Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Cenu prof. Nemessányiho pre rok 2017 o najlepšiu diplomovku vyhral študent STU v Bratislave

VEDA NA DOSAH

víťaz súťaže o Cenu prof. Nemessányiho pre rok 2017

Najlepšiu diplomovú prácu za minulý rok pripravil študent Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, študujúci na Strojníckej fakulte. V kategórií Technika a technológie, technologický rozvoj v plynárenstve uspel Ing. Dávid Nagy so svojou diplomovkou „Monitorovanie potrubia pri spolupôsobení napätia a korózneho prostredia“. Na druhom mieste skončil Ing. Peter Körösi z Technickej univerzity v Košiciach, Strojnícka fakulta s prácou „Návrh konštrukcie metalhydridového zásobníka s výmenníkom tepla“ a na treťom stupienku sa umiestnil Ing. Balázs Tipcsák (Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie) a jeho diplomovka „Matematický model stanovenia spotreby energie kompresných agregátov pri preprave plynu“.

Súťaž o najlepšiu diplomovú prácu „Cena prof. Nemessányiho pre rok 2017“ nesie názov po výraznej osobnosti slovenského plynárenstva, ktorým bol rodák zLiptova, prof. Ing. Július Nemessányi. Pracoval vo významných európskych aj zámorských strojárskych podnikoch. Slúžil v strojnom odbore rakúsko-uhorského vojnového námorníctva v Pule pri Jadranskom mori. V USA pracoval v železiarskej firme v Pittsburgu ako konštruktér. V tejto funkcii pracoval aj v železiarsko-strojárskej spoločnosti Kramatorskaja na juhu Ruska. Osem rokov pôsobil ako hlavný inžinier Uhorskej všeobecnej uhoľnej spoločnosti Tatabányi, pracoval aj v budapeštianskych zbrojovkách.         

V Závodoch na vodovod a plynové osvetlenie mesta Bratislavy pracoval J. Nemessányi od roku 1921. V roku 1922 ho Mestská rada mesta Bratislavy poverila vedením mestskej vodárne. Neskôr ho menovali do funkcie obchodného vedúceho nielen vodárne, ale aj plynárne, ktorú zastával až do začiatku druhej svetovej vojny. Po jej skončení bol šéfom podnikovej sekcie Národného výboru v Bratislave, odkiaľ sa vrátil späť do bratislavskej plynárne, kde pracoval až do roku 1945, keď odišiel do dôchodku. Celé jeho 25-ročné pôsobenie medzi plynármi bolo spojené s érou výroby svietiplynu. Aj vďaka jeho schopnosti a technickým znalostiam sa výroba svietiplynu v Bratislave dostala na vtedy najvyššiu technickú úroveň. 

Jeho život v tejto významnej funkcii bol naplnený aj odbornou angažovanosťou v Plynárenskom a vodárenskom združení Československa. V roku 1934 bol J. Nemessányi ako jediný zástupca Slovenska v predvojnovom období aj predsedom tohto združenia. Ako reprezentant jednej z najvýznamnejších plynární prvej ČSR bol uznávaným odborným garantom v plynárenstve. Svedčí o tom aj fakt, že po 2. svetovej vojne bratislavskú plynáreň vtedy už Československé plynárenské a zdravotne technické združenie poverilo zorganizovať celoštátny zjazd. 

Technické znalosti a prax dovoľovali vtedy ešte Ing. Nemessányimu stať sa docentom, suplentom a od roku 1945 riadnym profesorom Slovenskej vysokej školy technickej, na ktorej prednášal už od vzniku tejto technickej univerzity v roku 1938. Od roku 1951 viedol Katedru častí strojov na Strojníckej fakulte SVŠT. Zomrel v roku 1957.

Súťaž o  „Cenu prof. Nemessányiho pre rok 2017“ vyhlásil Slovenský plynárenský a naftový zväz s cieľom motivovať študentov k aktívnejšiemu prístupu pri riešení problematiky z plynárenského, naftového a ropného priemyslu a príbuzných odvetví. Rozdelená bola do dvoch kategórií: Technika a technológie, technologický rozvoj v plynárenstve a tiež Trhy s plynom, stratégie a legislatíva pre plynárenstvo.

ocenení v súťaži o Cenu prof. Nemessányiho pre rok 2017

Tento rok nominovali slovenské univerzity sedem prác z oblasti techniky a technológií, technologického rozvoja v plynárenstve.

Práce nominovali Žilinská univerzita v Žiline – Strojnícka fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave – Strojnícka fakulta a Stavebná fakulta, Technická univerzita v Košiciach – Strojnícka fakulta a Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie.

V druhej kategórii nebola nominovaná žiadna diplomová práca.

Témy alebo tematické okruhy pre diplomové práce sú stanovované na základe strategických princípov Medzinárodnej plynárenskej únie (IGU): Sú nimi Globálna energetická výzva – prehodnotenie stratégií pre zemný plyn do roku 2030, Prínos plynárenského priemyslu z pohľadu spoľahlivosti dodávok, bezpečnosti a životného prostredia a tiež Integrovaný miestny trh s plynom ako kľúčový zdroj trvalého ekonomického rastu, ako aj podľa požiadaviek na riešenie aktuálnych potrieb kolektívnych členov Slovenského plynárenského a naftovho zväzu.

Do súťaže je možné prihlásiť aj výnimočnú, inovačnú diplomovú prácu z oblasti plynárenstva mimo týchto okruhov, na základe odporúčania vedenia fakulty. Nominovať diplomovú prácu na hodnotenie môžu iba zástupcovia oslovených univerzít a vysokých škôl, nie samostatní jednotlivci. Hodnotené sú práce absolventov, ktorí ukončili štúdium v letnom semestri daného roka (t. j. do 31. augusta) na niektorej z univerzít a vysokých škôl na Slovensku a diplomová práca bola ich samostatnou prácou pri dosiahnutí 2. stupňa vysokoškolského vzdelania.  

Samotné vyhodnotenie diplomových prác vykonávajú dve komisie určené pre každú oblasť, a to technika a technológie, technologický rozvoj v plynárenstve a trhy s plynom, stratégie a legislatíva pre plynárenstvo osobitne. Komisie majú mať päť členov, činnosť komisie koordinuje jej predseda. 

 

Zdroj informácií: Cena prof. Nemessányiho pre rok 2017 

Foto zdroj: STU v Bratislave

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky