Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Minulosť, súčasnosť a budúcnosť spracovania dát

VEDA NA DOSAH

dáta

Minulosť, súčasnosť a budúcnosť spracovania dát bola téma, ktorú počas tohoročného podujatia Extrapolácie prezentoval doc. Ing. Michal Zábovský, PhD., Univerzitný vedecký park, Žilinská univerzita v Žiline.

V úvode vysvetlil, čo sú to dáta: body, množiny, prúdy, čísla, pričom je tu možnosť ich zberania, priameho ukladania, zachytávania (stream), merania, kvantifikácie, ale aj ohodnocovania. Vyššou formou sú už štruktúrované dáta (obrázok 2) – tabuľky, databázy, slová; v tomto prípade ide o rozpoznávanie, kategorizáciu, prehľadávanie, analýzu, delenie, vyhodnocovanie, štruktúrovanie, indexáciu.

Obrázok 2: štruktúrované dáta

Ďalej doc. Ing. Michal Zábovský, PhD. hovoril o informáciách (text, vety, odstavce) a formách ich spracovania: identifikácia, asociácia, usporiadanie, filtrovanie, porovnávanie, interpretácia, ako aj o prepojených informáciách (web, hypertext, kapitoly, knihy) a ich kombináciách, prepájaní, závislosti, sekvenciách, prioritách, optimalizácii.

Nasledujúca časť tejto prednášky patrila znalostiam a prepojeniu znalostí – vzťahy, vzájomné previazanie, kontextualizácia, interpretácia, ranking, vysvetlenie, ilustrácia.

V neposlednom rade to boli dáta (obrázok 3) a ich spracovanie, ktoré počas podujatia Extrapolácie 2018 účastníkom priblížil doc. Ing. Michal Zábovský, PhD.: transakcie, databázy, SQL, dátové sklady, ETL, NoSQL.

Obrázok 3: dáta

Extrapolácie sú každoročne organizované v slovenských mestách tak, že jedno z nich sa stane hlavným mestom. Tým tohoročným je Žilina. Hlavné mesto informatiky na Slovensku je dominantné v prezentácii svojej vlastnej úrovne, svojich možností a schopností, ale aj svojich problémov. Organizuje prezentácie čo najširšieho počtu IT organizácií vo svojom meste a regióne. Podujatia sa zúčastňujú aj ostatné slovenské mestá. Ich zapojenie dokazuje celoslovenskú úroveň podujatia Extrapolácie, pričom cieľom je podpora rozvoja IT vo vzdelávaní, výskume a podnikaní na Slovensku.

V termíne od 15. 9. až do 31. 10. 2018 sa koná množstvo výstav, motivačných prednášok, prezentácií a exkurzií organizácií pôsobiacich v oblasti vzdelávania a výskumu v IT s cieľom motivovať mladých ľudí k štúdiu a práci v tejto oblasti.

Hlavnými cieľmi podujatia Extrapolácie 2018 je prezentovať históriu slovenskej výpočtovej techniky, predstaviť súčasný stav výskumu, štúdia a produkcie v informatike a IT a hovoriť o víziách v blízkej budúcnosti, motivovať mladých ľudí k štúdiu a práci v oblasti IT, pokračovať vo vytvorenej tradícii odborných a vedecko-popularizačných podujatí na tému „Informatika – naša minulosť aj budúcnosť“ (Košice 2015, Bratislava 2016, Banská Bystrica 2017) a rozvíjať diskusie o informatike vo všetkých jej dimenziách a vplyvoch na spoločnosť.

Záštitu nad podujatím prevzali ministerka školstva, vedy, výskumu a školstva SR JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD., predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Ing. Erika Jurinová, primátor mesta Žilina Ing. Igor Choma a rektor Žilinskej univerzity v Žiline prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.

Garantmi a partnermi sú okrem Žilinskej univerzity v Žiline aj Ústav informatiky SAV, združenie Z@ICT, Technická univerzita v Košiciach a Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Podujatia sa zúčastňujú aj ostatné slovenské mestá ako Košice, Bratislava a Banská Bystrica, v ktorých sa uskutočnia mnohé motivačné prednášky, prezentácie, exkurzie a workshopy organizácií pôsobiacich v oblasti vzdelávania a výskumu v IT. Ich zapojenie dokazuje celoslovenskú úroveň Extrapolácií.

Viac informácii o podujatí

 

Odborný garant textu a foto poskytol: doc. Ing. Michal Zábovský, PhD., Univerzitný vedecký park, Žilinská univerzita v Žiline

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky