Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vplyv nízkofrekvenčného magnetického poľa na rast a zakoreňovanie viniča odrody baco noir

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: hrozno; Pixabay.com

Magnetizmus Zeme prirodzene vplýva na procesy prebiehajúce v živých systémoch. Akákoľvek iná energia dodaná živému systému – tepelná, elektrická alebo magnetická spôsobuje do určitej miery stres, ktorý môže vyústiť ako priaznivý alebo nepriaznivý faktor na jednotlivé funkcie a celok živého systému. Tvrdia to Jakub Dobšinský a Jaroslav Jedlička, Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vo svojej práci Vplyv nízkofrekvenčného magnetického poľa na rast a zakoreňovanie viniča odrody Baco noir (The influence of lowfrequency magnetic field on growth and rooting of vitis variety Baco Noir). 

„V našej štúdii sme pozorovali a hodnotili pôsobenie magnetického poľa s rôznou veľkosťou elektromagnetickej indukcie a jednotnou dĺžkou expozície 30 minút počas 90 dní na rast a zakoreňovanie vybranej odrody viniča, interšpecifického kríženca, Baco noir,“ uvádzajú autori. Prístrojové zariadenie, indukujúce magnetizmus bolo zhotovené na Katedre ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva SPU v Nitre pre výskumné účely. Podstata zariadenia spočíva v spôsobe riadenia jednosmerného prúdu, ktorý preteká cievkou. Veľkosť usmerneného prúdu je regulovaná sieťovým autotransformátorom. „Výstup sieťového autotransformátora je usmernený dvojcestným mostíkovým usmerňovačom. Cievka je teda napájaná jednosmerným impulzným napätím. Realizované zariadenie dosahuje maximálnu hodnotu magnetickej indukcie 150 mT. Pri plnom výkone však musí byť napájané z trojfázovej zásuvky s menovitým prúdom 32 A,“ vysvetľujú ďalej autori.

Magnetická energia pôsobiaca na rastlinné bunky spôsobuje podľa nich zmenu aktivity enzýmov katalázy, superoxiddizmutázy, glutationreduktázy, glutationtransferázy, peroxidázy, ascorbát peroxidázy alebo polyfenoloxidázy; autori výskumov potvrdzujúcich toto tvrdenie sú Xia and Guo, 2000; Baby et al., 2011; Bhardwaj et al., 2012. „Funkčné zmeny v rastlinných bunkách sa netýkajú len enzymatickej aktivity, ale aj látkového príjmu buniek. Autori Dardeníz, Tayyar a Yalçin (2006) potvrdili svojou štúdiou pozitívny účinok magnetického poľa na rast a zakoreňovanie viniča odrody Uslu. V porovnaní s kontrolnou skupinou sme zaznamenali zrýchlený rast všetkých experimentálnych variantov vystavených vplyvu EMP.“  

Tento príspevok bol prezentovaný počas Študentskej vedeckej konferencii FZKI Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Vedecká konferencia študentov s medzinárodnou účasťou sa koná tradične, každoročne. V roku 2017 sa na nej zúčastnili študenti a doktorandi študijných programov FZKI všetkých troch študijných stupňov. Prihlásení účastníci boli rozdelení do troch sekcií: Záhradníctvo, Krajinárstvo a Krajinná a záhradná architektúra, ktoré zodpovedajú študijným odborom rozvíjaným na FZKI. Vedecká činnosť študentov patrí medzi dôležité aktivity fakulty. Pod vedením učiteľa je vytvorený priestor na aktívnu a samostatnú výskumnú prácu študenta, na osvojovanie si návykov a schopností pre experimentálnu činnosť. Táto činnosť prispieva k prehĺbeniu odbornej profilácie študentov vo všetkých stupňoch vzdelávania a predstavuje významnú a dnes prirodzenú súčasť vzdelávacieho procesu na vysokých školách.  

 

Zdroj informácií:

http://www.fzki.uniag.sk/sk/aktualne-informacie-reader/items/svk-fzki-2018/

Informácie prebrané zo zborníka Študentskej vedeckej konferencie FZKI 2017; (september 2018)

autori príspevku: Jakub Dobšinský (SR) – Jaroslav Jedlička (SR)

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky