Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Efektívne prepájame vysokoškolské vzdelávanie s praxou

VEDA NA DOSAH

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. reprezentoval našu univerzitu a jej úspechy v oblasti transferu odbornosti a vzdelávania do praxe na konferencii Národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, ktorá sa konala pod záštitou Juraja Draxlera, MA – ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou rektorskou konferenciou a zväzmi zamestnávateľov v Slovenskej republike.

Rektor doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. zhodnotil spoluprácu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a podnikovej praxe v nadväznosti na národný projekt i mimo neho a vyzdvihol potrebu transferu vedecko-výskumnej činnosti a nových technológií do priemyselnej sféry.

„Firmám ponúkame jednoduchú cestu k novým technológiám prostredníctvom komplexného transferu know-how a optimalizovaných výrobných i produkčných systémov aj prostredníctvom praxe našich najlepších študentov.“ spomenul rektor doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.

Cieľom národnej konferencie s názvom „Ako efektívne prepájať vysokoškolské vzdelávanie s potrebami zamestnávateľov“ bolo informovať o objektivizovaných údajoch k pozícii absolventov vysokých škôl na trhu práce a o trendoch, ktoré súčasný vývoj zakladá do budúcnosti. Na národnej konferencii tiež odborní garanti projektu predstavili riešenia pre posilnenie väzby vysokoškolského vzdelávania a potrieb zamestnávateľom s dôrazom na podnikovú sféru a informovať o pilotnom projekte dobrej praxe v oblasti prepájania vysokoškolského vzdelávania s podnikovou sférou.

Zdroj: Tlačová správa TnUAD v Trenčíne

Uverejnila: BK

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky