Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Už 80 rokov nás spája CVTI SR so svetom informácií

VEDA NA DOSAH

80. výročie CVTI SR

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) tento rok jubiluje. Pri príležitosti svojho 80. výročia založenia, chceme verejnosti prezentovať široké spektrum našich aktuálnych aktivít a spoločne na formálnej i menej formálnej úrovni diskutovať o súčasnej inovatívnej dobe. Výročie oslávime v týždni od 26. do 29. novembra 2018 prostredníctvom viacerých sprievodných podujatí určených tak odbornej, ako i širokej verejnosti.

V roku 2018 si pripomíname 80. výročie založenia inštitúcie, Centra vedecko-technických informácií SR, ktoré zohráva nemalú úlohu v spoločnosti pri podporných službách a propagácii technického vzdelávania na Slovensku CVTI SR píše svoju históriu už od roku 1938. Vtedy ešte len ako formujúca sa súčasť Slovenskej vysokej školy technickej Dr. M. R. Štefánika v Košiciach, neskôr ako samostatná Slovenská technická knižnica a od roku 1996 ako Centrum vedecko-technických informácií SR. 

Už 80 rokov podpory vedy na Slovensku

tým, že akademikom a vedcom zabezpečuje prístup k významným informačným zdrojom. Širokej verejnosti približuje vedu prostredníctvom popularizačných aktivít a školstvu, vďaka zberu štatistických údajov, sprostredkováva potrebné dáta a informácie. To sú len niektoré z aktivít, ktoré dnes zabezpečuje Centrum vedecko-technických informácií SR. Počas svojej osemdesiatročnej histórie prešlo Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) cestu od technickej knižnice až po národné informačné centrum, ktoré svojimi aktivitami podporuje výskum, vývoj, inovácie i vzdelávanie.

Od súčasnosti k histórii

Koláž z historických obrázkov

Dnes sa v špecializovanej vedeckej knižnici najčastejšie skloňujú termíny ako otvorený prístup či otvorená veda. Kľúčovým je zabezpečenie prístupu k elektronickým informačným zdrojom. Vďaka nim sa stáva obsah svetových databáz z oblasti vedy a výskumu dostupným aj u nás.

CVTI SR buduje a prevádzkuje komplexné informačné systémy pre výskum a vývoj. S otázkami o ochrane duševného vlastníctva a jeho komercializácie prichádzajú slovenskí vedci do Národného centra transferu technológií. So zapojením sa do medzinárodnej spolupráce pomáhajú Národné kontaktné body pre Horizont 2020 či priamo Styčná kancelária pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD). A overiť si prototyp či vyskúšať si digitálne technológie umožňuje kreatívna dielňa Fablab.

Popularizácii vedy a techniky sa v CVTI SR venuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT). Vďaka nemu mohla verejnosť navštíviť už stovky rôznych popularizačných podujatí. Medzi inými napríklad vedecké kaviarne či celoslovenský Týždeň vedy a techniky. Oceniť prácu vedcov pomáha NCP VaT participáciou na podujatiach Vedec roka SR či národná Cena za vedu a techniku. Vedeckí nadšenci sa môžu „dotknúť vedy“ v Zážitkovom centre vedy Aurelium a o novinkách vo svete vedy si prečítajú v časopise Quark alebo na portáli www.vedanadosah.sk.

Od roku 2008 CVTI SR implementuje viaceré národné projekty

Od roku 2008 CVTI SR implementuje viaceré národné projekty spolufinancované z európskych štrukturálnych fondov zamerané na podporu výskumu, vývoja, inovácií a vzdelávania. Významnú spoluprácu na medzinárodnej úrovni v súčasnosti reprezentujú projekty v rámci takzvaného Dunajského nadnárodného programu. V prípade projektu EcoInn Danube je CVTI SR v pozícii koordinátora projektu, ako jedna z dvoch slovenských inštitúcií, ktoré vôbec takýto post v projektoch programu zastávajú.

V roku 2014 prešlo CVTI SR výraznou organizačnou zmenou

V roku 2014 prešlo CVTI SR výraznou organizačnou zmenou. Vtedajší Ústav informácií a prognóz školstva sa zlúčil s CVTI SR. Pribudli aktivity súvisiace s dôležitou štatistickou a metodickou činnosťou pre oblasť školstva. Rovnako novou bola múzejná činnosť, ktorú zastrešujú Múzeum školstva a pedagogiky v Bratislave a Múzeum špeciálneho školstva a pedagogiky v Levoči.

CVTI SR píše svoju históriu už od roku 1938

CVTI SR píše svoju históriu už od roku 1938. Vtedy ešte len ako formujúca sa súčasť Slovenskej vysokej školy technickej Dr. M. R. Štefánika v Košiciach, neskôr ako samostatná Slovenská technická knižnica a od roku 1996 ako Centrum vedecko-technických informácií SR. Vyjadrené číslom, už 80 rokov podpory vedy na Slovensku.
Počas svojej osemdesiatročnej histórie prešlo Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) cestu od technickej knižnice až po národné informačné centrum,  ktoré svojimi aktivitami podporuje výskum, vývoj, inovácie i vzdelávanie dodnes.

Pri príležitosti 80. výročia založenia CVTI SR sme pripravili v týždni od 26. – 28. novembra 2018 priestor pre formálne a neformálne diskusie o súčasnosti i budúcnosti našej jubilujúcej inštitúcie, ale i dnešnej inovatívnej doby spojenej s neustálym rozvojom vedy a výskumu.

Aktuálne prinášame rámcový program osláv.

Rámcový program osláv 80. výročia založenia CVTI SR

Pozvánka

Rok 2018 je pre Centrum vedecko-technických informácií jubilejným. Tradičný charakter špecializovanej technickej knižnice vystriedalo multidisciplinárne zameranie. Osobný kontakt s čitateľmi a práca s fyzickým knižničným fondom ustupuje vzdialenému prístupu k elektronickým zdrojom. Nová podoba CVTI SR aj dnes slúži verejnosti prístupom k najnovším vedeckým poznatkom.

Viac zaujímavosti z histórie knižnice si môžete pozrieť na stránke: 80. VÝROČIE V DIGITÁLNEJ KNIŽNICI CVTI SR  

 

Publikácie vydané pri minulých výročiach

Centrum vedecko-technických informácií SR 1938 – 2008: 70 rokov Vás spájame so svetom informácií

75. výročie založenia Centra vedecko-technických informácií SR

Slovenská technická knižnica – 25 rokov činnosti: sborník, 1938 – 1963

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky. 1938 – 1998

Slovenská technická knižnica pri svojom 55. výročí. Zborník

 

 

Zdroj: CVTI SR

Redigovala a uverejnila: MI, NCP VaT pri CVTI SR

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky