Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

EIT: Nový strategický inovačný program na roky 2021 – 2027

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok EIT

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) bol zriadený v roku 2008  a má sídlo v Budapešti. Jeho úlohou je riešiť závažné spoločenské výzvy zlepšovaním inovačnej kapacity a zvyšovaním výkonnosti EÚ integráciou vedomostného trojuholníka vzdelávania, výskumu a inovácií. Európska komisia navrhla 11. júla t. r. aktualizáciu právneho základu Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT), ako aj jeho nový strategický inovačný program na roky 2021 – 2027.

EIT je nezávislý orgán EÚ, ktorý posilňuje inovačnú schopnosť Európy. Prijaté návrhy zosúladia EIT s budúcim programom EÚ pre výskum a inovácie Horizont Európa (2021 – 2027).

S navrhovaným rozpočtom vo výške 3 miliardy EUR, čo predstavuje nárast o 600 miliónov EUR alebo o 25 % v porovnaní so súčasným strategickým inovačným programom (2014 – 2020), bude EIT financovať činnosti existujúcich a nových znalostných a inovačných spoločenstiev (ZIS) a podporí inovačnú kapacitu 750 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania.

Čomu sa inštitút EIT venuje?

Inštitút je jedinečnou iniciatívou EÚ, ktorá stimuluje inovácie na celom území Európy tým, že prepája podniky, vzdelávanie a výskum s cieľom nájsť riešenie na naliehavé globálne výzvy.

Podporujeme rozvoj dynamických dlhodobých celoeurópskych partnerstiev medzi poprednými spoločnosťami, výskumnými laboratóriami a spoločnosťami. Sú to tzv. inovačné spoločenstvá a každé z nich sa venuje hľadaniu riešení na konkrétnu globálnu výzvu, a to od zmeny klímy a udržateľných zdrojov energie až po zdravý životný štýl a zdravé potraviny.

Inštitút EIT, ktorý združuje viac ako 1 000 partnerov, je najväčšou inovačnou sieťou Európy a prepája tieto jednotlivé body. Podporujeme inovátorov a podnikateľov v celej Európe, aby mohli svoje najlepšie nápady transformovať na výrobky, služby, pracovné miesta a rast. Na splnenie poslania inštitútu EIT, ktorým je vytváranie pracovných miest a zabezpečovanie príležitostí na udržateľný hospodársky rast Európy, je tento aspekt zásadný.

Spoločenstvo EIT spoločne s poprednými partnermi ponúka širokú škálu inovačných a podnikateľských činností: vzdelávacie kurzy, ktoré kombinujú technické a podnikateľské zručnosti, individualizované služby zakladania podnikov a akcelerácie a inovačne orientované výskumné projekty. Na trh to prináša nové nápady a riešenia, mení študentov na podnikateľov a čo je najdôležitejšie, vedie to k inováciám.

EIT v súčasnosti podporuje osem ZIS, ktoré spájajú podniky, univerzity a výskumné centrá v podobe cezhraničných partnerstiev. Strategický inovačný program na roky 2021 – 2027 má dosiahnuť tieto ciele:

EIT v súčasnosti podporuje osem ZIS, ktoré spájajú podniky, univerzity a výskumné centrá v podobe cezhraničných partnerstiev. Strategický inovačný program na roky 2021 – 2027 má dosiahnuť tieto ciele

Zvyšovanie regionálneho vplyvu znalostných a inovačných spoločenstiev: V budúcnosti EIT vďaka rozvoju regionálnych podporných stratégií posilní svoje siete. Budú sa do nich zapájať inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, podniky aj výskumné organizácie. Výber spolupracujúcich partnerov a príprava činností ZIS budú inkluzívnejšie. ZIS budú takisto rozvíjať prepojenia na stratégie pre inteligentnú špecializáciu, čo je iniciatíva EÚ na podporu hospodárskeho rastu a vytvárania pracovných miest tým, že každému regiónu sa umožní identifikovať a rozvíjať vlastné konkurenčné výhody.

Rozvoj inovačnej kapacity vysokoškolského vzdelávania: EIT bude podporovať 750 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania finančnými prostriedkami, odbornými znalosťami a poradenstvom, ktoré im umožnia rozvíjať hospodárske činnosti v ich oblasti záujmu. Inštitút bude navrhovať a realizovať činnosti najmä v krajinách s nižšou inovačnou kapacitou. EIT bude pritom stavať na úspešných politických iniciatívach, ako je HEInnovate, bezplatný nástroj na sebahodnotenie pre všetky typy inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, alebo rámec pre hodnotenie vplyvu na regionálne inovácie, ktorý umožní univerzitám posúdiť, ako podporujú inovácie v regiónoch, v ktorých majú sídlo.

Zakladanie nových ZIS: EIT zriadi dve nové ZIS v oblastiach, ktoré sú najviac relevantné pre politické priority programu Horizont Európa. Prvé nové ZIS sa má zameriavať na kultúrny a kreatívny priemysel a začiatok jeho pôsobenia je naplánovaný na rok 2022. Toto odvetvie má vysoký potenciál rastu, venujú sa mu mnohé miestne iniciatívy, je veľmi atraktívne pre občanov a vhodne dopĺňa existujúcich osem ZIS. O prioritnej oblasti druhého nového ZIS, ktoré začne fungovať v roku 2025, sa rozhodne neskôr.

Revidovaným nariadením o EIT sa zabezpečuje väčšia právna zrozumiteľnosť a zosúladenie s rámcovým programom EÚ pre výskum a inovácie. Nový právny základ takisto zavádza jednoduchý a zjednodušený model financovania EIT, ktorého cieľom je účinnejšie podporiť ďalšie súkromné a verejné investície. Okrem toho posilňuje riadiacu štruktúru EIT.

Návrhy rozpočtu na podporu inovácií

Vďaka navrhovanému rozpočtu vo výške 3 miliardy EUR na roky 2021 – 2027 bude inštitút podporovať inovácie tým, že podporí viac ako 10 000 absolventov magisterských a doktorandských štúdií svojich ZIS, ale aj približne 600 nových začínajúcich podnikov a viac ako 7 000 existujúcich. Návrhy vychádzajú z externého hodnotenia EIT, ktoré sa uskutočnilo v roku 2017 a v ktorom sa potvrdilo, že existencia EIT je odôvodnená.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

Webová stránka EIT

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3849_sk.htm

Banner: https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/11072019-eit-factsheet.pdf

 

Vedecký kaleidoskop

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky