) hostiť talentovaných zahraničných výskumníkov a vytvárať strategické partnerstvá s poprednými inštitúciami na celom svete. Cieľom MSCA je vybaviť výskumných pracovníkov potrebnými zručnosťami a medzinárodnými skúsenosťami pre úspešnú kariéru vo verejnom alebo súkromnom sektore. Program reaguje na výzvy, s ktorými sa niekedy stretávajú výskumní pracovníci a ponúka im atraktívne pracovné podmienky a príležitosť prechádzať medzi akademickým a iným prostredím. MSCA je otvorená pre všetky oblasti výskumu a inovácií, od základného výskumu až po zavádzanie na trh a inovačné služby. Oblasti výskumu a inovácií voľne vyberajú žiadatelia (jednotlivci a/alebo organizácie). (Zdroj:Marie Skłodowska-Curie actions )

Výhody medzinárodnej vedeckej spolupráce

Medzinárodná vedecká spolupráca je kľúčová pre zlepšenie blahobytu a kvality života. Zhromažďovaním talentu a dostupných zdrojov zvyšujeme náš vplyv pri riešení globálnych problémov, ktorým žiadna krajina nemôže čeliť sama.

Na podujatí Noc výskumníkov 2018,  mala svoj stánok aj Iniciatíva EURAXESS Slovensko, ktorá poskytuje poradenstvo a podporu výskumníkom, ktorí chcú absolvovať zahraničný výskumný pobyt. Okrem informácií o aktivitách a službách servisných centier EURAXESS, poskytujú pracovníci SAIA aj informácie o možnostiach získania štipendií a grantov na výskumné pobyty v zahraničí. K dispozícii majú aj propagačné a informačné materiály a publikácie národnej siete EURAXESS (informačné letáky, publikáciu „Sprievodca mobilitou výskumných pracovníkov“ a ďalšie). Európsky portál EURAXESS, ktorého sekcia Jobs & Funding umožňuje bezplatné a jednoduché vyhľadávanie pracovných ponúk a štipendií vo výskume. (Pozri aj Sprievodca mobilitou a prijímaním výskumných pracovníkov)

Euraxes Slovensko na Noci výskumníkov 2018

Festival vedy Európska noc výskumníkov je projekt finančne podporovaný rámcovým programom Európskej komisie na podporu výskumu, vývoja a inovácií – Horizon 2020, práve v časti – Marie Skłodowska-Curie actions pod číslom 818109 a je financovaný zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Európska noc výskumníkov je paralelne organizovaná v 24 štátoch Európy a tento ročník sa uskutočňuje pod značkou Európskeho roku kultúrneho dedičstva. 

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje: Odborná diskusia v Galérii Archa na tému mobility výskumníkov

Podporná schéma na návrat odborníkov zo zahraničia

SAV SASPRO

Marie Skłodowska-Curie actions

Foto: Marián Zelenák, NCP VaT pri CVTI SR

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky