Mgr. Róbert Sabo, PhD.

8 januára, 2024

Mgr. Róbert Sabo, PhD., je vedeckým pracovníkom Ústavu informatiky Slovenskej akadémie vied. Získal magisterský titul v odbore slovenský jazyk a literatúra na Univerzite Komenského v Bratislave a doktorský titul obhájil v oblasti počítačovej lingvistiky na Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. Odborne pôsobí v oblasti lingvistiky a fonetiky, vo výskume prozódie, vytváraní rečových korpusov, výskume expresívnej reči a v komunikácii človeka so strojom. Je autorom a spoluautorom niekoľkých aplikácií a viac ako 40 vedeckých prác v oblasti spracovania reči a počítačovej lingvistiky.