Hodnotenie kvantitatívnych a kvalitatívnych vlastností vybraných odrôd zeleru stopkového


Hodnotenie kvantitatívnych a kvalitatívnych vlastností vybraných odrôd zeleru stopkového

Zelerová šťava je silne alkalická a pomáha predchádzať acidóze, vysokému krvnému tlaku, bolestiam hlavy, páleniu záhy, zápche a nadúvaniu, má tiež silné protizápalové vlastnosti. Tak je uvedená práca Hodnotenie kvantitatívnych a kvalitatívnych vlastností vybraných odrôd zeleru stopkového (Apium Graveolens l.var. dulce) v kontexte výroby surovej šťavy (Evalution of quantitative and qualitative characteristics of selected celery (Apium Graveolens. l var. dulce) varieties in the context of the juice production) od trojice autoriek Silvia Gubovičová, Ivana Mezeyová a Alžbeta Hegedűsová, Katedra zeleninárstva, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

Cieľom práce bolo zhodnotiť kvalitatívne vlastnosti (chlorofyl a a b v mg.kg-1, vitamín C v mg.kg-1, refraktometrická sušina (°Brix)) vo vybraných druhoch zeleru stopkového v kontexte výroby surovej šťavy. Maloparcelový poľný pokus so zelerom bol realizovaný v areáli Katedry zeleninárstva FZKI SPU Nitra v roku 2016. Celková výmera poľného pokusu bola 32,5 m2. Výsadba zeleru bola realizovaná dňa 16. 5. 2016, bolo vysadených 12 rastlín do 6 radov v spone 0,50 x 0,60 m. Vysadených bolo šesť odrôd zeleru stopkového – Helios, Red Soup, Malachit, Verde Pascal, Golden Self- Blanching, Celebrity. Zber bol realizovaný dvakrát za sezónu odstránením celých stopiek naraz, v termínoch 4. 8. 2016 a 6. 9. 2016.

„Na základe dosiahnutých výsledkov môžeme skonštatovať, že obsah chlorofylu a a b sa v prvom zbere pohyboval v rozpätí 7,71 – 76,55 mg. kg-1 (a), 3,46 – 50,06 mg. kg-1 (b), pričom najviac chlorofylu mala odroda Helios a najmenej odroda Celebrity. Obsah chlorofylu a a b sa v druhom zbere pohyboval od 9,52 – 97,70 mg. kg-1 (a), 8,04 – 99,80 mg. kg-1 (b), kde najviac chlorofylu obsahovala odroda Malachit a najmenej odroda Celebrity. Obsah vitamínu C (stopka) sa v prvom zbere pohyboval v rozhraní 8,83 – 11,81 mg. kg-1, pričom najviac obsahovala odroda Verde Pascal a najmenej odroda Golden S. Obsah vitamínu C (stopka) v druhom zbere sa pohyboval od 8,56 – 19,92 mg. kg-1, kde najviac obsahovala taktiež odroda Verde Pascal a najmenej odroda Celebrity,“ uvádzajú autorky a pokračujú: „Obsah vitamínu C (vňať) v prvom zbere bol v rozhraní 29,51 – 69,79 mg. kg-1, pričom najviac obsahovala odroda Red Soup a najmenej odroda Malachit. Obsah vitamínu C (vňať) v druhom zbere sa pohyboval od 8,56 – 95,57 mg. kg-1, kde najviac obsahovala odroda Golden S. a najmenej odroda Helios.“

Na zreteľ ešte autorky práce zobrali aj obsah refraktometrickej sušiny, ktorý sa v prvom zbere pohyboval od 5,00 – 8,17 (Brix) a v druhom zbere od 5,60 – 8,77 (Brix), pričom v prvom aj druhom zbere mala najväčší obsah odroda Verde Pascal a najmenší odroda Celebrity. „Z hľadiska obsahu chlorofylu v kontexte výroby štiav odporúčame odrody Helios a Malachit, nakoľko mali najvyšší obsah chlorofylu, ako významného antioxidantu. Pre priamy konzum je vhodná odroda Celebrity, pretože má najmenší obsah chlorofylu a aj b, čo je z hľadiska chuťových vlastností pozitívne. Čo sa týka ostatných sledovaných parametrov, výsledky z hľadiska odrodovej variability boli signifikantne viazané na termín zberu.“  

Práca je súčasťou Študentskej vedeckej konferencie Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. 

Vedecká konferencia študentov s medzinárodnou účasťou sa koná tradične, každoročne. V roku 2017 sa na nej zúčastnili študenti a doktorandi študijných programov FZKI všetkých troch študijných stupňov. Prihlásení účastníci boli rozdelení do troch sekcií: Záhradníctvo, Krajinárstvo a Krajinná a záhradná architektúra, ktoré zodpovedajú študijným odborom rozvíjaným na FZKI. Vedecká činnosť študentov patrí medzi dôležité aktivity fakulty. Pod vedením učiteľa je vytvorený priestor na aktívnu a samostatnú výskumnú prácu študenta, na osvojovanie si návykov a schopností pre experimentálnu činnosť. Táto činnosť prispieva k prehĺbeniu odbornej profilácie študentov vo všetkých stupňoch vzdelávania a predstavuje významnú a dnes prirodzenú súčasť vzdelávacieho procesu na vysokých školách.  

 

Zdroj informácií:

http://www.fzki.uniag.sk/sk/aktualne-informacie-reader/items/svk-fzki-2018/

Informácie prebrané zo zborníka Študentskej vedeckej konferencie FZKI 2017; (september 2018)

autori príspevku: Silvia Gubovičová (SR) – Ivana Mezeyová (SR) – Alžbeta Hegedüsová (SR)

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com  /Buntysmum/

Uverejnila: VČ

Hore
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
TVT 2018 články
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Mesiac je našim najbližším nebeským telesom, preto sa nám zdá taký veľmi jasný.
Zistite viac