Súťaž /

súťaž|Olympiáda v informatike 2019


Toto podujatie už prebehlo.

Olympiáda v informatike (OI) je predmetová olympiáda pre stredoškolákov a má na Slovensku už vyše tridsaťročnú tradíciu. Jej prvých 21 ročníkov prebehlo ako kategória P Matematickej olympiády, od roku 2006 je samostatnou súťažou.

 

Vyhlasovateľom OI je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v garancii a spolupráci so Slovenskou informatickou spoločnosťou a Slovenskou komisiou olympiády v informatike

 

 

Úspešní riešitelia OI sú na slovenských univerzitách na vysokoškolské štúdium spravidla prijímaní bez prijímacích pohovorov. Najlepší riešitelia navyše získavajú možnosť zúčastniť sa medzinárodných prípravných sústredení a reprezentovať Slovensko na medzinárodných programátorských súťažiach (IOI a CEOI).

 

Poslaním súťaže je:

 • V nadväznosti na výučbu informatiky aktivizovať žiakov v čase ich mimoškolskej činnosti.
 • Vzbudzovať a podporovať u žiakov záujem o informatiku a jej aplikácie, prehlbovať ich záujem o sebavzdelávanie a viesť ich k samostatnej tvorivej činnosti.
 • Prispievať k vyhľadávaniu žiakov talentovaných v informatike a podporovať ichodborný rast.
 • Prispievať k uvedomelej voľbe povolania, orientovať žiakov stredných škôl na vysokoškolské štúdium informatiky a nadväzujúcich študijných odborov.
 • Umožňovať učiteľom spätne využívať poznatky získané v OI na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na základných a stredných školách.

OI sa uskutočňuje v týchto kategóriách:

 • kategória A je určená pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka stredných škôl a príslušných ročníkov viacročných gymnázií a má tri kolá: školské, krajské a celoštátne.
  Môžu ju riešiť všetci žiaci základných a stredných škôl a dá sa z nej postúpiť na medzinárodné súťaže. Riešenia úloh domáceho kola kategórie A je potrebné odovzdať najneskôr 15. novembra 2019.
 • kategória B je určená pre žiakov prvého a druhého ročníka stredných škôl a príslušných ročníkov viacročných gymnázií a má dve kolá: školské a krajské.
  Je určená pre mladších žiakov, ktorí ešte v tomto ani budúcom školskom roku nekončia strednú školu. Riešenia úloh domáceho kola kategórie B je potrebné odovzdať najneskôr 30. novembra 2019.

 

Organizačný poriadok OI (pdf 385 kB)

Zadanie kategórie A (pdf 250 kB)

Ako sa pripravovať? Vhodné najmä pre tých čo sa ešte nezúčasnili programátorskej súťaže)

Stránka podujatia