Výzva / celé Slovensko

Učitelia pre 21. storočie – 2. kolo

Asistentka učiteľa s žiakom riešia úlohu. Zdroj: iStockphoto.com

Toto podujatie už prebehlo.

Narastajúcou globalizáciou, digitálnou revolúciou a v ostatných rokoch aj celosvetovou pandémiou ovplyvnená transformácia spôsobu života a spoločnosti si vyžadujú zmeny aj vo vzdelávaní. Zmeny však musia nastať presadením potrebných systémových úprav pomocou tvorby štátnych politík, nových metodických usmernení a nových vzdelávacích štandardov. Zároveň je potrebné vybudovať aj podporné mechanizmy na implementáciu zmien, spolu s tými, ktorí budú tieto koncepčné a strategické zámery aplikovať priamo v praxi. Sú nimi učitelia a učiteľky, ktoré sú v každodennom kontakte s deťmi na školách. MŠVVaŠ SR vyhlasuje 2. kolo výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na projekt Učitelia pre 21. storočie.

Cieľ výzvy

Cieľom výzvy je vytvoriť regionálne partnerstvá na podporu implementácie princípov a cieľov nového kurikula základného vzdelávania prostredníctvom zriadenia regionálnych centier podpory učiteľov. Ďalej podporiť profesionálnu prípravu pedagogických lídrov v regiónoch a zabezpečiť podporu pre učiteľov v regiónoch pri implementácii nového kurikula základného vzdelávania formou mentoringu a poradenstva. Rezort školstva pracuje nie len na tvorbe nového rámcového štátneho vzdelávacieho programu pre základné vzdelávanie, ale paralelne s tým buduje aj sieť regionálnych centier podpory učiteľov. Na 2. kolo výzvy je vyčlenených celkom 7 242 720 eur. 

Ako a dokedy môžem poslať žiadosť

Žiadosť o prostriedky mechanizmu sa podáva prostredníctvom elektronického formulára na predkladanie žiadostí cez systém e-grant do 16. januára 2023 do 23:59 min. Formulár je dostupný na tejto adrese: MSVVaŠ SR (egrant.sk)