Zdieľanie skúsenosti v oblasti podporných aktivít pre výskumné infraštruktúry v dunajskom regióne

08. jún. 2019 • Iný

Zdieľanie skúsenosti v oblasti podporných aktivít pre výskumné infraštruktúry v dunajskom regióne

Medzinárodný projekt ResInfra@DR, ktorý realizuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) ako jeden z medzinárodných projektov, ponúkol v uplynulom roku podporu zainteresovaným výskumným infraštruktúram. Konkrétne išlo  o oblasti efektívneho riadenia počas ich pravidelnej prevádzky, ako aj počas prípravnej fázy ich vybudovania. V rámci projektových aktivít podpory vedy a výskumu sa nedávno konalo i fórum zamerané na výmenu know-how v oblasti podporných aktivít pre výskumné infraštruktúry v dunajskom regióne.

Prostredníctvom podujatia ResInfra@DR Know-how exchange forum partneri projektu zhrnuli zistenia z realizovaných pilotných projektových aktivít, ktorými boli vzájomné cezhraničné vzdelávacie návštevy vo výskumných infraštruktúrach. Za Slovensko sa pilotnej aktivity zúčastnil Univerzitný vedecký park Technicom, ako výskumná infraštruktúra Technickej univerzity v Košiciach (TUKE), v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

Ako spomenula Anna Krivjanská, vedúca Odboru medzinárodnej spolupráce CVTI SR, zámerom fóra bola podpora nadnárodnej spolupráce s cieľom vzájomnej podpory pre efektívne fungovanie výskumných infraštruktúr v dunajskej oblasti s účelom iniciovať potenciál podobných podporných akcií.

Na podujatí boli zastúpené jednak už existujúce infraštruktúry z dunajského regiónu, ako aj tie, ktoré sú ešte len vo fáze plánovania. Zúčastnené zainteresované výskumné organizácie a infraštruktúry sa zaoberali súčasnými výzvami a problémami, ktorým čelia. Prezentované a diskutované boli tiež navrhované odporúčania pre efektívne fungovanie výskumných infraštruktúr. Závery fóra potvrdili veľký prínos podobných podporných akcií pre výskumné infraštruktúry a poskytli cenné vstupy do pripravovaného Spoločného akčného plánu pre výskumné infraštruktúry v dunajskom regióne.

ResInfra@DR Know-how exchange forum

V rámci vzájomných cezhraničných vzdelávacích výmenných podujatí navštívili zástupcovia zo Slovenska (CVTI SR a TUKE) v októbri 2018 Elektrotechnickú fakultu Univerzity v Banjej Luke v Bosne a Hercegovine. Následne recipročný expertný tím vo februári 2019 zrealizoval odbornú návštevu Univerzitného vedeckého parku Technicom Technickej univerzity v Košiciach, aby si navzájom vymenili svoje skúsenosti, načerpali inšpiráciu pre ďalšie aktivity a vypracovali závery a odporúčania vyplývajúce z nadobudnutých poznatkov pri návšteve a obhliadke týchto výskumných infraštruktúr. Ako vo svojej prezentácii uviedla Anna Krivjanská, Elektrotechnická fakulta Univerzity v Banjej Luke je uznávaná ako najlepšia vedecká a výskumná inštitúcia v Bosne a Hercegovine, Republike srbskej. V uplynulých 10 rokoch, napriek ťažkej politickej a finančnej situácii v krajine, Univerzita v Banjej Luke investovala značné prostriedky do infraštruktúry a technického vybavenia (približne 10 miliónov eur). Ako pozitívum uviedla vysokú mieru zamestnateľnosti absolventov fakulty, ktorí sú priemyslom a podnikateľským sektorom veľmi žiadaní.

Profesorka Gordana Gardaševič, ako hlavná expertka bilaterálneho tímu za bosniansko-hercegovskú stranu po návšteve Univerzitného vedeckého parku Technicom v Košiciach ocenila jeho prínosy k rozvoju nielen lokálneho, ale aj regionálneho inovatívneho potenciálu. Uviedla, že UVP Technicon poskytuje otvorený komunikačný priestor pre akademickú a podnikateľskú komunitu a podporuje rýchlejší transfer výsledkov vedy, výskumu a inovácií z univerzít do praxe. Podľa jej slov univerzita podporuje efektívnu spoluprácu medzi akademickou obcou a priemyslom s priamym vzťahom k urýchleniu inovačného podnikania založeného na výskume. Centrum Startup spoločnosti TUKE hostí 35 startupov s inovačným potenciálom a Inkubátor TUKE ponúka podporu viacerým spoločnostiam, ktoré vznikli v dôsledku tzv. pre-inkubačného procesu v Startup Centre TUKE a inovatívnym spoločnostiam mladých podnikateľov zahŕňajúcich študentov univerzity, čo je veľkým pozitívom.

Oba expertné tímy dospeli k záveru, že rozvoj výskumných infraštruktúr v Bosne a Hercegovine má nasledovať cestu rozvoja slovenských výskumných infraštruktúr, inšpirovať sa príkladmi dobrej praxe, ako aj vyvarovať sa nesprávnym rozhodnutiam a krokom pri plánovaní a riadení týchto štruktúr. Ďalším pozitívom je nadviazanie viacerých kontaktov medzi oboma stranami, čo je predpokladom pre ďalšiu spoluprácu v oblasti podpory vedy, výskumu a inovácií medzi oboma krajinami.

ResInfra@DR Know-how exchange forum

Hlavné témy a prezentujúci

Felix Gajdusek, Centrum pre sociálne inovácie, Rakúsko – Predstavenie projektu ResInfra@DR a jeho hlavných výsledkov a výstupov.

doc. Anton Lavrin, Technická univerzita v Košiciach, Národný delegát pre výskumné infraštruktúry v H2020 – Stav a fungovanie výskumných infraštruktúr na Slovensku.

Dr. Jan Balon, Česká akadémia vied – ResInfra@DR pilotné aktivity: Prehľad podporných aktivít pre výskumné infraštruktúry.

doc. Alžbeta Marček Chorvátová, DrSc., Medzinárodné laserové centrum v Laserlab Europe – integrovaná iniciatíva európskych laserových výskumných infraštruktúr.

Petra Szűcs, ELI Attosecond Light Pulse Source (ELI-ALPS), Maďarsko – Väzby veľkých výskumných infraštruktúr ELI (Extreme Light Infrastructure) na regionálne hospodárstvo.

Dr. Mihai Radu, Dragos Seuleanu, Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP), Rumunsko – Väzby veľkých výskumných infraštruktúr ELI (Extreme Light Infrastructure) na regionálne hospodárstvo.

Prezentácie hlavných zistení z implementovaných párových pilotných aktivít:

  1. Ústav oceanológie, Bulharská akadémia vied vs. Univerzita v Rijeke, Fakulta stavebného inžinierstva (Chorvátsko) (Marko Hajdinjak, Mirela Čokešić).
  2. Univerzita v Banjej Luke, Elektrotechnická fakulta (Bosna a Hercegovina) vs. Technická univerzita v Košiciach, UVP Technicom (Prof. Gordana Gardašević, Anna Krivjanská).
  3. Ústav molekulárnej biológie, Bulharská akadémia vied vs. Národný výskumno-vývojový ústav potravinových biozdrojov (v rámci výskumnej infraštruktúry METROFOOD), Rumunsko (Kalin Mutavchiev, Luiza Pascal).

Ex-ante podpora plánovaným výskumným infraštruktúram v dunajskom regióne

Prof. Ana Cornelia Badea, Technická univerzita stavebného inžinierstva v Bukurešti – Väzby Univerzity v Maribore na regionálne hospodárstvo.

Dr. Doris Gangl, Univerzita prírodných zdrojov a živých vied (BOKU), Viedeň – Založenie a monitorovací systém hydrologického laboratória.

Prof. Mihail Todiras, Moldavská štátna lekárska a farmaceutická univerzita, laboratórium genetiky – strategická podpora pre plán výskumných infraštruktúr.

Dr. Siniša Marčić, Ministerstvo pre vedecký a technologický rozvoj, vyššie vzdelávanie a informačnú spoločnosť, Bosna a Hercegovina, Republika srbská – proces prípravy roadmapu výskumných infraštruktúr.

Fórum zahŕňalo interaktívne sekcie za účelom zberu vstupov a návrhov pre pripravovaný Spoločný akčný plán pre výskumné infraštruktúry v dunajskom regióne. Reflektovali sa prezentované témy a aktivity, mapovali sa nevyhnutné prvky pre podporu, efektívne fungovanie a správne zakladanie výskumných infraštruktúr, zbierali sa návrhy na nové spôsoby spoločných nadnárodných podporných aktivít a riešili sa otázky udržateľnosti výskumných infraštruktúr.

Ako Anna Krivjanská uzatvára: „Poslaním projektu ResInfra@DR je zlepšiť rámcové podmienky pre výskumné infraštruktúry a inovácie v dunajskom makroregióne. Jedným z kľúčových cieľov projektu je prispieť k efektívnemu zakladaniu nových výskumných infraštruktúr a k modernizácii existujúcich prostredníctvom posilnenia budovania kapacít v oblasti politík a riadenia výskumných infraštruktúr.“

ResInfra@DR Know-how exchange forum sa konalo v dňoch 22. – 23. mája 2019 v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave.

Informácie o projekte

Informácie o Dunajskom nadnárodnom programe

ResInfra@DR

 

Autori: Nataša Dojčáková a Anna Krivjanská, Odbor medzinárodnej spolupráce CVTI SR

Zdroj foto: Odbor medzinárodnej spolupráce CVTI SR

Uverejnila a redigovala: VČ

 

Hore
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
TVT 2018 články
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
V Bardejove sa nachádza desať prírodných minerálnych prameňov.
Zistite viac