Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Aj cukor či soľ môžu byť vo vyšších dávkach toxické

Monika Tináková

Michal Dubovický, riaditeľ Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV

Vedci zo Slovenskej akadémie vied dôkladne testujú niektoré zložky výrobkov, aby sa na pulty predajní dostávali len tie, pri ktorých je bezpečnosť spotrebiteľov na prvom mieste. Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Centra experimentálnej medicíny SAV otvoril dve špecializované laboratóriá, ktoré majú všetky potrebné povolenia na testovanie. O práci farmakológov a toxikológov, ktorí sa starajú o bezpečnosť a kvalitu rôznych druhov výrobkov, sme sa porozprávali s riaditeľom Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV Michalom Dubovickým.

M. HUCÁKOVÁ: Ako by sme si my bežní spotrebitelia mohli predstaviť celý proces testovania výrobkov?

M. DUBOVICKÝ: V závislosti od druhu výrobku a jeho využití sa určuje jeho bezpečnosť na základe výsledkov testovania látok, z ktorých sa skladá. Celý proces má presne dané jednotné pravidlá. Toxicita testovaných látok sa stanoví podľa OECD metodík pre jednotlivé typy sledovaní. Určujú sa hodnoty LOAEL („lowest observed adverse effect level“) – najnižšia dávka, pri ktorej je pozorovaný negatívny účinok a NOAEL („no observed adverse effect level“) – dávka, pri ktorej sa nepozoruje žiadny negatívny účinok. Následne sa stanoví bezpečná referenčná dávka (TDI, TDC). Každá nová látka musí prejsť týmto sledovaním. Organizácie, ktoré môžu robiť toxikologické štúdie, musia mať schválenia štátnych autorít dohliadajúcich nad bezpečnosťou vyrábaných produktov. Samozrejme, sú pod neustálym dohľadom štátnych i medzinárodných inštitúcií s kontrolnou právomocou.

Samotný spotrebiteľ nevie o zložitosti celého procesu testovania a schvaľovania nových látok. V bežnom živote sa pri niektorých výrobkoch môže stretnúť už len s piktogramami upozorňujúcimi na obmedzenia pri použití výrobku, prípadne na možné nebezpečenstvá vyplývajúce z jeho zloženia a nesprávnej manipulácie. Preto je dôležité vždy si pozorne prečítať návod na použitie a rešpektovať výstrahy uvedené na obale.

M. H.: Ako sa menili pravidlá pre testovanie zložiek v rámci nášho európskeho priestoru?

M. DUBOVICKÝ: Pravidlá v EÚ sa sprísnili. V súčasnosti sa riadia legislatívou REACH, v rámci ktorej sa všetky chemické látky, ktoré sa produkujú a dovážajú na trh v množstve viac ako 1 tona, musia testovať na možnú toxicitu.

M. H.: Čo všetko vo vašich laboratóriách testujete?

M. DUBOVICKÝ: V laboratóriu sa testujú nové zložky výrobkov rôzneho druhu. Skôr ako sa nejaká nová látka, či už je to konzervant, liek, pesticíd, chemická substancia používaná v priemysle alebo poľnohospodárstve dostane na trh, musíme vedieť s akým maximálnym množstvom tejto látky môže človek prísť do kontaktu. Keď nejaká firma vyvinie novú látku a chce ju priniesť na trh, musí poznať tieto hodnoty. Musíme vedieť, aké orgány poškodzuje a akým spôsobom môže ohroziť naše zdravie a zdravie našich detí. Naše pracoviská sa v súčasnosti venujú hlavne potencionálnej reprodukčnej a vývinovej toxicite (negatívne účinky na reprodukciu a vývin potomstva).

M. H.: Čo môžu niektoré zložky spôsobovať organizmu?

M. DUBOVICKÝ: Nebezpečná môže byť akákoľvek chemická látka, napríklad aj cukor alebo soľ pri vyšších dávkach. Pri testoch toxicity sa stanovuje tzv. smrteľná dávka (LD) a z nej LD50 (dávka podávaná testovaným jedincom, ktorá spôsobí úhyn 50 % testovaných živočíchov za 24 hodín). Táto hodnota je napríklad pre stolný (repný) cukor 29,7 g/kg pre laboratórneho potkana. U kuchynskej soli je to okolo 3 – 5 g na 1 kg telesnej hmotnosti. Toxické môžu byť aj vitamíny. Napríklad vitamín D3 má LD50 už 37 mg/kg. O niečo lepšie je na tom náš obľúbený kofeín – 192 mg/kg živej váhy laboratórneho potkana. Keď si zoberieme, že jedna šálka kávy môže obsahovať 80 – 180 mg kofeínu, tak 70 kg človek by musel vypiť za deň viac ako 70 šálok kávy, aby sa prejavil jej akútny toxický efekt. Ako povedal Paracelsus: „Jed od lieku odlišuje iba podávané množstvo“.

pracovisko na Dobrej vode

M. H.: Jedným z dvoch špecializovaných laboratórií, ktoré ste v týchto dňoch otvorili za účelom testovania výrobkov, je na Oddelení toxikológie a chovu laboratórnych zvierat na Dobrej vode. Čím je toto pracovisko na Slovensku unikátne?

M. DUBOVICKÝ: Ako jediné pracovisko produkuje zvieratá na experimentálne účely a zároveň vyrába pre ne aj rôzne druhy kŕmnych zmesí. O tieto zvieratá je záujem doma, ale i v zahraničí. Okrem toho, pracovisko zabezpečuje podporu pre súkromný sektor z hľadiska kompletnej realizácie predklinických štúdií. Spolupracuje s mnohými farmaceutickými a biotechnologickými firmami doma i v zahraničí. Momentálne sa realizujú štúdie s implantátmi proti pooperačným zrastom, s kĺbovou proti-osteoartrózovou výživou aplikovanou priamo do kĺbu, s preparátmi na ťažko sa hojace ischemické rany, s magnetickou terapiou pri osteoartritíde i hojení diabetických rán, s liekmi a výživovými doplnkami proti osteoporóze. Niekoľko rokov kontinuálne produkujeme biotechnologickou metódou tzv. hyperimúnne séra, ktoré slúžia na výrobu diagnostických súprav využívaných pri analýzach aj v humánnej medicíne. V minulosti sa tu robili napríklad tiež toxikologické štúdie na očné kvapky, predklinické testy výživových doplnkov, štúdie akútnej, ale i chronickej toxicity.

Zhovárala sa: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Zdroj foto: SAV

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky