Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Štúdia nielen pre pacientov s metabolickým syndrómom

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: medicínske laboratórium; Pixabay.com /DarkoStojanovic/

Buď má človek nadmernú hmotnosť so zvýšenou hodnotou obvodu pása, vysoký krvný tlak (hypertenziu), zvýšenú hladinu glukózy v krvi (hyperglykémiu), zníženú hladinu cholesterolu v lipoproteínoch s vysokou hustotou alebo vysokú hladinu triglyceridov (hypertriglyceridémiu) či proteinúriu ako najčastejší príznak obličkových chorôb. Prítomnosť minimálne troch z týchto ukazovateľov môže znamenať, že trpí metabolickým syndrómom.

Štúdiou Distribúcia cholesterolu v lipoproteínových subfrakciách u pacientov s metabolickým syndrómom sa zaoberal Michal Balogh z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jeho spoluriešitelia Viola Vargová, Anna Birková, Beáta Hubková, Beáta Čižmárová, Eva Onačillová a Mária Mareková.

Zapojili sa do XI. ročníka Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov 2019 Preveda.

Terapeutickým cieľom u pacientov s diagnostikovaným metabolickým syndrómom je podľa autorov štúdie zníženie rizika chorôb srdca a ciev úpravou lipoproteínového profilu. „Elektroforetická frakcionácia lipoproteínov a následná kvantifikácia obsiahnutého cholesterolu by mohla napomáhať personalizovanej liečbe a monitoringu priebehu terapie.“

Pacienti zahrnutí do štúdie boli účastníkmi projektu I. internej kliniky UPJŠ LF v Košiciach. Študijná skupina pozostávala z pacientov s metabolickým syndrómom (MS, n = 5; vek 59 ± 12 rokov). Kontrolnú skupinu tvorili dobrovoľníci bez prejavov metabolického syndrómu (KS, n = 6; vek 40 ± 15 rokov). Analýza cholesterolu v subfrakciách lipoproteínov bola vykonaná metódou LipoPrint.

Michal Balogh uvádza, že najdôležitejšie výsledky práce spočívajú v porovnaní jednotlivých frakcií lipoproteínov (LDL, HDL) plazmy u pacientov s metabolickým syndrómom a kontrolnou skupinou zdravých osôb, pričom u pacientov s metabolickým syndrómom vedci pozorovali vyššie hladiny aterogénnych frakcií LDL a HDL lipoproteínov než v kontrolnej skupine.

„Význam práce pre odbornú verejnosť spočíva v rozšírení poznatkov o lipoproteínoch plazmy a umožňuje nový pohľad na lipoproteíny nielen z kvantitatívneho hľadiska, ale aj z hľadiska kvality, čo môže prispieť k efektívnejšiemu manažmentu liečby pacientov. Ako vyplýva z práce, nie všetok HDL-C predstavuje striktne protiaterogénnu skupinu lipoproteínov, zatiaľ čo LDL-C nemusí mať iba aterogénne vlastnosti.“

Štúdia má význam ale aj pre bežnú populáciu. „Pre laikov prináša práca stručný náhľad do stavby, metabolizmu a významu lipoproteínov v organizme a zároveň poukazuje na potrebu liečby a prevencie dyslipidémie nielen u pacientov s metabolickým syndrómom,“ dopovedal autor.

*********************************************

Občianske združenie Preveda už roky organizuje konferenciu pre mladých výskumných pracovníkov zameranú na vybrané obory chemických a prírodných vied ako biochémia a molekulová biológia; biotechnológia a potravinárska technológia; analytická chémia; organická, bioorganická, farmaceutická chémia, farmakológia a toxikológia; environmentalistika a tiež biomedicínska fyzika, matematické modelovanie, bioštatistika, biometria.

Poskytuje tak možnosť jednoduchým spôsobom prezentovať prácu mladých vedcov, prináša interaktívnu diskusiu na odborné témy a dáva príležitosť získať plnohodnotnú publikáciu príspevkov v recenzovanom zborníku konferencie. „Veríme, že sa nám s vašou pomocou podarí týmto projektom naštartovať cyklus konferencií, ktorých obsah a vysoká výpovedná úroveň napomôžu k udržaniu vzdelanostnej úrovne, ako i k zefektívneniu štúdia mladej vedeckej obce,“ uvádzajú organizátori.

 

Informácie poskytol: Michal Balogh

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /DarkoStojanovic/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky