Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Riešenie rekreačného areálu v Topoľčiankach

VEDA NA DOSAH

obec Topoľčianky z leteckého pohľadu

Vypracovanie koncepcie návrhu verejného rekreačného areálu v obci Topoľčianky je predmetom práce Riešenie rekreačného areálu v Topoľčiankach (Project of Recreational Area in Topoľčianky) od autorov Martina Laktišová a Gabriel Kuczman, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre.

„Detailné analýzy, kvalitatívne a kvantitatívne zhodnotenie zelene, skúmanie vzťahov a väzieb tohto priestoru nám pomohli pochopiť potreby obyvateľov a predispozície riešeného územia. Nadobudnuté poznatky sa neskôr využili pri vypracovaní návrhovej časti. Vďaka tomuto projektu má obec možnosť zvýšiť atraktívnosť a aktivitu prostredia, ako aj kvalitu života obyvateľov a cestovný ruch,“ uvádzajú autori práce. Riešené územie nachádzajúce sa v okrajovej časti obce je úzko späté so športovo-rekreačnou zónou. Nachádza sa v nej futbalové ihrisko, bývalé kúpalisko, disfunkčné basketbalové a tenisové ihrisko.

„Vzhľadom k tomu sa snažíme nevyužitú plochu bezprostredne spätú s touto zónou pretvoriť, oživiť a skultúrniť čo najefektívnejším spôsobom, ktorý by poslúžil nielen obyvateľom obce, ale aj jej návštevníkom. Hodnotenie potenciálu územia pre cestovný ruch a rekreáciu sa stáva dôležitým segmentom pohľadu na rozvojové možnosti v regiónoch mnohých európskych štátoch. Kým sú vonkajšie podmienky na rekreáciu prijateľné, rozsah nevyhnutných činností rastie. Ak sú podmienky pre pobyt vonku dobré, ľudia sa venujú mnohým aktivitám a rastie tak počet aktivít voliteľných,“ priblížili ďalej autori práce.

Príklady realizácií zo zahraničia podľa nich prinášajú množstvo inšpirácii a poukazujú na fakt, že pomocou určitého typu originality, ekologických a prírodných prístupov, ktoré rešpektujú okolitú zeleň a potreby obyvateľov, je možné docieliť požadovaný efekt. Cieľom návrhu práce je vytvoriť funkčný, verejný rekreačný priestor, ktorý bude poskytovať a rešpektovať potreby občanov, prispievať k zlepšeniu a skvalitneniu nielen života obyvateľov žijúcich v Topoľčiankach, ale aj v okolitých obciach. 

Práca je súčasťou Študentskej vedeckej konferencie Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Vedecká konferencia študentov s medzinárodnou účasťou sa koná tradične, každoročne. V roku 2017 sa na nej zúčastnili študenti a doktorandi študijných programov FZKI všetkých troch študijných stupňov. Prihlásení účastníci boli rozdelení do troch sekcií: Záhradníctvo, Krajinárstvo a Krajinná a záhradná architektúra, ktoré zodpovedajú študijným odborom rozvíjaným na FZKI. Vedecká činnosť študentov patrí medzi dôležité aktivity fakulty. Pod vedením učiteľa je vytvorený priestor na aktívnu a samostatnú výskumnú prácu študenta, na osvojovanie si návykov a schopností pre experimentálnu činnosť. Táto činnosť prispieva k prehĺbeniu odbornej profilácie študentov vo všetkých stupňoch vzdelávania a predstavuje významnú a dnes prirodzenú súčasť vzdelávacieho procesu na vysokých školách.  

 

Zdroj informácií:

http://www.fzki.uniag.sk/sk/aktualne-informacie-reader/items/svk-fzki-2018/

Informácie prebrané zo zborníka Študentskej vedeckej konferencie FZKI 2017; (september 2018)

autori príspevku: Martina Laktišová (SR) – Gabriel Kuczman (SR)

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: https://www.topolcianky.sk/obec-1/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky