Odpovede na otázky črevnej mikroflóry hľadajú vedci Ústavu experimentálnej medicíny v Košiciach

08. okt. 2017 • Lekárske vedy

Odpovede na otázky črevnej mikroflóry hľadajú vedci Ústavu experimentálnej medicíny v Košiciach

Mikroorganizmy osídľujúce dolnú časť tráviaceho traktu človeka tvoria komplexné spoločenstvá a zohrávajú mimoriadne významnú úlohu v regulácii funkcií hostiteľského organizmu. Produkujú rôzne látky vrátane niektorých vitamínov, mastných kyselín a serotonínu a sú dôležité aj pri zachovávaní správnej funkcie imunitného systému hostiteľa.

Podľa aktuálnych vedeckých poznatkov môžu byť určité zmeny črevnej mikroflóry spojené s rozvojom chronických chorôb. Korelácie medzi kvalitatívno-kvantitatívnym zložením, funkčnosťou črevnej mikroflóry človeka a rozvojom týchto ochorení nie sú stále objasnené, aj napriek neustálemu vedeckému pokroku v tejto oblasti. Na detailné štúdium črevnej mikroflóry človeka a možností jej modulácie v prevencii a terapii chronických chorôb ľudí, sa sústreďuje vedeckovýskumná činnosť Ústavu experimentálnej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Ide o vedeckovýskumné a experimentálne fakultné pracovisko.

Jeho výskumné aktivity majú za cieľ zodpovedanie dvoch kľúčových otázok: Aká je úloha črevného mikrobiómu v patogenéze chronických ochorení? A tiež to, aké sú možnosti prevencie chronických ochorení s využitím cielenej modulácie črevného mikrobiómu?

Výskumný tím Ústavu experimentálnej medicíny tvorí jedenásť odborných zamestnancov, pričom pozostáva z odborníkov na mikrobiológiu, molekulovú biológiu, biochémiu a imunológiu, a má teda multidisciplinárny charakter. Okrem využívania pokročilých in vitro analýz má pracovisko dlhodobé skúsenosti s in vivo animálnymi štúdiami. Jeho nespornou výhodou je dobré napojenie na klinické pracoviská Lekárskej fakulty a Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach a taktiež spolupráca s priemyselným odvetvím. V súčasnosti majú pracovníci ústavu podané dve patentové prihlášky.

Pracovisko pravidelne organizuje medzinárodné vedecké podujatia, ktoré umožňujú kontakt so špičkovými odbornými pracovníkmi z celého sveta. V rokoch 2008 – 2015 ústav usporiadal medzinárodnú konferenciu International Scientific Conference on Probiotics and Prebiotics, v rokoch 2009 a 2010 medzinárodnú konferenciu Food and Function a v roku 2010 medzinárodnú konferenciu International Scientific Conference on Gastro-Intestinal Microbial Ecology.

Ústav experimentálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ naposledy zorganizoval medzinárodnú vedeckú konferenciu o probiotikách a prebiotikách – International Scientific Conference on Probiotics and Prebiotics (IPC 2017. „Konferencia mala vynikajúcu vedeckú úroveň, svoje príspevky predniesli najuznávanejší odborníci v oblasti probiotického výskumu. z celého sveta. Prezentované poznatky poukázali na mimoriadne významnú úlohu črevnej mikrobioty pri zachovaní zdravia a v patogenéze chronických chorôb, čo poukazuje na to, že v blízkej budúcnosti bude možné moduláciou črevnej mikrobioty výrazne zefektívniť prevenciu a terapiu viacerých chronických chorôb. Prezentované príspevky boli veľkým prínosom aj pre objasnenie mechanizmu účinku probiotík na molekulovej úrovni, ale zároveň poukázali na skutočnosť, že v tejto oblasti zostávajú,“ konštatoval prednosta Ústavu experimentálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a predseda organizačného výboru konferencie MVDr. Alojz Bomba, DrSc.

MVDr. Alojz Bomba, DrSc.

*********************************************

Ako ďalšie vedeckovýskumné a experimentálne pracovisko Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach pôsobí aj pracovisko Združená tkanivová banka UPJŠ LF a UN LP Košice. Vykonáva činnosti súvisiace s výskumom hlavne v oblasti tkanivovej regenerácie kostí a kĺbov. V priebehu rokov 1998 až 2013 sa na pracovisku realizoval výskum ako súčasť jednotlivých doktorandských, diplomových a študentských vedeckých experimentálnych prác v oblastiach ortopédie, úrazovej chirurgie, kardiochirurgie, chirurgie, oftalmológie, tkanivového inžinierstva, hematológie a transplantácie orgánov a tkanív. S technologickou a metodickou podporou pracoviska bolo úspešne obhájených viacero doktoranských prác na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach a Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Pracovisko má funkčnú spoluprácu s viacerými domácimi a zahraničnými akademickými pracoviskami v oblasti regeneračnej medicíny a je partnerským pracoviskom v projekte Centra excelentnosti pre neuroregeneráciu – NEUREG pod vedením Neurobiologického ústavu SAV v Košiciach.

Združená tkanivová banka UPJŠ LF a UNLP Košice je pracoviskom napĺňajúcim v rámci liečebno-preventívnej činnosti tkanivový a bunkový transplantačný program v UNLP Košice, pričom realizuje tieto činnosti: odber, spracovanie, skladovanie a distribúcia tkanivových a bunkových transplantátov. Očná banka UNLP realizuje taktiež program odberu a distribúcie očných rohoviek pre všetky očné transplantujúce pracoviská na Slovensku a program diagnostiky porúch plodnosti.

 

Informácie a foto: UPJŠ v Košiciach/Lekárska fakulta

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Hore
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
TVT 2018 články
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Ischemická choroba srdca (ICHS) patrí medzi najčastejšie sa vyskytujúce kardiovaskulárne ochorenia.
Zistite viac