Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Univerzita Komenského opäť podporí mladých vedcov

VEDA NA DOSAH

Na projekty doktorandov z rôznych fakúlt poputuje 218 420 eur.

Ilustračný obrázok Zdroj: Vladimír Kuric

Univerzita Komenského opäť podporí mladých vedcov. Na projekty 222 zo 430 doktorandov jednotlivých fakúlt vyčlenila 218 420 eur. Na každý z nich poputuje približne 980 eur. Najväčší záujem o Granty UK tradične prejavili doktorandi Prírodovedeckej fakulty UK, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK a Lekárskej fakulty UK.

Zlepšia vyučovanie fyziky a manažment pacienta

Medzi vybranými je tento rok napríklad výskum pripravenosti učiteľov fyziky na plnenie súčasných cieľov fyzikálneho vzdelávania. Silvia Novotná z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK chce navrhnúť spôsob zlepšenia vyučovania fyziky na Slovensku. Na základe pozorovaní a rozhovorov s učiteľmi plánuje vytvoriť typológiu učiteľov a následne pre každú kategóriu navrhne špecifický spôsob výučby. Výsledky jej výskumu by mali pomôcť pri príprave budúcich učiteľov fyziky.

Lukáš Kurinec z Fakulty managementu UK sa zasa venuje otázke manažmentu pacienta u všeobecného lekára a výdavkov na jeho zdravotnú starostlivosť. „V projekte skúmam vplyv prebytočného posielania od všeobecného lekára k špecialistom na výdavky zdravotnej starostlivosti,“ približuje Kurinec, ktorý plánuje na základe svojho výskumu navrhnúť bonusové ohodnotenie všeobecných lekárov v závislosti od ich prístupu k tejto otázke.

Pomôžu deťom a dospelým s poruchami

Kristína Mocsári z Pedagogickej fakulty UK skúša novú terapiu pre deti so zajakavosťou v predškolskom a mladšom školskom veku pochádzajúcu zo zahraničia. V rámci svojho projektu plánuje realizovať terapiu 6 mesiacov. Na základe porovnania výsledkov vstupného, kontrolného a výstupného vyšetrenia následne preverí, či sa vďaka nej prejavy zajakavosti u detí znížili. „Ak sa nová terapia osvedčí, môže poslúžiť aj ďalším logopédom na Slovensku,“ hovorí Kristína Mocsári.

Karin Černickaja z Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK bude vo svojom projekte zbierať a analyzovať životné príbehy dospelých s poruchou učenia alebo pozornosti. Ich skúsenosti poslúžia budúcim psychológom a ďalším pomáhajúcim a pedagogickým profesiám. Černickaja sa pokúsi vyvinúť nástroj na zmierňovanie stigmy a zvýšenie povedomia o tejto téme, ale aj inšpiratívny zdroj pre osoby s poruchami učenia či pozornosti aj pre bežnú populáciu.

Identifikuje rizikových pacientov pre ťažký priebeh COVID-19

Jedným z potenciálnych markerov ťažkého priebehu ochorenia COVID-19 je aj enzým butyrylcholínesteráza, ktorého fyziologická funkcia nie je dosiaľ dostatočne objasnená. Je však prítomný vo veľkom množstve v našom krvnom obehu aj vo väčšine orgánov a podieľa sa okrem iného i na metabolizme tukov a vzniku obezity či kardiovaskulárnych ochorení. Lucia Markusková z Farmaceutickej fakulty UK plánuje enzým využiť na jednoduchšiu identifikáciu rizikových pacientov pre ťažký priebeh COVID-19 a efektívnejšiu zdravotnú starostlivosť o nich.

Rektor Univerzity Komenského Marek Števček vyzdvihuje rôznorodosť vedeckých projektov doktorandov, ktorá podľa neho kopíruje široké vedecké zameranie univerzity. „Granty UK sú tu pre nich ako zdroj na podporu výskumov, ktoré sú základom ich dizertačných prác. Som rád, že sa nám darí v tejto tradícii kontinuálne pokračovať a že je každoročne o túto podporu veľký záujem,“ konštatuje.

Zdroj: TS Univerzita Komenského

(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky