Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Video: Tatranské plesá – hrozí im postupný zánik?

VEDA NA DOSAH

Dnešný význam plies je nezastupiteľný. Okrem toho, že predstavujú prirodzené rezervoáre vody, sú aj významnými ekosystémami často so špecifickou faunou a flórou. Nemenej dôležité sú ako indikátory zmien súčasnej klímy.

Vývoj vysokohorskej krajiny Tatier po zániku dolinových ľadovcov prebiehal viacerými etapami, ktoré v ich reliéfe zanechali výrazné stopy. Okrem základných čŕt reliéfu dolín Tatier sú významným prvkom glaciálnej činnosti aj vodou vyplnené panvy – plesá. Ich genéza je spojená s ústupom ľadovcov v ich finálnych fázach vývoja, t. j. pred 8-tisíc až 10-tisíc rokmi.

Prednáška objasnila fenomén zániku, resp. zanášania a zasypávania plies procesmi, ktoré sa podieľajú na formovaní povodí jednotlivých plies. Priblížila tiež príčiny vzniku rôznych štádií ich stavu v súčasnosti.

Kto je Juraj Hreško

Biológ, ekológ a environmentalista prof. RNDr. Juraj Hreško, PhD. pôsobí na Katedre ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Oblasťou jeho vedeckého záujmu je krajinná ekológia, dynamika krajiny a jej zmeny, súčasné morfodynamické procesy v horských a vysokohorských oblastiach, ale aj výskum pôd a ich erózneho ohrozenia.

Čo je Veda v CENTRE

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave.

(OG)

Foto a video: CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky