Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

TVT: O lesnej pedagogike budú online prednáška aj workshop

VEDA NA DOSAH

Učitelia a budúci učitelia, ak chcete do vyučovania začleniť princípy lesnej pedagogiky, máte šancu dozvedieť sa ako na to. Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania vo Zvolene (NLC – ÚLPV) v rámci Týždňa vedy a techniky pozýva na online prednášku a seminár spojený s workshopom.

Na foto: Deti a učitelia v lese. Zdroj: NLC - ÚLPV Zvolen

Pedagogická fakulta UKF v Nitre a NLC – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania vo Zvolene (NLC – ÚLPV) sú spoluriešiteľmi projektu APVV s názvom Lesná pedagogika a výchova k trvalo udržateľnému rozvoju v predprimárnej a primárnej edukácii. Čiastkové výsledky práve tohto projektu budú obsahom prednášky a workshopu Lesná pedagogika a jej programy v primárnom vzdelávaní, ktoré sa uskutočnia v utorok 10. 11. 2020 v čase medzi 14.30 a 16.30 hod. Podujatie je určené pre študentov, ktorí sa profilujú na primárny stupeň vzdelávania. Lesná pedagogika je súčasťou vzdelávacích oblastí a tém, ktoré súvisia s prírodným aj spoločenským prostredím. Ide o environmentálne vzdelávanie s dôrazom na učenie o lese a o posilnenie interakcie vzťahu človeka k životnému prostrediu.

Na toto podujatie nadviaže odborný seminár s názvom Učenie o lese cez programy lesnej pedagogiky, ktorý sa uskutoční nasledujúci deň, t. j. v stredu 11. 11. 2020 v čase 13.00 – 15.00 hod. Seminár spojený s workshopom vytvorí učiteľom príležitosť oboznámiť sa a overiť si niektoré didaktické postupy lesnej pedagogiky v podmienkach vyučovania v základnej škole.

Obidve podujatia sa uskutočnia v online priestore prostredníctvom videokonferenčného systému Jitsy Meet na webovej stránke https://meet.ukf.sk/UcenieoLese/. Srdečne všetkých záujemcov na podujatia pozývame!

17. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku (TVT) prebieha v dňoch 9. – 15. novembra 2020. Pre druhú vlnu pandémie na Slovensku sa jeho tohtoročná forma musela prispôsobiť špeciálnym opatreniam. Množstvo podujatí sa presunulo do online priestoru. Prehľad všetkých podujatí nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk. CVTI SR bude väčšinu aktivít v rámci TVT 2020 realizovať online, podrobný program aktivít CVTI SR nájdete na tomto odkaze. Organizátori akcií v regiónoch ponúkajú rôzne spôsoby účasti, ktoré závisia od typu jednotlivých aktivít. Program akcií v regiónoch nájdete na tomto odkaze.

Všetky podujatia TVT 2020 sa striktne konajú v súlade s pandemickými opatreniami platnými na území SR. Zoznam všetkých pripravených podujatí nájdu záujemcovia na webovej stránke www.tyzdenvedy.sk.

V tomto roku sa do TVT prostredníctvom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre zapojí aj Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania vo Zvolene (NLC – ÚLPV Zvolen).

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen je profesionálnou vzdelávacou inštitúciou, ktorá zabezpečuje ďalšie odborné vzdelávanie v odvetví lesného hospodárstva. Cieľovou skupinou pre vzdelávacie programy sú zamestnanci štátnych i neštátnych lesníckych inštitúcií na rôznych stupňoch riadenia. Na vzdelávacích aktivitách, ktoré zabezpečuje NLC – ÚLPV Zvolen, sa ročne zúčastňuje viac ako 1500 osôb, predovšetkým zamestnancov lesného hospodárstva. Národné lesnícke centrum je z poverenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR i koordinátorom aktivít lesnej pedagogiky na Slovensku. Bližšie informácie nájdete na linku: https://web.nlcsk.org/?page_id=59.

(GL)
Tlačová správa NLS – ÚLPV

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky