Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Cena Zlatý mravec má svojich víťazov

VEDA NA DOSAH

ocenení súťažiaci

V poradí 13. ročník súťaže o najlepší projekt v odpadovom hospodárstve Cena Zlatý mravec pozná svojich víťazov. Udelená bola v piatich kategóriách, pričom bolo možné prihlásiť svoj nápad, zariadenie, riešenie či technológiu:

  1. Komunálne odpadové hospodárstvo: Mestá, obce, resp. spoločnosti nakladajúce s odpadom so súhlasom obce
  2. Firemné odpadové hospodárstvo: Firmy, resp. spoločnosti nakladajúce s odpadom so súhlasom firmy
  3. Inovatívne riešenie: Nové a kreatívne riešenia v odpadovom hospodárstve
  4. Environmentálna výchova: Projekty na enviro-vzdelávanie, prácu s verejnosťou a kampane so zameraním na odpadové hospodárstvo
  5. Študentská cena: Diplomové práce, nápadité riešenia študentov stredných a vysokých škôl

Víťaz kategórie „Komunálne odpadové hospodárstvo“
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi za projekt „Separovaný zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov “

Ponitrianske združenie obcí od roku 2005 zabezpečuje nakladanie s komunálnym odpadom pre 65 obcí s takmer 80 000 obyvateľmi. Zaviedlo efektívny solidárny a zásluhový systém založený na individuálnom vážení s adresným vyhodnocovaním zberu. Združenie sa svojou systematickou prácou pričinilo o výrazné zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu, znížil sa i počet nelegálnych skládok na území obcí. Dôsledkom uskutočnených zmien je každoročný nárast vytriedených zložiek komunálnych odpadov. Združenie v súčasnosti dosahuje 46 % mieru triedenia komunálnych odpadov.

Víťaz kategórie „Firemné odpadové hospodárstvo“
TESCO STORES SR, a. s. za projekt „Znižovanie objemu potravinového odpadu/boj proti plytvaniu potravinami“

Spoločnosť Tesco, ako jeden z významných maloobchodných predajcov potravín na Slovensku, prijala medzi svoje strategické priority znižovanie potravinového odpadu, a to nielen vo vlastných prevádzkach, ale i naprieč celým dodávateľským reťazcom. Spoločnosť Tesco úspešne prepája znižovanie potravinového odpadu s charitatívnou činnosťou. Aktívnou spoluprácou s Potravinovou bankou Slovenska spoločnosť v roku 2017 darovala vo všetkých regiónoch Slovenskej republiky celkovo až 577 ton prebytkov potravín. Ako prvý obchodný reťazec v SR spustil pilotný projekt elektrického kompostovania potravinového odpadu.

Víťaz kategórie „Inovatívne riešenie“
PANARA, s. r. o. v spolupráci so spoločnosťou ENVIROCARE s. r. o. a so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, FCHPT za projekt „NONOILEN“

Projekt NONOILEN predstavuje progresívne riešenie problému neustále rastúceho množstva plastového odpadu. Ide o novo vyvinutý materiál, založený na dvoch polyméroch pochádzajúcich z obnoviteľných zdrojov surovín, plne biodegradovateľných, pričom mechanické vlastnosti NONOILEN-u sú porovnateľné s vlastnosťami bežne používaných syntetických plastov. NONOILEN má predpoklady na nahradenie značnej časti plastových výrobkov, najmä jednorazových, s krátkou dobou životnosti. Z uvedených dôvodov má tento materiál vysoký potenciál uplatnenia na globálnom trhu.

Víťaz kategórie „Environmentálna výchova“
CURADEN Slovakia s. r. o.  v spolupráci s organizáciami CEEV Živica, Nadácia Ekopolis, Inštitút cirkulárnej ekonomiky, Priatelia Zeme – SPZ, Polyplast v. d., Direct Parcel Distribution SK s. r. o. za projekt „Eko Alarm“

Spoločnosti CURADEN, zástupkyni švajčiarskej značky CURAPROX, sa v snahe o znižovanie environmentálnej stopy výrobcu, podarilo úspešne zaviesť projekt zberu použitých zubných kefiek a vyrábať z nich koše na triedený zber odpadu. Vo svojom úsilí spoločnosť pokračuje a spoluprácou so štyrmi mimovládnymi organizáciami v rámci projektu EkoAlarm, zavádza systém triedeného zberu odpadu na slovenských materských, základných a stredných školách. Školy okrem samotných košov na triedený zber odpadov dostanú aj pravidelný servis a finančnú podporu na realizáciu svojich aktivít v téme. 

Víťaz kategórie „Študentský projekt“
Mgr. Stella Slučiaková, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky za projekt „CGE model kruhovej ekonomiky Slovenska“

Hodnotiaca komisia ocenila celkovú úroveň a kvalitu spracovania diplomovej práce. Študentke sa podarilo vytvorenie prvého národného CGE modelu, ktorý je obohatený o prvky obehového hospodárstva. Okrem toho práca hodnotí možné ekonomické dopady zvyšovania poplatkov za skládkovanie.

Rovnako tak boli v rámci 13. ročníka súťaže odovzdané aj dve čestné uznania:

Bored Monkey s. r. o. za projekt: „Garbage Gobblers“

Autorke projektu Mgr. Art. Táni Zacharovskej sa podarilo vytvoriť interaktívnu tabletovú hru Garbage Gobblers, určenú pre deti od 3 do 12 rokov. Jedinečnosť hry spočíva v tom, že nielen učí triediť odpad, ale hlavne vytvára emocionálny vzťah k ochrane prírody prostredníctvom vizuálnej a hudobnej spätnej väzby a nabáda hráča k zmene správania aj v reálnom životom. Hra je dostupná ako bezplatná aplikácia na Google play. 

Centrum environmentálnych aktivít za projekt: „Mladí reportéri pre životné prostredie“

Projekt Mladí reportéri pre životné prostredie sa úspešne uplatňuje v prostredí mnohých slovenských základných a stredných škôl. Spája ciele environmentálnej a mediálnej výchovy na školách a zároveň svojich účastníkov a ich početnú divácku komunitu učí pozerať sa kriticky okolo seba, identifikovať miestne problémy životného prostredia, informovať o nich a navrhovať možné riešenia. Významným spôsobom prispieva k šíreniu osvety o potrebe predchádzania vzniku odpadov, ich triedení a zhodnocovaní.

Ocenenia víťazom odovzdali zástupcovia vyhlasovateľov súťaže: generálny riaditeľ Sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva Filip Macháček za Ministerstvo životného prostredia SR, Rafael Fruscio za hlavného vyhlasovateľa Reclay Slovensko, Peter Kuba za Združenie organizácií verejných prác a Petra Rauch za Asociáciu priemyselnej ekológie na Slovensku.

 

Zdroj informácií a fotografií: http://www.zlatymravec.sk/2018.htm

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky