Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Revitalizácia centrálnej časti obce Zborov

VEDA NA DOSAH

Zborov

Revitalizácia centrálnej časti obce Zborov, ležiacej na severovýchode Slovenska, je hlavným zámerom práce Matúša Hüblera a Gabriela Kuczmana, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

V úvode sa zaoberajú súčasným stavom riešenej problematiky, akou je otázka obnovy vidieka na verejných priestoroch. Ďalej je to vypracovanie komplexnej analýzy vybraného územia a jeho okolia pre tvorbu sadovnícko-architektonického riešenia. „V roku 2012 sa uskutočnila rozsiahla revitalizácia centra obce, za podpory projektu: ´Regenerácia centra obce Zborov´. Na základe požiadavky zo strany obce sa zapracovala do riešeného komplexného návrhu. Snahou návrhu je vniesť do prostredia život, sprístupniť ho širokej verejnosti, podporiť a prepojiť existujúce dominanty. Návrh vychádza z historických súvislosti obce, ktorá bola sídlom mnohých šľachtických rodov. Najznámejším rodom boli Rákociovci, ktorí tu mali vlastný kaštieľ a 100-lipovú aleju, preto sa vybrali za hlavný vegetačný prvok lipy. Spevnené okolie bývalej kúrie poslúži v letných mesiacoch na kultúrne podujatia.“

Súčasťou návrhu územia má byť konkrétny výber vhodného sortimentu rastlín patriacich do riešeného vidieckeho priestoru. „Sadovnícko-architektonické riešenie prispeje ku kvalitatívnemu rozvoju obce,“ uzavreli autori projektu.

Príspevok bol prezentovaný počas Študentskej vedeckej konferencie FZKI SPU. Vedecká konferencia študentov s medzinárodnou účasťou sa koná tradične, každoročne. V roku 2017 sa na nej zúčastnili študenti a doktorandi študijných programov FZKI všetkých troch študijných stupňov. Prihlásení účastníci boli rozdelení do troch sekcií: Záhradníctvo, Krajinárstvo a Krajinná a záhradná architektúra, ktoré zodpovedajú študijným odborom rozvíjaným na FZKI. 

 

Zdroj informácií:

http://www.fzki.uniag.sk/sk/aktualne-informacie-reader/items/svk-fzki-2018/ (september 2018)

Informácie prebrané zo zborníka Študentskej vedeckej konferencie FZKI 2017;

autori príspevku: Matúš Hübler (SR) – Gabriel Kuczman (SR)

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj foto: http://www.zborov.sk/fotogaleria/hrad-zborov-a-jeho-zachrana.html

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky