Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Európsky deň obezity 2019

VEDA NA DOSAH

logo Európsky deň obezity 2019

Tohtoročný 18. máj pripadá na Európsky deň obezity a Slovensko pri tom nemôže chýbať.

Európsky deň obezity (EDO) je nezávislá celoeurópska iniciatíva, ktorej cieľom je podporiť spoločnosť k aktívnemu prístupu zvládania problému narastajúcej nadváhy a obezity a zapojili sa do nej lekárske, lekárnické aj pacientske komunity. Snaží sa apelovať na to, aby obezita a nadváha začali byť vnímané ako akútny celospoločenský zdravotný problém, ktorý v súčasnosti nadobúda rozmery epidémie, a nie len ako kozmetická záležitosť stoviek jedincov.

Kto je za Európskym dňom obezity

Európsky deň obezity je platformou kampane Európskej asociácie pre štúdium obezity (EASO), ktorá bola založená v roku 1986. EASO je federáciou profesionálnych členských združení z 32 európskych krajín. Je to hlas európskej komunity pre obezitu, ktorá zastupuje vedcov, zdravotníckych pracovníkov, lekárov, odborníkov v oblasti verejného zdravia a pacientov. Úrad EASO je vo formálnych vzťahoch s Regionálnym úradom Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre Európu a je zakladajúcim členom platformy EÚ pre výživu, fyzickú aktivitu a zdravie.

EASO podporuje činnosť prostredníctvom spolupráce: v oblasti advokácie, komunikácie, vzdelávania a výskumu. EASO uľahčuje a zapája sa do činností, ktoré zabraňujú epidémii obezity a bojujú proti nej. Prispieva k európskym a národným vedeckým konzultáciám na vysokej úrovni, organizuje každoročný Európsky kongres o obezite (ECO), má dynamické a aktívne témy špecifické pracovné skupiny  a koordinuje vzdelávanie o obezite v Európe. Poslaním EASO je znížiť záťaž z nezdravej váhy. Viac o EASO…

Slovenský deň obezity

Slovenský deň obezity sa na Slovensku realizuje na základe Európskej kampane – aktivity organizácie EUSA (Európska Asociácia pre štúdium obezity), pričom jej začiatok sa datuje na máj roku 2010. Hlavným cieľom tejto akcie je zvýšiť povedomie a pochopenie potreby realizácie aktivít a činností, ktoré budú smerovať k podpore prevencie a zvýšenej starostlivosti aj o občanov, ktorí trpia nadváhou a obezitou, so zámerom pomôcť im zlepšiť ich spôsob života, upraviť svoju hmotnosť a tým zlepšiť kvalitu a zdravie svojho života.

„Sedavý životný štýl je nezávislým rizikovým faktorom chronických ochorení, ako sú cukrovka 2. typu, kardiovaskulárne ochorenia (infarkt myokardu či náhla cievna mozgová príhoda), neurodegeneratívne ochorenia (Alzheimerova či Parkinsonova choroba) a niektoré onkologické ochorenia (rakovina prsníka či hrubého čreva), prispieva aj k pandémii obezity, zvyšuje riziko depresie.“(Barbara Ukropcová)

Projekt Európsky deň obezity je medzinárodným a multisektorálnym projektom, ktorého zámerom je spojiť mnohé odborné inštitúcie a organizácie s cieľom komplexnej a efektívnej pomoci pre ľudí s týmto rizikovým faktorom.

Európskym heslom tohtoročného dňa obezity je: „Zvládnime obezitu spoločne!“ Tento rok pripadol na sobotu – 18. máj.

V rámci Slovenskej republiky bude prebiehať niekoľko aktivít, ktoré budú venované Slovenskému dňu obezity. Na podporu tohto dňa zo strany ÚVZ SR a RÚVZ bude tento rok realizovaná spolupráca s českou organizáciou STOB a jej slovenskou pobočkou spoločnosti Hygeia. Kampaň a intervencia bude prebiehať prostredníctvom analýzy tela daného klienta, prostredníctvom analytických váh, pomocou ktorých je možné diagnostikovať hodnotu BMI, obsahu kostrového svalstva, viscerálneho tuku, telesného tuku, ako aj hodnotu bazálneho metabolizmu. Po základnej diagnostike bude klientovi poskytnuté odborné individuálne poradenstvo v oblasti problematiky nadváhy a obezity.

Táto akcia bude prebiehať v dňoch 16. a 17. mája 2019 v čase od 9.00 do 12.00 hod. vo vybraných lekárňach krajských miest Slovenska (Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Prešov a Košice) a poradenstvo budú poskytovať pracovníci poradní zdravia z regionálnych úradov verejného zdravotníctva, ako aj lektori STOB-u.

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

https://www.europeanobesityday.eu/european-obesity-day/

https://www.stob.cz/cs/evropsky-den-obezity-2019-1

Úrad verejného zdravotníctva SR

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky