Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Návrh krajinno-architektonického riešenia areálu materskej a základnej školy v Horných Lefantovciach

VEDA NA DOSAH

fotogaléria Horné Lefantovce

Vypracovanie krajinno-architektonického riešenia areálu materskej a základnej školy v obci Horné Lefantovce je cieľom práce Bc. Ivany Dermekovej a Ing. Attilu Tótha, PhD., Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Nesie názov Návrh krajinno-architektonického riešenia areálu materskej a základnej školy v Horných Lefantovciach (Landscape architectural design of the preschool and primary school premises in the municipality of Horné Lefantovce).

Úvodná časť práce je venovaná prehľadu riešenej problematiky so špecifickým dôrazom na vidiecke sídla, školské areály a zeleň v intraviláne obce. Charakteristika záhrad detských jaslí a materských, základných, stredných a vysokých škôl sa opiera o zistenia Rózovej (2002). „Práca definuje problematiku detských ihrísk a športovísk, ich tvorby a údržby, ktorým sa podrobnejšie venuje Balko a kolektív (2013). Práca obsahuje príklady školských areálov zo Slovenska a zahraničia, ktoré sú zároveň inšpiráciou pri tvorbe návrhu. Objekt riešenia sa nachádza v obci Horné Lefantovce. Práca zahŕňa stručnú charakteristiku histórie obce, jej klimatických a hydrologických podmienok a ponúka prehľad o rastlinstve a živočíšstve v okolí obce. Návrhová štúdia ďalej stavia na analýze vývoja školstva v Horných Lefantovciach od roku 1713.“

Na základe územného plánu obce a ďalších mapových podkladov bola vypracovaná analýza širších vzťahov, urbanistických štruktúr, historického vývoja a dopravy sídla. Súčasťou práce je zhodnotenie súčasného stavu areálu materskej a základnej školy a poukázanie na pozitívne a negatívne aspekty priestoru. „Vyhodnotenie poznatkov z terénneho prieskumu a analýz je podkladom pre vytvorenie edukačného, estetického a príjemného prostredia pre žiakov a zamestnancov materskej aj základnej školy,“ uvádzajú autori práce.  

Príspevok je súčasťou Študentskej vedeckej konferencie Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. 

Vedecká konferencia študentov s medzinárodnou účasťou sa koná tradične, každoročne. V roku 2017 sa na nej zúčastnili študenti a doktorandi študijných programov FZKI všetkých troch študijných stupňov. Prihlásení účastníci boli rozdelení do troch sekcií: Záhradníctvo, Krajinárstvo a Krajinná a záhradná architektúra, ktoré zodpovedajú študijným odborom rozvíjaným na FZKI. Vedecká činnosť študentov patrí medzi dôležité aktivity fakulty. Pod vedením učiteľa je vytvorený priestor na aktívnu a samostatnú výskumnú prácu študenta, na osvojovanie si návykov a schopností pre experimentálnu činnosť. Táto činnosť prispieva k prehĺbeniu odbornej profilácie študentov vo všetkých stupňoch vzdelávania a predstavuje významnú a dnes prirodzenú súčasť vzdelávacieho procesu na vysokých školách.  

 

Zdroj informácií:

http://www.fzki.uniag.sk/sk/aktualne-informacie-reader/items/svk-fzki-2018/

Informácie prebrané zo zborníka Študentskej vedeckej konferencie FZKI 2017; (september 2018)

autori príspevku: Bc. Ivana Dermeková(SK) – Ing. Attila Tóth, PhD. (SK)

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: http://www.hornelefantovce.sk/fotogaleria.html#fgallery–55039-2 

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky