Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Cenu Dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej 2018 ovládli matematici

VEDA NA DOSAH

Odovzdávanie Ceny dr. Ludmily Sedlárovej Rabanovej (10. decembra 2018, Prif UK, Bratislava)

Tohoročnou laureátkou Ceny Dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej sa stala Dr. Katarína Boďová (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave) za prácu v časopise Genetics. V nej so svojimi spoluautormi popísala evolučné a genetické mechanizmy vedúce k zabraňovaniu samooplodnenia (a tak následkom príbuzenského kríženia) u rastlín. Práca laureátky ilustrovala, ako je kombinácia populačno-genetických a evolučných analýz s matematickým modelovaním užitočná pri hľadaní odpovedí na dôležité biologické otázky. Podobný prístup Dr. Boďová využila aj v ďalšej práci publikovanej v roku 2018, v ktorej modelovala koordinované správanie živočíšnych spoločenstiev. Držiteľka Ceny je absolventkou FMFI UK, doktorát získala na University of Michigan v Ann Arbor (USA) a po trojročnom postdoktorálnom pobyte na Institute of Science and Technology (IST) Austria v Klosterneuburgu sa vrátila na FMFI, kde pôsobí ako vysokoškolská pedagogička.

Slávnostné odovzdávanie Ceny a Štipendia prebehlo 10. decembra 2018 v Prezentačnom centre AMOS Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského (PriF UK) v Bratislave, a to za účasti rektora Univerzity Komenského prof. Karola Mičietu, dekana PriF UK doc. Milana Triznu, sponzora Ing. Viliama Sedlára, jeho zástupcu Ing. Petra Robla, predsedu občianskeho združenia Natura prof. Jordana Kolarova a niekoľkých desiatok členov akademickej obce.

Na úvod zaznela pozitívna správa, že laureátom z predchádzajúcich ročníkov sa aj v tomto roku darilo, čím ilustrujú, že neboli ocenení za náhodné úspechy, ale stali sa stabilnými lídrami vo svojich oblastiach. Doc. Peter Vďačný (laureát z roku 2017) mal opäť veľmi produktívny publikačný rok (doteraz 5 publikácií). Jedna z jeho prác napríklad predstavuje zásadný prínos v oblasti taxonomických štúdií týkajúcich sa evolučného oddelenia vačkovcov od placentárnych cicavcov. Dr. Silvia Bágeľová-Poláková (laureátka z roku 2016) sa podieľala na veľmi peknej publikácii popisujúcej význam metylácie v regulácii opravy poškodení DNA, úspešne buduje svoju výskumnú skupinu na Centre biologických vied Slovenskej akadémie vied (SAV) a od mája 2018 aj na PriF UK. Ing. Silvia Schmidtová (držiteľka Štipendia z roku 2017) absolvovala úspešný pobyt v Holandsku (Department of Pathology, Universitair Medisch Centrum, Rotterdam), ktorý v stručnosti popísala vo svojej prezentácii.

Aj tretí ročník súťaže o Cenu sa vyznačoval veľkou vyrovnanosťou a komisia (prof. Alexander Lux, prof. Jozef Nosek, prof. Ľubomír Tomáška) nemala jednoduché vybrať z troch finalistov. V tesnom závese za víťazkou skončil Dr. Jaroslav Budiš, čerstvý držiteľ vedeckej hodnosti PhD. z FMFI UK. Počas svojho štúdia začal spoluprácu so skupinou molekulárnych biológov z viacerých bratislavských inštitúcií, ktorí sa venujú analýze ľudského genómu a výrazne prispel k vyvinutiu dvoch bioinformatických nástrojov umožňujúcich vyhľadávanie polymorfizmov krátkych tandemových opakovaní (short tandem repeats, STR) a spresnenie molekulárnej prenatálnej diagnostiky z buniek plodu cirkulujúcich v tele matky počas tehotenstva. Oba články, publikované v prestížnom časopise Bioinformatics v týždňovom časovom odstupe (8. – 14. september 2018) prinášajú výsledky, ktoré sú významné nielen pre humánnu molekulárnu diagnostiku, ale pre širšiu komunitu biológov zaoberajúcich sa analýzou genómov. Komisia sa z tohto dôvodu rozhodla Dr. Budišovi udeliť Špeciálnu cenu „za vynikajúce vedecké výsledky v oblasti vývoja nových bioinformatických nástrojov na analýzu sekvencií genomických DNA“.

Treťou finalistkou súťaže bola Dr. Lucia Pokorná (Centrum biologických vied SAV), ktorej výsledky získané pod vedením Dr. Petra Griača v rámci projektu jej dizertačnej práce sa stali podkladom pre publikáciu v časopise Biochimica et Biophysica Acta. V práci okrem iného spolu so svojimi kolegami popísala netradičný spôsob tvorby dôležitého enzýmu (kardiolipínsyntázy), ktorý je založený na alternatívnom zostrihu mediátorovej RNA génu. Komisia tento príspevok ocenila čestným uznaním.

Z Fondu dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej boli podporení aj traja mladí vedeckí pracovníci Štipendiom podporujúcim ich študijné pobyty na zahraničných pracoviskách. Dr. Barbora Konečná (Ústav molekulárnej biomedicíny (ÚMB), Lekárska fakulta UK) a Bc. Barbora Gromová (PriF UK a ÚMB LF UK) získali podporu na pobyt na Harvard Medical School (Boston, USA). Hoci majú plán ísť na tú istú inštitúciu, budú pracovať v rôznych laboratóriách a na rôznych problematikách: úlohe cirkulujúcej mitochondriálnej DNA v zápalových procesoch u pacientov s traumou a možnosti terapie. Dr. Filip Červenák (Katedra genetiky, PriF UK) získal Štipendium na podporu pobytu na Stredoeurópskom technologickom inštitúte (Central European Institute of Technology, CEITEC) Masarykovej univerzity, kde bude v laboratóriu prof. Jiřího Fajkusa participovať na riešení otázok súvisiacich s udržiavaním koncov lineárnych molekúl DNA (telomér).

Viac informácií

 

Zdroj informácií a ilustrácie:

http://www.naturaoz.org/laureat2018.html

https://fns.uniba.sk/20181210genetika/

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky