Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Revitalizácia vybranej časti historického parku Bernolákovo

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto: Obec Bernolákovo

Kaštieľ v Bernolákove postavili v rokoch 1724 – 1728 a následne bola k nemu založená záhrada v štýle francúzskych parkov. Tú neskôr ešte upravovali ďalší majitelia, každý z nich zanechal po sebe v parku nejakú zmienku. V roku 1830 ju prerobili na prírodno-krajinársky park, kde bolo vysadených množstvo introdukovaných drevín. Udržiavaná bola do konca druhej svetovej vojny. Revitalizácia nástupných priestorov a okolia kaštieľa (Revitalization of selected part of historical park in Bernolákovo) bola témou diplomovej práce autorov Peter Horváth a Roman Flóriš, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, ktorí uvádzajú tieto skutočnosti.

Riešené územie sa nachádza v blízkosti kaštieľa. „Tento priestor nie je pravidelne udržiavaný, sčasti zarastá náletovými drevinami a znižuje estetické pôsobenie kaštieľa. Analýzy, historické opisy, mapy a súčasné vzťahy tohto priestoru sú podkladom pre spracovaný návrh. Predmetom návrhu je stanoviť a určiť možné riešenie využitia daného územia na komerčné aj nekomerčné účely tak, aby priestor slúžil nájomníkom, členom golfového klubu a aj verejnosti. Predstava o spojení zachovania historického objektu s jeho rekreačným využitím zodpovedá najviac záujmom spoločnosti, predpokladá však plné pochopenie zo strany tých, čo sa v ňom chcú dobre cítiť,“ konštatovali autori práce. 

Cieľom ich práce bolo vytvorenie vhodného priestoru, ktorý by dopĺňal zrekonštruovaný kaštieľ ako z estetického, tak aj funkčného pohľadu, aby sa zlepšilo funkčné aj priestorové riešenie súčasného stavu. Návrh vychádza z historických podkladov, ale zohľadňuje súčasné využitie tejto časti parku. „Dopĺňa priestor o ďalší vstup a parkovisko, ktorý vylúči automobilovú dopravu z priestoru pred kaštieľom iba v prípade veľkých podujatí, obnovuje časti okrasnej záhrady a dopĺňa ju o novo navrhované prvky, napríklad prístrešok, ktorý môže slúžiť na konferencie, svadby, ako aj v bežnej prevádzke pre návštevníkov. Návrh komplexne rieši územie aj z vegetačnej stránky, a to vysadením stromov, krov aj letničiek, ktoré tam mali v minulosti svoje miesto.“

Príspevok je súčasťou Študentskej vedeckej konferencie Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Vedecká konferencia študentov s medzinárodnou účasťou sa koná tradične, každoročne. V roku 2017 sa na nej zúčastnili študenti a doktorandi študijných programov FZKI všetkých troch študijných stupňov. Prihlásení účastníci boli rozdelení do troch sekcií: Záhradníctvo, Krajinárstvo a Krajinná a záhradná architektúra, ktoré zodpovedajú študijným odborom rozvíjaným na FZKI. Vedecká činnosť študentov patrí medzi dôležité aktivity fakulty. Pod vedením učiteľa je vytvorený priestor na aktívnu a samostatnú výskumnú prácu študenta, na osvojovanie si návykov a schopností pre experimentálnu činnosť. Táto činnosť prispieva k prehĺbeniu odbornej profilácie študentov vo všetkých stupňoch vzdelávania a predstavuje významnú a dnes prirodzenú súčasť vzdelávacieho procesu na vysokých školách. 

 

Zdroj informácií:

http://www.fzki.uniag.sk/sk/aktualne-informacie-reader/items/svk-fzki-2018/

Informácie prebrané zo zborníka Študentskej vedeckej konferencie FZKI 2017; (september 2018)

autori príspevku: Peter Horváth (SR) – Roman Flóriš (SR)

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: https://www.bernolakovo.sk/obec/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky