Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Národné lesnícke centrum uzavrelo partnerstvo s obhospodarovateľmi lesa

VEDA NA DOSAH

Založili dve operačné skupiny Európskych inovačných partnerstiev (EIP), ktoré si stanovili za cieľ adaptovať zaužívané postupy obhospodarovania lesa na prírode blízke hospodárenie a ochrániť ihličnany pred tvrdoňom smrekovým.

Stavební inžinieri v lese. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok Zdroj: iStockphoto.com

Národné lesnícke centrum (NLC) založilo dve operačné skupiny Európskych inovačných partnerstiev (EIP), v rámci ktorých prenesie v spolupráci s vybranými obhospodarovateľmi lesa výsledky dlhoročného výskumu do lesníckej praxe. Udeje sa to prostredníctvom dvoch konkrétnych projektov.

Cieľom prvého projektu Prebudova na prírode blízke hospodárenie ako nástroj adaptácie lesov na zmenu klímy má byť transfer i implementácia nových poznatkov a inovácií v oblasti zisťovania stavu lesa, ale aj plánovania a praktických postupov manažmentu lesov pri prebudovávaní lesných porastov na prírode blízke hospodárenie v lesoch.

„Pre zachovanie stability lesných porastov v meniacich sa podmienkach je potrebné adaptovať zaužívané postupy obhospodarovania lesa metódami prírode blízkeho hospodárenia. Tento progresívny spôsob je prioritne zameraný na zabezpečenie ekologickej stability lesných porastov a súčasne umožňuje dosahovať ich optimálnu produkčnosť a nákladovú efektívnosť,“ objasnil Pavol Harvilčák z NLC.

V rámci druhého projektu Ochrana sadeníc ihličnatých drevín pred škodami tvrdoňom smrekovým na plochách po vetrových kalamitách a kalamitách po podkôrnom hmyze plánujú zasa zaviesť do prevádzky nové ekologickejšie obranné opatrenia a porovnať ich s inými metódami ochrany pred tvrdoňom.

Tvrdoň smrekový je jedným z významných škodcov sadeníc na kalamitných holinách v ihličnatých porastoch. V súvislosti s ochranou proti nemu využilo NLC skúsenosti z výskumných projektov zameraných na zavádzanie ekologickejších spôsobov ochrany sadeníc. Za výskum biologickej obrany s účinným organizmom Beauveria bassiana získalo NLC v roku 2021 Cenu za transfer technológií na Slovensku v kategórii Inovátor.

Výsledky oboch projektov budú zástupcovia NLC následne prezentovať aj ďalším obhospodarovateľom lesa. Obsahové námety projektov operačných skupín už schválilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Samotná výzva na podávanie projektov je naplánovaná na prvú polovicu tohto roka. „Vďaka schváleným obsahovým námetom je vysoká pravdepodobnosť, že budú oba projekty úspešné,“ doplnil Harvilčák.

Zdroj: TS NLC vo Zvolene

(af)

Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.