Sadovnícka analýza diagnostického centra v Bratislave

25. jan. 2019 • Spoločenské vedy

Sadovnícka analýza diagnostického centra v Bratislave

Diagnostické centrum ako výchovné koedukačné zariadenie s nepretržitou starostlivosťou pre deti od troch do pätnásť rokov poskytuje deťom diagnostickú, psychoterapeutickú, psychologickú a výchovno-vzdelávaciu starostlivosť. A práve v jednom z nich sa realizuje záhradná terapia.

„Záhradnú terapiu definuje American Horticultural Therapy Association ako proces, ktorý vďaka zužitkovaniu rastlinstva a využitia činnosti v záhrade docieli zlepšovanie sociálneho, edukačného, psychologického a fyzického vyrovnania osôb ich duše, mysle a tela. Areál riešeného Diagnostického centra pre deti sídli na Slovinskej ulici v mestskej časti Ružinov v Bratislave s celkovou výmerou 11 834 m2. Je určený na prevádzku Diagnostického centra a Predškolského zariadenia,“ uvádzajú autori projektu Sadovnícka analýza diagnostického centra v Bratislave (The Landscape Analisis of Diagnostic Center in Bratislava) Dominika Frantová & Ing. Mária Bihuňová, PhD., Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre.

Z južnej a východnej strany ho podľa nich ohraničuje bytová zástavba, zo severozápadu frekventovaná Rožňavská ulica. V rámci bakalárskej práce bola vykonaná podrobná analýza územia. Realizátorky projektu vypracovali analýzu širších vzťahov, urbanistickú a dopravnú analýzu, analýzu súčasného stavu a vybavenia územia, vrátane inžinierskych sietí. „Inventarizácia drevín bola spracovaná v roku 2016 a obsahovala nasledovné hodnotené parametre a kritériá: určenie druhu dreviny (latinský názov), obvod kmeňa vo výške 1,3 m [cm], výška dreviny [m], priemer koruny [m], zdravotný stav dreviny, poškodenie dreviny a návrh ošetrenia podľa Juhásovej, určenie sadovníckej hodnoty podľa Machovca a vekové štádium dreviny Šimeka.“

Následne bola určená základná spoločenská hodnota, priradené príslušné prirážkové indexy a vypočítaná upravená spoločenská hodnota. „Na základe terénneho prieskumu a následného tabuľkového a grafického spracovania meraní môžeme konštatovať, že zastúpenie listnatých drevín tvorí 39,7 % a ihličnatých drevín 60,3 % (najväčšie zastúpenie má Thuja occidentalis L. (37,6 %), Picea abies L. (18,3 %), Thuja plicata D.Don ex Lamb. (17,2 %), Picea omorika Purk. (2,2 %), Juniperus chinensis L. (1,1 %). Z listnatých drevín boli zastúpené nasledovné druhy: Tilia cordata Mill. (7,4 %), Catalpa bignonioides Walter. (3,7 %), Salix alba ´Tristis´ (1,9 %), Betula pendula Roth. (18,5 %), Malus pumila Mill. (7,4 %), Pyrus communis L.(3,7 %), Acer negundo L. (24,1 %), Aesculus hippocastanum L. (9,3 %), Fagus sylvatica L. (1,9 %), Acer platanoides L.(9,3 %), Prunus cerasus L. (1,9 %), Juglans regia L. (1,9 %). Kry sú zastúpené v piatich druhoch s najväčším zastúpením bazy Sambucus nigra L. (42,9 %), následne Chamaecyparis lawsoniana ´Columnaris´ (23,8 %), Cornus sanguinea L. (14,3 %), Juniperus chinensis´Old Golg´ (7,1 %), Ligustrum vulgare L. (4,8 %). V riešenom území majú najväčšie zastúpenie dreviny so sadovníckou hodnotou 3 a to až v 80,6 %. Sadovnícka hodnota 5 nebola určená pri žiadnej drevine, sadovnícku hodnotu 4 malo 0,6 %. Sadovnícku hodnotu 2 a 1 len 18,8 % z celkového počtu inventarizovaných drevín.“  

Práca je súčasťou Študentskej vedeckej konferencie Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. 

Vedecká konferencia študentov s medzinárodnou účasťou sa koná tradične, každoročne. V roku 2017 sa na nej zúčastnili študenti a doktorandi študijných programov FZKI všetkých troch študijných stupňov. Prihlásení účastníci boli rozdelení do troch sekcií: Záhradníctvo, Krajinárstvo a Krajinná a záhradná architektúra, ktoré zodpovedajú študijným odborom rozvíjaným na FZKI. Vedecká činnosť študentov patrí medzi dôležité aktivity fakulty. Pod vedením učiteľa je vytvorený priestor na aktívnu a samostatnú výskumnú prácu študenta, na osvojovanie si návykov a schopností pre experimentálnu činnosť. Táto činnosť prispieva k prehĺbeniu odbornej profilácie študentov vo všetkých stupňoch vzdelávania a predstavuje významnú a dnes prirodzenú súčasť vzdelávacieho procesu na vysokých školách.  

 

Zdroj informácií:

http://www.fzki.uniag.sk/sk/aktualne-informacie-reader/items/svk-fzki-2018/

Informácie prebrané zo zborníka Študentskej vedeckej konferencie FZKI 2017; (september 2018)

autori príspevku: Dominika Frantová (SR) – Ing. Mária Bihuňová, PhD. (SR)

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /Hans/

Uverejnila: VČ

Hore
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
TVT 2018 články
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Súčasným zvyšovaním pevnosti a tvarovateľnosti ide vývoj ocele proti zákonom prírody!