Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Časopis Quark oslávil 20 rokov

VEDA NA DOSAH

Časopisy Quark

Popularizačný magazín Quark vychádza od roku 1995. Každý mesiac prináša 60 strán najnovších informácií z oblasti vedy a techniky spracované prístupnou formou i pre laickú verejnosť. Mesačník Quark vydáva Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskou akadémiou vied.

Oslava narodenín sa uskutočnila dnes – 23. septembra 2015 od 9.00 do 11.00 hod. v priestoroch CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave. Osláv sa zúčastnili študenti, ale i vedeckí a technickí prispievatelia Quarku. O zaujímavostiach zo svojej práce sa s návštevníkmi podelili hostia: Ing. Radomír Mlýnek; doc. Ing. Miroslav Saniga; prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc.; PaedDr. Matej Považaj, Csc.; Ing. Štefan Holakovský; Dr. h. c. prof. Ing. Štefan Luby, DrSc.; prof. RNDr. Dušan Hovorka, DrSc.; prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.; Mgr. Peter Vršanský, PhD.; Ing. Anton Janitor, PhD.

Študentov zaujal najmä stánok FABLAB Bratislava. Tvorivá dielňa – FABLAB je otvorená platforma pre dizajnérov, vývojárov, umelcov, študentov a širokú verejnosť. Ponúka priestor pre zoznámenie sa s prácou a technológiami digitálnej výroby 21. storočia. Študentská interaktivita sa neskončila pri stolíkoch s vedcami. Študenti mali totiž možnosť vyplniť vedomostný kvíz. Výhercov vyžrebovala riaditeľka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti Mgr. Andrea Putalová.

S príhovorom ako prvý vystúpil generálny riaditeľ CVTI SR prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., ktorý uviedol, že „časopis Quark má nezastupiteľné miesto pri výchove mladých ľudí…“ „Veda je to, čo hýbe touto spoločnosťou“, vyjadril vo svojom prejave predseda Slovenskej akadémie vied prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., vyzdvihol dôležitosť existencie časopisu Quark: „…priniesol oveľa viac, než si táto spoločnosť uvedomuje…“. Slová vďaky vyjadrila na záver šéfredaktorka magazínu Quark Ing. Jana Matejíčková.

Pri príležitosti 20. výročia založenia časopisu Quark, ako poďakovanie za dlhoročnú spoluprácu pri popularizácii vedy a techniky, boli udelené Pamätné listy. Pamätný list dostali:

 • Ing. Anton Janitor, PhD., známy slovenský mykológ, pracovník SAV, ktorý získal až štyrikrát ocenenie SAV za popularizáciu, je autorom a dlhoročným spolupracovníkom redakcie Quark v oblasti života húb a ich významu.
 • Ing. Štefan Holakovský, patentový zástupca, renomovaný autor z oblasti patentoprávnej ochrany, autor mnohých vynálezov. Prispieval už do Elektrónu, predchodcu Quarku. Pred dvadsiatimi rokmi sa podieľal aj na rozbehnutí Quarku ako člen redakčného tímu.
 • prof. RNDr. Dušan Hovorka, DrSc., emeritný profesor petrológie aj po odchode z Prírodovedeckej fakulty UK do dôchodku je plodným a neúnavným autorom množstva popularizačných príspevkov z oblasti geológie a krajinnej geológie.
 • Ing. Radomír Mlýnek, pracoval v laboratóriu Centra fyziky veľmi nízkych teplôt Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. V súčasnosti sa ako voľný publicista venuje propagácii vedy a techniky a je stálym spolupracovníkom Quarku.
 • Dr. h. c. prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., významný slovenský fyzik, bývalý predseda Slovenskej akadémie vied, predseda Vedeckej rady SAV a riaditeľ Fyzikálneho ústavu SAV, popri odbornej publikačnej činnosti aj autor mnohých popularizačných príspevkov a publikácii z rôznych oblastí fyziky a najmä nanotechnológií.
 • PaedDr. Matej Považaj, CSc., jazykovedec, dlhoročný pracovník Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV. Je autorom alebo spoluautorom viacerých významných jazykovedných publikácii. Jazykovedné okienko v Quarku pripravuje od prvého čísla a táto spolupráca trvá nepretržite už celých 20 rokov.
 • doc. Ing. Miroslav Saniga,CSc., slovenský prírodovedec, ktorýsa s nesmiernym zanietením venuje populárno-vedeckým aktivitám. Jeho široký záber v oblasti popularizácie prírodných vied priniesol doposiaľ 16 knižných publikácií zo života v prírode pre deti a 40 knižných titulov pre dospelých. V časopise Quark publikuje nepretržite už takmer desať rokov.
 • PhDr. Tatiana Žáryová, dlhoročná jazyková redaktorka časopisu, študovala na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove a celý svoj profesijný život sa venuje práci s textom.                   
 • Vydavateľstvo Digital Visions a jeho časopis PC Revuespolupracuje s Quarkom od jeho založenia, vytvára mu podporu, poskytuje poradenstvo a priamu pomoc pri získavaní príspevkov z oblasti informačných technológií a v rôznych ďalších oblastiach.
 • Vydavateľstvo Perfekt, ako vydavateľstvo popularizačnej literatúry a literatúry faktu založilo v roku 1995 časopis Quark a vydávalo ho až do júna 2013.
 • Slovenská akadémia vied spolupracuje s Quarkom od marca 2001, finančne ho podporovala až do roku 2013, a neustále mu vytvára podmienky na získavanie jedinečných príspevkov od slovenských vedcov, pričom časopis pôsobí ako popularizačný priestor pre pracovníkov akadémie.

 

Foto: Marián Zelenák, CVTI SR

Spracovala: Bibiana Kubašková

 

 

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky