Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Workshop o popularizácii a komunikácii vo vede

Marta Bartošovičová

V Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave sa v dňoch 22. a 23. 4. 2015 uskutočnil workshop PopVaT I. na tému: Popularizácia a komunikácia vo vede.

Plagat k podujatiu. Zdroj: CVTI SR

Dvojdňové podujatie zorganizovalo Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) pri CVTI SR v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied.

22. apríl 2015

Workshop otvorila Mgr. Andrea Putalová, riaditeľka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR. S úvodným príhovorom vystúpil RNDr. Pavol Siman, PhD., zástupca podpredsedu Slovenskej akadémie vied pre 1. oddelenie.

Program prvého dňa obsahoval päť prednášok.

S prezentáciou na tému Skúsenosti s popularizáciou vedy z pohľadu vedcov vystúpil Ing. Igor Lacík DrSc., vedecký pracovník v oblasti Makromolekulová chémia, kinetika a biomateriály, riaditeľ Ústavu polymérov SAV. Popularizácia vedy sa stala súčasťou jeho profesionálneho života. Pri popularizácii ide o zrozumiteľný a zaujímavý „preklad” vedeckých výsledkov pri zachovaní kompletnosti informácie. Veda a vzdelanie súkľúčové zložky kultúrnej spoločnosti, ktoré si vyžadujú reálny záujem, stratégiu a finančnú podporu. Popularizácia je prirodzenou súčasťou tohto procesu.

Na informácie a odporúčania Ako získať viac návštevníkov z vyhľadávača Google? sa zameral Mgr. Daniel Duriš, odborník v oblasti optimalizácie pre vyhľadávače. Špecializuje sa na použiteľnosť, prístupnosť webových stránok a štatistické nástroje.

S prezentáciou na tému Sociálne siete nie sú veda vystúpil Andrej Salner, senior konzultant spoločnosti Pizza SEO, s.r.o., ktorý sa špecializuje na tvorbu on-line marketingových stratégií a optimalizáciu webových projektov pre vyhľadávače.

S témou Ako popularizovať vedu v elektronických médiách vystúpila Zuzana Vitková, projektová manažérka a šéfredaktorka portálu science.sk. Hovorila o obsahu portálu a poskytla niekoľko tipov, ako účinne prezentovať výskum tak, aby ho šírili média a čitateľ či poslucháč ho pochopil.

Portál Veda na dosah predstavila jeho šéfredaktorka Mgr. Zuzana Čeplíková, vedúca Odboru elektronických médií a multimédií, NCP VaT pri CVTI SR. Informovala o zámeroch nového portálu www.vedanadosah.sk, ktorý je on-line prostredím pre PR slovenskej vedy a techniky.

23. apríl 2015

Úvodnú tému Popularizácia vedy a techniky na Slovensku prezentovala Mgr. Patrícia Stanová, vedúca Odboru propagácie vedy a techniky, NCPVaT pri CVTI SR. Prítomných oboznámila s výsledkami prieskumov z rokov 2013 a 2015, zameraných na popularizáciu vedy a techniky vo vzťahu k širokej verejnosti a mládeži, ako aj s aktivitami NCP VaT.

S prezentáciou Od The New York Times po SME – môj príbeh vystúpil Mgr. Martin Hajduch, PhD., samostatný vedecký pracovník a vedúci oddelenia reprodukčnej a vývinovej biológie v Ústave genetiky a biotechnológií rastlín SAV. Na vlastných skúsenostiach s popularizáciou vedy a výskumu a konkrétnych príkladoch uviedol niekoľko dôležitých faktorov, ktoré rozhodujú o tom, či bude výskum publikovaný alebo odmietnutý. Hovoril tiež o tzv. „impact factore“ vedeckých časopisov a formulácii výskumu do zaujímavého a zrozumiteľného textu, ktorý však nestratí na svojej kvalite a dôležitosti výberu vhodného výskumu na popularizáciu.

S témou Ako popularizovať vedu zaujal Martin Maruniak, novinár, konzultant, lektor, kouč. Vo svojom vystúpení sa venoval komunikácii a vzťahom s médiami. Hovoril o najúčinnejších metódach a formách prezentovania aktivít a výsledkov výskumu prostredníctvom komunikačných kanálov. Upozornil, že ak chcú vedci upútať správou o svojom projekte alebo výsledkoch výskumu, je dôležité, aby ich informácie vynikli medzi ostatnými. Poradil tiež, ako je najlepšie osloviť médiá a detailne vysvetlil pravidlá pri písaní tlačových správ a pozvánok.

S prezentáciou Ako môže pravdepodobnosť zaujať žiakov aj vo voľnom čase? vystúpila Mgr. Alena Bachratá, študentka PhD. na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Predstavila korešpondenčné semináre a vysvetlila ako fungujú. Predviedla konkrétnu úlohu z teórie pravdepodobnosti, ktorú riešili žiaci druhého stupňa ZŠ. Ukázala rôzne prístupy žiakov k riešeniu a objavy, ktoré dokázali sami vytvoriť. Poukázala na to, aký vplyv má „matematika hrou“ na neskoršie vzdelávanie, výber povolania a celkové zmýšľanie detí.

Program druhého dňa workshopu uzavrela podnetná prezentácia Tajomný svet vedy a techniky, s ktorou vystúpila doc. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD., pedagogička z Ústavu elektroniky a fotoniky Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Poukázala na súčasný stav vzdelávania v oblasti vedy a techniky na základných, stredných a vysokých školách. Upriamila pozornosť na faktory, ktoré ovplyvňujú výber povolania. Je dôležité hľadať nové spôsoby motivácie žiakov základných a stredných škôl k zvýšeniu ich záujmu o štúdium technických a prírodovedných disciplín. Poskytla prehľad dostupných popularizačných aktivít na Slovensku.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky