Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ako zaviesť inovatívne vzdelávanie učiteľov

VEDA NA DOSAH

„Všetko sa mení. Profesia, práca, komunikácia, vzdelanie… Radikálne zmeniť sa musí aj učenie.“ Tieto slová zazneli na prezentácii projektu Inkubátor inovatívnych učiteľov Microsoft (IIUM), ktorá sa uskutočnila dňa 8. apríla 2015 v Auditóriu Maximum na Právnickej fakulte UK.

Organizátorom tejto prezentácie bolo Oddelenie stratégií a analýz RUK a prorektor UK pre rozvoj doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. „Univerzita Komenského sa bude usilovať dosiahnuť cielenou spoluprácou so strednými školami, aby sa k nám zapisovali najkvalitnejší stredoškoláci,“ vyzdvihol v úvode prorektor UK jeden z cieľov Dlhodobého zámeru UK na obdobie 2014 – 2024.  Ako ďalej zdôraznil, UK produkuje najviac učiteľov pre stredné školy, aj preto musí rozvíjať inovatívne výučbové metódy.

Podujatie, ktoré bolo určené predovšetkým didaktikom jednotlivých katedier UK, malo za cieľ predstaviť projekt IIUM, ktorý bol v marci ocenený za zavádzanie inovatívnych technológií na akademickej pôde.

Doc. RNDr. Beáta Brestenská, CSc., autorka projektu IIUM, odprezentovala stratégiu zmeny vzdelávania na UK – s prioritou zmeny kvality prípravy budúcich učiteľov. Jej súčasťou bude vytvorenie konzorcia fakúlt v IIUM UK na základe záujmu o spoluprácu na projekte novej kvality budúcich učiteľov. Ďalším z krokov stratégie je zmapovanie stavu digitálnych kompetencií o ďalšie vzdelávanie študentov a učiteľov na UK. „Na základe analýz získaných dát bude možné pripraviť zmeny vo formálnej príprave budúcich učiteľov a navrhnúť potrebné neformálne vzdelávanie pre riešenie najvážnejších nedostatkov,“ priblížila stratégiu doc. Brestenská. V IIUM bude následne realizované pilotné vzdelávanie učiteľov na fakultách pripravujúcich pedagógov. „Univerzita Komenského má obrovský potenciál pre realizáciu potrebných zmien. Je na nás, či tento potenciál využijeme a vytvoríme podmienky a prostredie, ktoré bude motivovať výborných slovenských študentov prísť študovať na najstaršiu, najväčšiu a najlepšiu univerzitu na Slovensku,“ dodala doc. Brestenská.

Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave

Uverejnila: BK

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky