CVTI SR, Prednáška / Bratislava

Vzduch dnes a o sto rokov

Banner k podujatiu Vedecká kaviareň na tému Vzduch dnes a o sto rokov. Prednášajúca: Mgr. Jana Matejovičová

Toto podujatie už prebehlo.

Pozývame vás do vedeckej kaviarne, v ktorej sa budeme venovať kvalite ovzdušia na Slovensku a vo svete. Povieme si o emisiách a o ich rozptyle a prenose na krátke aj dlhé vzdialenosti. Diskutovať budeme aj o monitorovaní a modelovaní kvality ovzdušia a ukážeme si, ako sa také meranie realizuje. O tom všetkom sa dozviete v septembrovej Vede v CENTRE, vo štvrtok 29. septembra 2022 o 17.00 hod. v Univerzitnej knižnici v Bratislave, v prednáškovej sále na Ventúrskej 11. Našou hostkou bude Mgr. Jana Matejovičová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave.

Hovorí sa, že človek začal znečisťovať ovzdušie vo chvíli, keď sa naučil klásť oheň. V rámci prednášky sa porozprávame o tom, ako sa emisie v ovzduší vyvíjali, ako sa tento vývoj mení a čo sa bude s emisiami diať podľa odhadov ďalej. Povieme si, aké množstvo a zloženie znečisťujúcich látok máme vo vzduchu a aký je osud týchto látok. Spomenieme dominantné zdroje emisií v ovzduší z minulosti a prítomnosti a ich vplyv na Slovensko dnes, pričom sa pokúsime aj o porovnanie s inými krajinami. Rovnako ako je dobrodružnou témou na hranici medzi fyzikou a chémiou otázka, čo sa ďalej stane so znečisťujúcimi látkami vypustenými do ovzdušia, je veľkou témou aj vplyv meteorologických podmienok na ich rozptyl a prenos v ovzduší. Dozvieme sa o histórii a súčasnosti monitorovania kvality ovzdušia na Slovensku, ale aj o tom, ako by sa za ideálnych podmienok mohlo meranie vyvíjať v budúcnosti. Porovnáme rozdiely medzi našou monitorovacou sieťou a podobnými sieťami v iných krajinách. Zmienime sa aj o smogovom varovnom systéme, prečo vôbec vznikol, ako fungoval v minulosti a ako funguje v súčasnosti. O modelovaní kvality ovzdušia nemá väčšinou verejnosť dostatok informácií, preto si povieme, čo to vlastne je a aký má význam. Na záver prednášky pripravíme krátky workshop, v rámci ktorého budeme interpretovať rôzne ukážky výstupov modelovania kvality ovzdušia a taktiež nepovinný kvíz, kde si budeme môcť overiť pochopenie týchto informácií.

Mgr. Jana Matejovičová pracuje v Slovenskom hydrometeorologickom ústave, na úseku Kvalita ovzdušia. Od príchodu do SHMÚ sa venovala úlohám rôzneho zamerania, ako je výpočet emisií perzistentných organických látok a prachových častíc, spracovanie údajov z monitorovania znečisťujúcich látok a príprava vstupov pre modelovanie kvality ovzdušia. Podieľa sa aj na príprave podkladov pre Programy na zlepšenie kvality ovzdušia. Za slovenskú stranu viedla projekt Emisie dioxínov v kandidátskych krajinách a pracovala ako člen Regionálnej organizačnej skupiny pri Štokholmskom dohovore o perzistentných organických látkach. Zúčastňuje sa taktiež na aktivitách medzinárodnej platformy pre modelovanie kvality ovzdušia podľa požiadaviek Európskej únie (FAIRMODE).

Podujatie sa uskutoční 29. septembra 2022 o 17.00 hod. Záznam z prednášky bude dostupný na YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k nej posielajte do 28. septembra 2022 na mail vnd@cvtisr.sk.

Spoluorganizátorom podujatia je Univerzitná knižnica v Bratislave a partnermi podujatia sú špecializované knižnice v Univerzitnej knižnici v Bratislave, konkrétne Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO a Depozitná knižnica NATO.

Táto prednáška je sprievodným podujatím v rámci podujatia Európska noc výskumníkov (ENV) 2022. Hlavný program podujatia ENV sa uskutoční 30. 9. 2022 v priestoroch Starej tržnice a okolitých lokalitách. Jeho súčasťou budú rôzne sprievodné podujatia, a to vedecké kaviarne, vedecké cukrárne, workshopy, súťaže či podcasty, ktoré prinesú zaujímavé prezentácie výnimočných slovenských vedcov. Bližšie informácie nájdete na www.nocvyskumnikov.sk a www.vedanadosah.sk.