Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Hrou k poznaniu

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto

Projekt Vedecko-technického centra (VTC) v Košiciach v Slovenskom technickom múzeu sa stal reálnym v roku 2013, kedy začal slúžiť svojmu poslaniu. Hlavným cieľom projektu VTC bolo vytvorenie uceleného informačného a vzdelávacieho priestoru na prezentáciu vedy a techniky, založenej na interaktivite a experimentovaní, s využitím moderných prezentačných foriem a metód. Základnými požiadavkami na VTC pre prácu s mládežou sú interaktívnosť, edukatívnosť, zábavnosť a atraktivita.

Pôvodne priestory na Hlavnej ulici č. 90 v centre Košíc roky slúžili ako depozitáre zbierkových predmetov a predtým ako súkromné byty. V zrekonštruovaných priestoroch vznikol priestor pre interaktívnu formu prezentácie vedy a techniky. Vytvorené sú tak predpoklady pre uskutočňovanie špecializovanej edukačnej činnosti s využitím moderných prostriedkov, priestor pre odborné prednášky, workshopy, súťaže zamerané na vedu a techniku a popularizáciu osobností regiónu. Veda, technika a prírodné vedy sú vo VTC popularizované a prezentované zábavno-náučnou formou. K tomuto účelu slúži viac ako 110 interaktívnych exponátov vo výstavných sieňach, demonštračných sálach a herniach. Skladba a výber exponátov bol inšpirovaný po vzore „science centier“. Prvoradou je tu popularizácia vedy a techniky hravou, pútavou, živou formou, a zároveň poskytnutie možnosti experimentovaním hlbšie porozumieť fyzikálnym, chemickým, astronomickým a matematickým javom, poznatkom, zákonitostiam, prostredníctvom demonštrácií, názorných experimentov a populárnych prednášok. Projekt učebne ponúka netradičnú formu vzdelávania a najmä dopĺňania poznatkov a klasických vzdelávacích osnov základných a stredných škôl.

Vo výstavných sieňach vo VTC sú zastúpené prírodné vedy – fyzika, mechanika, z optiky zaujímavé optické klamy a ilúzie, 3D a 2D, hlavolamy, elektrina, magnetizmus, zmyslové vnemy, exponáty zamerané na prezentáciu javov z oblasti elektrotechniky, demonštračné zariadenia na výrobu elektrickej energie a iné. V rámci galérií a jednotlivých siení je k dispozícii 110 interaktívnych exponátov. V celom objekte je 36 prístupov k internetu, Wifi pripojenie, moderná technika na uľahčenie prístupu, 2 PC, LCD LED TV, multimediálne prehrávače a monitory s možnosťou TV.

V Slovenskom technickom múzeu je tak vytvorené moderné vzdelávacie centrum. Veríme, že mladí návštevníci múzea tu objavia radosť z hry a poznania zákonitostí vedy a techniky, a zároveň motiváciu pre ďalšie štúdium technických disciplín a exaktných vied.

 

Projekt VTC je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 15 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: Slovenské technické múzeum v Košiciach

http://www.stm-ke.sk/index.php/sk/uvod-o-nas-vtc

Uverejnila: ZČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky