Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Inovačná výkonnosť EÚ od roku 2010 sa zvýšila o 5,8 %, tvrdí Európsky prehľad výsledkov inovácií na rok 2018

VEDA NA DOSAH

Infografika: Innovation Scoreboard 2018

Lídrom v oblasti inovácií v EÚ je opäť Švédsko, za ktorým nasleduje Dánsko, Fínsko, Holandsko, Spojené kráľovstvo a Luxembursko, ktoré sa ku skupine najlepších inovátorov pripája tento rok. Do skupiny silných inovátorov sa nateraz prepadlo Nemecko.

Čo je Európsky prehľad výsledkov inovácie?

Každoročný Európsky prehľad výsledkov inovácie (EIS) poskytuje porovnávacie hodnotenie výkonnosti výskumu a inovácií v EÚ a európskych krajinách. Umožňuje tvorcom politík posúdiť relatívne silné a slabé stránky vnútroštátnych systémov výskumu a inovácií, sledovať pokrok a určiť prioritné oblasti na podporu inovačnej výkonnosti. EIS zahŕňa členské štáty EÚ, ako aj Island, Izrael, bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko, Nórsko, Srbsko, Švajčiarsko, Turecko a Ukrajinu. Po prvýkrát tohtoročná správa obsahuje aj niektoré dostupné údaje pre Albánsko, Bosnu a Hercegovinu, Kosovo a Čiernu Horu. Na obmedzenejší počet globálne dostupných ukazovateľov EIS porovnáva EÚ s Austráliou, Brazíliou, Kanadou, Čínou, Indiou, Japonskom, Ruskou federáciou, Južnou Afrikou, Južnou Kóreou a Spojenými štátmi.

Ako je na tom EÚ

Inovačná výkonnosť v EÚ sa naďalej zvyšuje, ale na zabezpečenie globálnej konkurencieschopnosti Európy treba vyvinúť ďalšie úsilie. Vyplýva to z európskeho prehľadu výsledkov inovácie na rok 2018, ktorý uverejnila Komisia.

Komisia každý rok uverejňuje porovnávacie posúdenie inovačnej výkonnosti členských štátov a porovnanie s medzinárodnými konkurentmi. Tieto údaje pomáhajú členským štátom a EÚ ako celku posúdiť, na ktoré oblasti sa treba zamerať.

Komisár pre výskum, vedu a inováciu Carlos Moedas uviedol: „Z tohto vydania prehľadu výsledkov opäť raz vyplynulo, že Európa je silná v oblasti vedy, ale nedostatočné výkonná v oblasti inovácie. V obnovenom programe pre výskum a inováciu sa stanovuje rad opatrení zameraných na to, aby sa Európa stala globálnym lídrom v oblasti inovácie. Naše návrhy pre Európsky horizont, budúci program EÚ pre výskum a inovácie, sa zameriavajú na urýchlenie inovácie v rámci celého hodnotového reťazca, na podporu identifikácie a rozšírenie prelomových inovácií.“

Tohtoročné vydanie európskeho prehľadu výsledkov inovácie poukazuje na pozitívny trend vo väčšine krajín EÚ – najmä na Malte, v Holandsku a Španielsku, pričom lídrom v oblasti inovácie EÚ je naďalej Švédsko. EÚ dobieha kľúčových konkurentov, ako je Kanada, Japonsko a Spojené štáty. Preklenutie tohto rozdielu v oblasti inovácie a udržanie náskoku pred Čínou si však bude vyžadovať zosúladené úsilie s cieľom prehĺbiť európsky inovačný potenciál.

Finančné prostriedky a zosúladenie verejného a súkromného sektora

Zistenia potvrdzujú nedávny Obnovený program Komisie pre výskum a inovácie, v ktorom sa vedúci predstavitelia EÚ vyzývajú, aby začali hneď teraz konať s cieľom pomôcť Európe stať sa globálnou autoritou v oblasti inovácie, pretože na to má potenciál. Lídri EÚ sa zišli na neformálnej diskusii 16. mája tohto roku v Sofii a očakáva sa, že závery sformulujú na zasadnutí Európskej rady 28. – 29. júna. S cieľom prispieť ku globálnemu vedúcemu postaveniu Európy v oblasti inovácie Komisia 7. júna navrhla doteraz najambicióznejší európsky program financovania výskumu a inovácie, Európsky horizont, s navrhovaným rozpočtom 100 miliárd EUR na obdobie 2021 – 2027. Iba finančné prostriedky EÚ však nebudú postačovať. Na zachovanie a zlepšenie nášho európskeho spôsobu života je nevyhnutné zosúladené úsilie verejného a súkromného sektora.

Európsky prehľad výsledkov inovácie na rok 2018: kľúčové zistenia

 • Lídrom v oblasti inovácie v EÚ je opäť Švédsko, za ktorým nasleduje Dánsko, Fínsko, Holandsko, Spojené kráľovstvo a Luxembursko, ktoré sa ku skupine najlepších inovátorov pripája tento rok. Do skupiny silných inovátorov sa nateraz prepadlo Nemecko.

Inovácie v EÚ

Európsky prehľad výsledkov inovácie na rok 2018 – poradie krajín Os Y: inovačná výkonnosť v rokoch 2017 (farebné stĺpce), 2016 (horizontálne čiarky) a 2010 (sivé stĺpce) oproti priemeru EÚ v roku 2010 – agregovaná hodnota 27 ukazovateľov; Os X: krajiny EÚ

 • V priemere sa inovačná výkonnosť EÚ od roku 2010 zvýšila o 5,8 %. Za posledných 8 rokov sa inovačná výkonnosť zvýšila v 18 krajinách EÚ a znížila v desiatich krajinách EÚ. Najviac sa výkonnosť zvýšila v Litve, na Malte, v Holandsku a Spojenom kráľovstve a najviac sa znížila na Cypre a v Rumunsku.
 • Na globálnej úrovni EÚ doháňa Kanadu, Japonsko a Spojené štáty. Pred Čínou si EÚ udržiava náskok, ktorý sa však rýchlo znižuje, pretože Čína sa zlepšuje takmer trikrát rýchlejšie ako EÚ. V porovnaní s Južnou Kóreou EÚ zaostáva, ale podľa očakávaní by ju v nasledujúcich rokoch mala postupne dobehnúť.
 • Vo vybratých oblastiach inovácie sú lídrami EÚ tieto krajiny:
  • Dánsko – ľudské zdroje a prostredie priaznivé pre inovácie;
  • Luxembursko – atraktívne výskumné systémy;
  • Francúzsko – financie a podpora;
  • Írsko – inovácie v malých a stredných podnikoch a vplyvy na zamestnanosť a predaje;
  • Belgicko – inovačné väzby a spolupráca v oblasti inovácií.
 • Inovačná výkonnosť sa najviac zlepšila v oblasti širokopásmového pripojenia, ľudských zdrojov a atraktívnosti výskumných systémov, najmä prostredníctvom medzinárodných spoločných publikácií.
 • Verejné výdavky na výskum a vývoj ako podiel na HDP zostávajú pod úrovňou z roku 2010.
 • Počas nasledujúcich dvoch rokov sa očakáva zlepšenie celkovej inovačnej výkonnosti EÚ o 6 %.

Inovácia bola v posledných desaťročiach motorom približne dvoch tretín hospodárskeho rastu Európy. Napriek tomu, že Európa má len 7 % svetovej populácie, realizuje sa tu 20 % investícii do výskumu a vývoja, uverejňuje sa jedna tretina všetkých vysokokvalitných vedeckých publikácií a Európa zastáva vedúce postavenie v takých priemyselných odvetviach, ako je farmaceutický a chemický priemysel, strojárstvo a móda. Európa takisto výrazne podporuje inovácie prostredníctvom kľúčových podporných technológií, ako je fotonika a biotechnológia.

Prečo Európa zaostáva?

V mnohých oblastiach však Európa zaostáva. Spoločnosti EÚ míňajú na inovácie menej než ich konkurenti. Rizikový kapitál je v Európe naďalej málo rozvinutý, v dôsledku čoho sa podniky presúvajú do ekosystémov, v ktorých majú lepšie šance na rýchly rast. Verejné investície v celej EÚ nedosahujú ani 3 % HDP. Intenzita výskumu a vývoja medzi regiónmi EÚ je stále nevyvážená, pričom investície a výskum sú zväčša sústredené v západnej Európe. Okrem toho 40 % pracovnej sily v Európe nemá potrebné digitálne zručnosti.

Každoročný európsky prehľad výsledkov inovácie poskytuje porovnávacie posúdenie výskumu a inovačnej výkonnosti krajín EÚ a vybratých tretích krajín. Analyzujú sa v ňom relatívne silné a slabé stránky vnútroštátnych výskumných a inovačných systémov a krajinám sa poskytuje pomoc pri posudzovaní oblastí, na ktoré by sa mali sústrediť s cieľom zvýšiť inovačnú výkonnosť.

Slovensko

Na Slovensku najsilnejší vplyv má na inovácie zamestnanosť a predaj. Najslabšou stránkou sú financie, podpora inovácií a inovátori. Viac v správe Slovakia (EN)

 

Zdroje:

Európsky prehľad výsledkov inovácie na rok 2018 (European Innovation Scoreboard 2018, EN) Main report

Často kladené otázky (EN)

Slovakia (EN)

Stránka venovaná European Innovation Scoreboard

Tlačová správa EK

Spracovala a uverejnila: MI

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky