Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vyhlásenie výsledkov vo Výtvarnej súťaži a Fotografickej súťaži TVT 2014

VEDA NA DOSAH

V rámci Týždňa vedy a techniky 2014 dňa 10. 11. 2014 boli v Centre vedecko-technických informácií SR slávnostne odovzdané ceny víťazom výtvarnej a fotografickej súťaže, ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR.

Obe súťaže sú na tému Ako veda a technika zmenila môj život? Slávnostné vyhodnotenie obidvoch súťaží sa uskutočnilo  v popoludňajších hodinách v deň slávnostného otvorenia TVT 2014.

V úvodnom príhovore  vystúpili: zástupca MŠ VVaŠ SR Ing. Peter Plavčan, CSc., generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl, vedy a výskumu; zástupcovia CVTI SR, generálny riaditeľ CVTI SR,  prof. Ján Turňa; riaditeľka NCP VaT pri CVTI SR, Mgr. Andrea Putalová a zástupca Slovenských  elektrární a. s., člen skupiny Enel a zároveň aj hlavný partner TVT 2014  Miroslav Šarišský. Slovenské elektrárne a. s.,  okrem toho, že sú  hlavným partnerom TVT 2014,  poskytli aj zaujímavé ceny pre víťazov.

Výtvarná súťaž

zábery z výtvarnej súťažeV rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2014 prebehol už deviaty ročník výtvarnej súťaže. Hlavným cieľom súťaže bolo zvýšiť záujem žiakov druhého stupňa základných škôl a študentov príslušných ročníkov osemročných gymnázií o vedecké bádanie, upriamiť pozornosť na prírodovedné predmety a zvýšiť orientáciu na vedeckú kariéru. Prostredníctvom podpory tvorivosti žiakov bola snaha aj tohtoročnej súťaže prispieť k zvýšeniu záujmu spoločnosti o vedu a techniku. Cieľovou skupinou výtvarnej súťaže boli žiaci  vo veku od 11 do 16 rokov, ktorí mali možnosť zapojiť sa do súťaže a nápaditou formou prezentovať ich pohľad na to, čo si pod vedou a technikou predstavujú, a tým prispievať aj k prezentácií samotnej vedy a techniky. Celkovo do súťaže bolo prihlásených 328 výtvarných prác.

Kategórie výtvarnej súťaže

Súťažiaci prihlásili do výtvarnej súťaže výtvarné práce v nasledovných kategóriách:

Kategória I: žiaci vo veku od 11 do 13 rokov
Kategória II: žiaci vo veku od 14 do 16 rokov

Výsledné poradie výherných prác v 1. kategórii:

 

Miesto Názov príspevku Meno a priezvisko autora Názov školy
1. Bez lekárov a modernej techniky by som tu už možno nebola  –  a nielen ja Soňa Haňová ZŠ sv. Ladislava, Topoľčany
2. Z webu môže vyletieť všetko Daniela Zemianeková ZŠ s MŠ Vagonárska1600/4, Poprad – Spišská Sobota
3. Ľudské myšlienky menia svet Martina Husárová ZUŠ Antona Cígera, Kežmarok

Výsledné poradie výherných prác v 2. kategórii:

Miesto Názov príspevku Meno a priezvisko autora Názov školy
1. Oko Dagmar  Budd Piaristická spojená škola Františka Hanáka
2. Železná krajina Viktória Krajňáková ZŠ Teodora Jozefa Moussona
3. Veda v technika mení môj pohľad na svet Ema Lavríková ZŠ s MŠ Vagonárska1600/4, Poprad – Spišská Sobota

Fotografická súťaž

Fotografická súťažV rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2014 sa po druhýkrát konala fotografická súťaž, ktorá je určená pre študentov stredných a vysokých škôl.
Cieľom aj tohtoročnej súťaže bolo aktivizovať mladých ľudí a poskytnúť im priestor pre prezentáciu vlastného pohľadu na vedu a techniku, ako i na samotné podujatie – Týždeň vedy a techniky na Slovensku originálnou formou (fotografiou na danú tému), a tak  prispieť k popularizácii vedy a techniky zaujímavým a jedinečným spôsobom. Do tejto kategórie bolo prihlásených 171 prác.

Kategórie fotografickej súťaže
Fotografická súťaž je určená žiakom základných škôl, študentom stredných škôl, študentom vysokých škôl všetkých stupňov vysokoškolského vzdelávania a mladým ľudom.

Každý záujemca sa do fotografickej súťaže sa prihlásil v nasledujúcich kategóriách:

Kategória I:  žiaci základných škôl
Kategória II:  študenti stredných škôl
Kategória III:  študenti vysokých škôl vrátane doktorandov
Kategória IV:  mladí ľudia vo veku od 18 do 30 rokov, ktorí neštudujú  na SŠ a VŠ

Výsledné poradie výherných prác v 1. kategórii:1

Názov príspevku Meno  a priezvisko autora Názov školy
Čím ide technológia ďalej, zovňajšok je na pohľad pekný, ale nemení sa naše vnútro? Alžbeta Timková ZŠ s MŠ Sedlice

Výsledné poradie výherných prác v 2. kategórii:

Názov príspevku Meno a priezvisko autora Názov školy
Pokora Dávid Kidala Stredná odborná škola,  Vranov nad Topľou

 Výsledné poradie výherných prác v 3. kategórii:

Názov príspevku Meno a priezvisko autora Názov školy
Späť do života Lukáš Procházka SSUS, Vyššie odborné štúdium, odbor Fotografia

Výsledné poradie výherných prác v 4. kategórii:

Názov príspevku Meno a priezvisko autora Názov školy
Technika v čase Kristína Krištofíková

Všetky informácie nájdete aj na stránke TVT 2014

logo pre TVT

Zo zdrojov NCP VAT spracovala: Mgr. Mária Izakovičová

 

Foto: Ing. Alena Oravcová

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky