Konferencia / celé Slovensko

Zdravie pri práci v spektre teórie a praxe


Toto podujatie už prebehlo.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach organizuje online vedeckú konferenciu „Zdravie pri práci v spektre teórie a praxe“.

Okrem otázok súvisiacich s ochranou duševného i fyzického zdravia zamestnancov a posudzovania ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, budú prednášky zúčastnených zamerané aj na aktuálne témy súvisiace s pandémiou COVID19 ako napríklad podmienky výkonu práce z domácnosti či posúdenie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na základe výsledku testu na toto ochorenie.

Kedy a ako sa pripojím

16. apríla 2021 online cez MS Teams.

Registrácia

jana.zulova@upjs.sk
monika.seilerova@upjs.sk

Vystupujúci

doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD. – Právna ochrana pri ohrození a poškodení duševného zdravia zamestnanca v dôsledku výkonu prácedoc.

JUDr. Milena Barinková, CSc. – Pracovnoprávne dôsledky posudzovania zdravotnej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl

JUDr. Jana Žuľová, PhD. – Poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie na pracovnoprávne účely

JUDr. Monika Minčičová, PhD. – Lekárske preventívne prehliadky a lekárske posudky v pracovnoprávnychsúvislostiach

Mgr. Ivan Kundrát – Podmienky výkonu práce z domácnosti zamestnanca

Mgr. Katarína Skolodová – Posudzovanie psychických porúch ako chorôb z povolania

Viac info

https://www.upjs.sk/pravnicka-fakulta/

https://www.upjs.sk/public/media/12094/Konferencia-zdravie-pri-praci.pdf