Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Mladí vedci SAV opäť cestovali po školách Slovenska

Monika Tináková

V rámci projektu Roadshow mladých vedcov po školách Slovenska vycestovali vedci Slovenskej akadémie vied do Košíc a do Prešova. Počas jedného vyučovacieho dňa navštívili Gymnázium na Poštovej ulici v Košiciach, Základnú školu na Tomášikovej ulici v Košiciach a Gymnázium Konštantínova 2 v Prešove.

Roadshow mladých vedcov po školách: Monika Hucáková, Ivan Shepa, Katarína Bimbová a Veronika Pastrnáková (zľava)

Odučili spolu 9 vyučovacích hodín chémie, biológie a etiky. Katarína Bimbová z Neurobiologického ústavu SAV sa vo svojom výskume venuje najmä traumatickému poškodeniu miechy a centrálnej nervovej sústavy.

„Moja prezentácia sa týkala nervového systému, ako funguje a aké dôsledky má jeho poškodenie. Študentom gymnázií, ako aj žiakom základnej školy som najprv porozprávala základné informácie o nervovom systéme, keďže nie všetci ho ešte v škole preberali. Na jednoduchých príkladoch som im vysvetlila, aký je nervový systém nevyhnutný pre naše každodenné fungovanie. Po teoretickom úvode som sa dostala k nášmu výskumu, ktorý robíme na Neurobiologickom ústave Biomedicínskeho centra SAV,“ povedala Katarína Bimbová.

Vedci zároveň hovoria na roadshow o sebe a svojich motiváciách pôsobiť vo vede, ale aj o podmienkach, ktoré na prácu majú. Chcú byť pre mladých príkladom, ako robiť na Slovensku vedu, aj keď často v náročných podmienkach.

„Moja prezentácia bola zameraná najmä na traumatické poškodenie miechy, ako vzniká a aké vážne sú dôsledky tohto poranenia. Žiakom som porozprávala aj o rôznych terapeutických prístupoch, ktoré na našom ústave skúmame. Okrem výskumu som im chcela aj ozrejmiť, o čom je doktorandské štúdium, čomu sa môžu venovať a aké majú možnosti ako doktorandi na SAV-ke,“ povedala biologička.

Katarína Bimbová z Neurobiologického ústavu SAV

V závere vyučovania si Katka pripravila pre žiakov aj kvíz, v ktorom si mohli preveriť svoje znalosti o nervovom systéme, ako sa aj niečo nové naučiť. Od začiatku hodiny ich mladá biologička zaujala, a to najmä tým, že nešlo o klasickú hodinu biológie, ale niečo nové, čo upútalo ich pozornosť.

„Mali mnoho otázok ohľadom výskumu poškodenia miechy, najmä prváci na gymnáziu Poštová 2. Bolo vidno, že ich táto téma zaujíma, veľmi sa im páčili aj obrázky a takisto aj video v prezentácii. Najviac ma prekvapili siedmaci na základnej škole na Tomášikovej ulici. Ešte nepreberali nervový systém, takže o ňom ešte nemali základné poznatky, ale aj tak sa im prezentácia veľmi páčila, reagovali na ňu a pri kvíze veľmi pohotovo a šikovne odpovedali na moje otázky. Najviac sa mi páčilo, že po skončení mojej prezentácie na gymnáziu na Poštovej 2 prišlo za mnou ešte asi 5 študentov a ďalej sa pýtali ohľadom nášho výskumu a všeobecne o nervovom systéme, takže sme sa ešte spoločne rozprávali a diskutovali,“ hovorila s nadšením Katka.

Ivan Shepa z Ústavu materiálového výskumu SAV sa špecializuje na materiál keramika a jeho vlastnosti a využitie. Žiakom na základnej škole a stredoškolákom prednášal o výskume tohto materiálu na košickom ústave SAV a svoju vyučovaciu hodinu obohatil najmä o úzke prepojenie tejto témy s praxou. Žiaci mali o materiálovom výskume pomerne široký prehľad a mnohí vedca zaskočili aj odbornými otázkami a pripomienkami.

Ivan Shepa z Ústavu materiálového výskumu SAV

V programe mladých vedcov mali aj tentokrát zastúpenie spoločenské vedy. Veronika Pastrnáková zo Spoločenskovedného ústavu SAV sa venuje asertivite, rôznym typom správania. Žiakov sa napríklad pýtala aj to, čomu by sa raz v rámci svojej kariéry chceli venovať a kto ich usmerňuje pri dôležitých životných rozhodnutiach.

Projekt Roadshow mladých vedcov po školách Slovenska odštartovala akadémia už v roku 2017. Jeho cieľom je približovať SAV verejnosti, dostať sa priamo k žiakom a prinášať do škôl fakty, pravdu a učiť žiakov kritickému mysleniu. Ďalší cieľ je motivovať mladých, aby na konkrétnom príklade mladého vedca, ktorý pôsobí na SAV videli, že je dôležité zostávať na Slovensku a posúvať krajinu dopredu. V aktuálnom školskom roku pridali vedci do programu okrem stredných škôl aj základné školy, aby mohli žiakov pozitívne ovplyvňovať už pri rozhodovaní, kam na strednú školu. Aj týmto spôsobom chce SAV bojovať proti odlivu mozgov a pozitívnym príkladom dokázať, že aj v ťažkých podmienkach sa dá robiť kvalitná veda a nastavenie priorít v živote ovplyvňuje všetky ďalšie rozhodnutia.

Spracovala a fotografie poskytla: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky