Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Riešenie verejného priestoru v obci Pukanec

VEDA NA DOSAH

obec Pukanec

Verejné priestory sú miesta, kde sa odohrávajú miestne slávnosti, športové podujatia, miesta pre stretnutie priateľov, známych, miesta obchodných a osobných kontaktov a slúžia verejnosti – komunite, ľuďom ktorí trvalo žijú v sídle, ale aj turistom či občasným návštevníkom. Vidiecke sídla predstavujú bohaté a nenahraditeľné historické, kultúrne, sociálne i architektonicko-urbanistické dedičstvo. Zhodujú sa na tom Terézia Kňazovičová a Gabriel Kuczman, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre vo svojej práci Riešenie verejného priestoru v obci Pukanec (Solution of green space at public place in the village Pukanec).

Pokračujú, že v našich sídlach má bohatú tradíciu okrasná zeleň s tým, že v dedinských sídlach boli neodmysliteľnou súčasťou exempláre okrasných a ovocných drevín. Ich práca sa zaoberá riešením centra obce Pukanec, jeho charakteristikou, históriou, kultúrou, tradíciami, zvyklosťami, ale hlavne riešením zelene verejných priestorov. „Predmetným územím je priestranstvo pred obecným úradom, mierové námestie, ktoré sa nachádza v strede obce a pozemok Pod hradbami. Pozemok je v dvoch výškových úrovniach. Hornú časť tvorí mierové námestie a priestranstvo pred obecným úradom. Pozemok pod hradbami sa nachádza v dolnej časti, ktorý je voľne prístupný z verejnej komunikácie. Problematika vidieka je doplnená aktuálnou domácou a zahraničnou literatúrou,“ uvádzajú autori.

Dendrologická analýza vybraného priestoru je v tejto práci podložená relevantnými metodikami inventarizácie v súlade s platnou legislatívou na posúdenie spoločenskej hodnoty pre ďalšie praktické postupy. „Súčasťou riešenia boli návrhové opatrenia výrubov. Koncepčné návrhy podporujú estetickú hodnotu prostredia v súlade s požiadavkami zo strany obce,“ dodávajú Terézia Kňazovičová a Gabriel Kuczman.

Práca je súčasťou Študentskej vedeckej konferencie Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. 

Vedecká konferencia študentov s medzinárodnou účasťou sa koná tradične, každoročne. V roku 2017 sa na nej zúčastnili študenti a doktorandi študijných programov FZKI všetkých troch študijných stupňov. Prihlásení účastníci boli rozdelení do troch sekcií: Záhradníctvo, Krajinárstvo a Krajinná a záhradná architektúra, ktoré zodpovedajú študijným odborom rozvíjaným na FZKI. Vedecká činnosť študentov patrí medzi dôležité aktivity fakulty. Pod vedením učiteľa je vytvorený priestor na aktívnu a samostatnú výskumnú prácu študenta, na osvojovanie si návykov a schopností pre experimentálnu činnosť. Táto činnosť prispieva k prehĺbeniu odbornej profilácie študentov vo všetkých stupňoch vzdelávania a predstavuje významnú a dnes prirodzenú súčasť vzdelávacieho procesu na vysokých školách.  

 

Zdroj informácií:

http://www.fzki.uniag.sk/sk/aktualne-informacie-reader/items/svk-fzki-2018/

Informácie prebrané zo zborníka Študentskej vedeckej konferencie FZKI 2017; (september 2018)

autori príspevku: Terézia Kňazovičová (SR) – Gabriel Kuczman (SR)

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto:

http://www.pukanec.sk/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky