Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Suplementácia potravy riasami a polyfenolmi u samcov králikov

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: králik; Pixabay.com /Pexels/

V tradičnej i alternatívnej medicíne zohrávajú rastlinné extrakty nezastupiteľnú úlohu. Pre ich vplyv je kľúčovým nielen samotný extrakt, ale i jeho koncentrácia. Predmetom práce Nikoly Knížatovej, Martina Massányiho, Kataríny Zbyňovskej, Antona Kováčika (Katedra fyziológie živočíchov, FBP SPU Nitra) a Francesca Vizzarriho (Department of Agricultural, Environmental and Food Sciences, University of Molise, Via De Sanctissnc, Campobasso, Taliansko) a ich školiteľa Petra Massányiho bolo determinovať účinok kombinácie rias a polyfenolov (Algatan®) pri 2 koncentráciách na reprodukčné parametre samcov králikov – koncentráciu a motilitu spermií a na vybrané parametre antioxidačného profilu lyzátu spermií (SOD, GPx). Ich práca nesie názov Suplementácia potravy riasami a polyfenolmi u samcov králikov: Vplyv na motilitu spermií a antioxidačný status (Dietary supplementation with algae and polyphenols in male rabbits: Effects on spermatozoa motility and antioxidant status).

„Prípravok zapracovaný do krmiva v koncentrácii 0,3 % (skupina T1) mal pozitívny účinok na motilitu, progresívnu motilitu, GPx a SOD, avšak zvýšenie jeho koncentrácie na 0,6 % (skupina T2) malo negatívny vplyv na tieto parametre voči kontrole (skupina C), avšak rozdiely neboli štatisticky preukazné. Zaznamenali sme štatisticky nepreukazné zvýšenie koncentrácie spermií v ejakuláte (skupina T1). V skupine T2 bolo zvýšenie koncentrácie spermií výraznejšie,“ uvádzajú realizátori projektu.

V kontrolnej skupine boli stanovené dve signifikantne silné pozitívne korelácie (SOD a GPx, motilita a progresívna motilita), v skupine T1 boli zistené 4 silné pozitívne korelácie (SOD a GPx, motilita a progresívna motilita, koncentrácia a motilita, koncentrácia a progresívna motilita). „V skupine T2 sme zistili 3 silné pozitívne korelácie (motilita a progresívna motilita, koncentrácia a motilita, koncentrácia a progresívna motilita). Z dosiahnutých výsledkov možno konštatovať mierne účinky kombinácie sledovaných látok na reprodukčné ukazovatele samcov.“

Ako uvádza realizačný tím projektu, v posledných rokoch bolo veľa výskumov sústredených na skúmanie vplyvu látok, ktoré majú schopnosť zlepšiť zdravotný stav zvieraťa. Prírodné extrakty sú známe svojimi protizápalovými a antimikrobiálnymi účinkami, ktoré súvisia najmä s ich fenolickým obsahom. Rastlinné výťažky patria medzi bohaté zdroje antioxidantov, čím chránia bunky pred oxidačným stresom. Avšak, ako dokazujú mnohé výskumy, je potrebné skúmať aj toxicitu liečivých rastlín a rastlinných extraktov, nakoľko môžu mať negatívny vplyv na plodnosť a je potrebné poznať ich vhodné koncentrácie a bezpečnostný profil.

Ako experimentálne zvieratá použili 14 dospelých samcov novozélandských brojlerových králikov (Výskumný ústav živočíšnej výroby v Lužiankach, Slovenská republika) rovnakého veku, ktoré boli rozdelené do troch homogénnych skupín.

Porovnanie progresívnej motility medzi experimentálnymi skupinami (%)

„Práca bola zameraná na posúdenie vplyvu prírodného extraktu Algatanu® na motilitu, progresívnu motilitu, koncentráciu spermií a na vybrané parametre antioxidačného profilu (SOD, GPx). Naše zistené poznatky naznačujú dávkovo-závislý pozitívny vplyv na pohyblivosť spermií králikov a výraznejší dávkovo-závislý pozitívny vplyv na parametre antioxidačného profilu (SOD, GPx). Na základe dosiahnutých výsledkov môžeme konštatovať, že dávka Algatanu® 0,3 % mala pozitívny vplyv na aktivitu GPx a SOD v porovnaní s kontrolnou skupinou, avšak Algatan® pri vyššej koncentrácii (0,6 %) mal negatívny vplyv na GPx a SOD v porovnaní s kontrolnou skupinou, v oboch prípadoch však štatisticky nepreukázaný,“ konštatujú realizátori projekte. 

Pri koncentrácii spermií zaznamenali pozitívny vplyv Algatanu® v oboch podávaných koncentráciách, pričom vplyv bol výraznejší pri vyššej koncentrácii. „Na základe dosiahnutých výsledkov môžeme konštatovať, že Algatan® zapracovaný do krmiva vo vhodnej koncentrácii (0,3 %) zvyšuje kvalitu ejakulátu a negatívne neovplyvňuje žiadny zo sledovaných parametrov kvality ejakulátu, avšak pri vyššej dávke (0,6 %) sme zaznamenali pokles motility, progresívnej motility a antioxidačnej aktivity (SOD, GPx). Nakoľko naše výsledky neboli štatisticky preukazné, tieto hypotézy je potrebné potvrdiť ďalšími rozsiahlejšími štúdiami,“ uzavreli. 

Tento príspevok bol prezentovaný počas Študentskej vedeckej konferencie 2018 Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici. (zborník)

Študentské vedecké konferencie sú jedinečnou príležitosťou pre študentov prezentovať výsledky svojej vedecko-výskumnej práce, vyskúšať si a zažiť jedinečnú atmosféru vedeckej konferencie a v neposlednej miere aj získať možnosť publikovať svoj prvý príspevok. Pre mnohých študentov je to možno prvá, avšak veľmi dôležitá osobná skúsenosť s vedeckým životom.

Tentokrát mali možnosť stretnúť sa študenti Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici na spoločnej Študentskej vedeckej konferencii (ŠVK). Konferenciu hostila Fakulta prírodných vied UKF v Nitre. Študenti bakalárskeho, magisterského a prvého ročníka doktorandského štúdia úspešne prezentovali výsledky svojho výskumu v sekciách konferencie: Biológia; Ekológia a environmentalistika; Fyzika, Chémia a Matematika; Geografia a regionálny rozvoj; Informatika; Didaktika biológie, geografie; Didaktika matematiky, fyziky, informatiky a techniky.

 

Informačný a foto zdroj:

https://konferencie.ukf.sk/index.php/svk/svk2018 (september 2018)

autori príspevku: Nikola Knížatová – Martin Massányi – Katarína Zbyňovská – Anton Kováčik – Francesco  Vizzarri; Školiteľ: Peter Massányi

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /Pexels/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky