Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Absolútnou víťazkou súťaže Študentská osobnosť Slovenska sa stala Mgr. Veronika Némethová

VEDA NA DOSAH

Absolútna víťazka, t. j. TOP Študentská osobnosť Slovenska je Veronika Némethová

Základným motívom jej práce je reálne prispieť k liečbe špecifických nádorových ochorení. Novosť jej vedeckého prístupu spočíva v nájdení princípu pre vývoj vysoko selektívnych chemoterapeutík, ktoré pôsobia výlučne v nádorových bunkách bez negatívneho vplyvu na zdravé tkanivo. Na túto snahu nadväzuje vývoj liekových nosičov na báze prírodných polymérov pre dopravenie liečiv k cieleným nádorovým bunkám.

To je predmetom záujmu Mgr. Veroniky Némethovej, ktorá sa stala absolútnym víťazom, t. j. TOP Študentskou osobnosťou Slovenska v akademickom roku 2015 / 2016. Na Ústave polymérov SAV, Oddelenie pre výskum biomateriálov, pôsobí od roku 2014 ako interný doktorand a mladý vedecký pracovník. Oblasť jej vedeckej práce unikátne premosťuje medzi odbormi hemato-onkológia a polymérna chémia pre potreby biomedicíny.

Nominovaná dosiahla významné výsledky a publikačné výstupy v takých segmentoch ako vývoj a syntéza inovatívnych systémov pre protinádorovú liečbu, nanomedicína, charakterizácia materiálov pre medicínske účely a ich testovanie in vitro a in vivo. Mgr. Veronika Némethová je absolventkou Prírodovedeckej fakulty Masarykovej Univerzity v Brne, odbor Molekulárna biológia a genetika. Napriek tomu, že jej pôvodná alma mater je diametrálne odlišná od materiálových vied, počas krátkeho obdobia sa etablovala do nových tém a vedeckých oblastí, pričom efektívne nasmerovala interdisciplinárne poňatie ňou riešených tém smerom k aplikáciám do klinickej praxe.

Istú dobu Mgr. Veronika Némethová pôsobila aj na Hemato-onkologickej klinike Univerzitnej nemocnice v Brne na pracovnej pozícii odborný pracovník v laboratórnych metódach a príprave liečiv.

 

V dvanástom ročníku súťaže Študentská osobnosť Slovenska 2015 / 2016 vyberala odborná porota v týchto dvanástich kategóriách podľa študijného zamerania. Fakulty a vedecké pracoviská nominovali na ocenenie celkovo 79 študentov.

Laureáti Študentskej osobnosti Slovenska v jednotlivých kategóriách a ich víťazné práce:

 1. Elektrotechnika, priemyselné technológie:
  Ing. Martin Kováč – Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave – za unikátny projekt integrácie antén priamo na čip so širokým využitím pri zdravotníckych implantátoch
 2. Hutníctvo, strojárstvo, energetika
  Ing. Martin Pollák – Fakulta výrobných technológií TU v Košiciach so sídlom v Prešove – konštruuje či bezkontaktne diagnostikuje výrobné zariadenia
 3. Informatika, matematicko-fyzikálne vedy
  Ing. Ivan Srba, PhD. – Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave – vo svojej práci na vývoji systému Askalot spolupracoval o i. aj s Harvardovou univerzitou
 4. Lekárske vedy, farmácia
  Mgr. Petra Bullová, PhD. – Virologický ústav BMC SAV v Bratislave – zameriava sa na identifikáciu molekulárnych mechanizmov s možným využitím na cielenú terapiu
 5. Prírodné vedy, chémia
  Mgr. Veronika Némethová – Ústav polymérov SAV – pôsobí na oddelení pre výskum biomateriálov a venuje sa vývoju a syntéze inovatívnych systémov pre protinádorovú liečbu
 6. Stavebníctvo, architektúra
  Ing. Veronika Földváry, PhD. – Stavebná fakulta STU v Bratislave – venuje sa hodnoteniu vnútorného prostredia bytových domov pred a po obnove, so zameraním na zmeny kvality životného prostredia
 7. Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo
  Ing. Kristýna Kunderlíková, PhD. – Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre – vo svojej vedeckej práci skúma vplyv vysokej teploty na produkciu biomasy pšenice
 8. Filozofia, politológia, sociológia, teológia
  Mgr. Angelika Herucová – Historický ústav SAV v Bratislave – venuje  sa stredoeurópskemu stredoveku a vláde Árpádovcov v Uhorsku
 9. Právo
  JUDr. František Bonk – Právnicka fakulta UPJŠ v Košiciach – venuje sa výskumu daňových únikov a podvodov
 10. Kultúra, umenie
  Mgr. art. Stanislav Sabo – Fakulta architektúry STU v Bratislave – za inovatívny dizajn
 11. Ekonómia
  Bc. Martin Nebesník – Národohospodárska fakulta EU v Bratislave – za štúdium vplyvu dolára na zahraničný sektor rozvojových krajín
 12. Šport
  Michaela Balcová – Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave – reprezentantka Slovenska v športe boccia, čo je verzia pétanque pre vozičkárov

 Víťazná 12-tka v rámci súťaže Študentská osobnosť Slovenska 2015 / 2016

Študentská osobnosť Slovenska 2015 / 2016 je národná súťaž mladých talentovaných ľudí. Jej cieľom je vyzdvihnúť mladé slovenské osobnosti na vysokých školách v Slovenskej republike, ich talent, ako aj cieľavedomosť a úspešnosť, predstaviť ich širokej verejnosti a dať im možnosť presadiť sa doma aj v zahraničí. Jednotlivé nominácie na Študentské osobnosti Slovenska posudzovali garanti podujatia, ktorí sú špičkovými odborníkmi na tú ktorú oblasť, uznávaní doma i v zahraničí, vrátane odborníkov menovaných Slovenskou rektorskou konferenciou a Slovenskou akadémiou vied.

 

Projekt organizačne zastrešuje Junior Chamber International – Slovakia.

 

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

http://www.skanska.sk/sk/Novinky-Media/Zobrazi-poloku/?nid=0WgrtEdc

http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/items/studentskou-osobnostou-slovenska-za-rok-20152016-sa-stala-kristyna-kunderlikova-z-fapz/

http://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=6665

Foto: http://www.skanska.sk/sk/Novinky-Media/Zobrazi-poloku/?nid=0WgrtEdc

Uverejnila a redigovala: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky