Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Stretnutia vo vedeckej kaviarni VEDA V CENTRE v roku 2018

Marta Bartošovičová

Stretnutia vo vedeckej kaviarni VEDA V CENTRE v roku 2018

Stretnutia s osobnosťami vedy a techniky vo vedeckej kaviarni pod názvom Veda v CENTRE organizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave od mája 2008.

Do rúk sa Vám dostáva publikácia Veda v CENTRE. Stretnutia vo vedeckej kaviarni v roku 2018. Nasledujúcimi stránkami Vám chceme priblížiť uplynulý rok neformálnych stretnutí s dvanástimi osobnosťami vedy a techniky, ktoré navštívili našu vedeckú kaviareň a pri šálke kávy širokej verejnosti priblížili významné spoločenské témy a výsledky svojej vedeckej práce. Nájdete tu profily a rozhovory s jednotlivými hosťami vedeckej kaviarne, ako aj články o prednáškach doplnené fotografiami a ilustračnými obrázkami z prezentácií týchto vedcov. Rozhovory a reportáže boli priebežne publikované na portáli VEDA NA DOSAH.

Neformálne debaty vedcov a výskumníkov s verejnosťou, ktoré v uplynulom roku oslávili už jubilejný 10. ročník, možno zaradiť medzi významné podujatia NCP VaT popularizujúce vedu a techniku na Slovensku. Cieľom pravidelných stretnutí je v priateľskej atmosfére propagovať výsledky vedeckej práce nielen odbornej verejnosti z rôznych sfér, ale aj študentom, mladým ľuďom a širšej verejnosti. Poslaním týchto podujatí je popularizovať vedu na Slovensku, objasňovať ciele a výsledky výskumu a vývoja, zvyšovať prestíž a celospoločenské uznanie vedeckých pracovníkov ako hlavných tvorcov ekonomickej prosperity krajiny, ale aj podporovať dialóg vedcov a verejnosti. Jednotlivé vedecké kaviarne môžu záujemcovia sledovať taktiež v priamom prenose prostredníctvom online vysielania.

Veda v CENTRE: Stretnutia vo vedeckej kaviarni v roku 2018 Rozhovory s dvanástimi osobnosťami vedy a reportáže z ich vystúpení
vo vedeckej kaviarni Veda v CENTRE v Bratislave v roku 2018.Veda v CENTRE, 2018Veda v CENTRE. Stretnutia vo vedeckej kaviarni v roku 2018

           © Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava 2019

Teší ma, že sa nám podarilo vytvoriť takúto tradíciu stretnutí, ktoré vedú k zlepšeniu vnímania vedy. Práve popularizačné aktivity sprístupňujú svet vedy všetkým a umožňujú tak poukázať na dôležitosť a postavenie vedy v spoločnosti. Vo vedeckovýskumnej komunite sa vytvára obrovský potenciál poznatkov, s ktorým by mala byť spoločnosť postupne čoraz viac a cielene oboznamovaná. V tomto smere je dôležité neustále rozvíjať vhodný spôsob komunikácie medzi výskumníkmi a verejnosťou, a prebudiť tak vo verejnosti potrebu informácií o dianí v oblasti vedy, ktorá je základom hospodárskeho a spoločenského rozvoja.

Aj v uplynulom roku sme sa vo vedeckej kaviarni počas jednotlivých mesiacov zamerali na prezentáciu významných a zaujímavých tém pre spoločnosť. Hosťom januárovej vedeckej kaviarne bol prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., ktorý vo svojej prednáške upriamil pozornosť na možnosti zhodnocovania organických odpadov vhodnými technológiami, ktorými sa môže získať tepelná alebo elektrická energia a zároveň šetriť životné prostredie.

Na ďalšom stretnutí prezentoval RNDr. Dušan Žitňan, DrSc., tému zameranú na štúdie pôsobenia vybraných hormónov a génov hmyzu, ktoré odhalili niektoré podobnosti základných pochodov u hmyzu a človeka. Dr. Robert Hofrichter priblížil vo vedeckej kaviarni fenomén migrácie morských živočíchov a jeho negatívny vplyv na Stredozemné more. Na problematiku osteoporózy ako závažného celosvetového medicínskeho a socioekonomického problému a potrebu prevencie tohto systémového ochorenia upozornil prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP.

Generálny riaditeľ CVTI SR a molekulárny biológ, prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., nadviazal na svoju tému spred desiatich rokov, kedy sa uskutočnila prvá vedecká kaviareň. Poukázal na problém súčasnosti, ktorým je kríza antibiotík vyvolaná mohutným rozšírením antibiotickej rezistencie a návrat niektorých ochorení, ktoré sú rezistentné voči väčšine antibiotík. V júnovej vedeckej kaviarni sa prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., zameral na komplexný prístup k znižovaniu spotreby energie, a to najmä v budovách, ktoré dosahujú v energetickej bilancii národného hospodárstva jedny z najvyšších hodnôt.

V rámci Letného špeciálu Vedy v CENTRE prijala pozvanie vedeckovýskumná pracovníčka Zuzana Kasanova, PhD., ktorá objasnila pôsobenie stresu a spôsobu prežívania rôznych stresových situácií na fungovanie mozgu a vznik vážnych psychických porúch. Ďalší hosť, ktorým bol doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD., vysvetlil vplyv starnutia populácie na dôchodkový systém a poukázal na problémy a výzvy pri riešení súčasného dôchodkového systému na Slovensku.

Hosťom októbrovej vedeckej kaviarne bol prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc.

V októbrovej kaviarni prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc., priblížil rozvoj molekulovej biológie vírusov, ako aj metodických postupov využívaných v biologickom výskume, ktoré výrazne prispeli k vývoju diagnostických metód na detekciu a identifikáciu vírusov na genetickej úrovni.

Psychológovia Mgr. Petra Brandoburová, PhD. a PhDr. Michal Hajdúk, PhD., vo svojej prednáške z oblasti neuropsychológie vysvetlili vzťah medzi funkciami jednotlivých častí mozgu a psychickými procesmi či správaním. Decembrová vedecká kaviareň Veda v CENTRE – Vianočný špeciál bola venovaná liečivým rastlinám, bylinkám a čajom. V rámci nej Ing. Iveta Čičová, PhD., upriamila pozornosť účastníkov na najznámejšie liečivé rastliny, ktoré používali v ľudovom liečiteľstve aj naši predkovia.

Verím, že vďaka významným vedeckým osobnostiam a pestrosti prezentovaných tém, môžem s radosťou konštatovať, že aj v roku 2018 sme zaznamenali pozitívne ohlasy a potešujúcu účasť vo všetkých vedeckých kaviarňach. Záujem o jednotlivé témy poukazuje na význam realizácie takýchto aktivít smerom k odbornej, ale i laickej verejnosti. Našim záujmom je nadviazať na tieto úspechy aj v budúcnosti a naďalej rozvíjať rôzne popularizačné aktivity.

Dovoľte mi v mene Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR, ako aj vo svojom mene, poďakovať všetkým vedeckým osobnostiam, ktoré sa často na úkor svojho osobného voľna aktívne zúčastnili našich vedeckých kaviarní. Zároveň by som sa chcela poďakovať Vám všetkým, ktorí svojimi profesionálnymi výkonmi pomáhate rozvíjať vedu, popularizačnými aktivitami a prístupnou formou umožňujete verejnosti nahliadnuť do tajov rôznych vedných disciplín, ale aj všetkým Vám, ktorých zaujíma svet vedy a techniky. Záverom mi dovoľte úprimne Vám všetkým popriať veľa tvorivej a ocenenej práce a naplnenie Vašich cieľov.

Srdečne Vás pozývame na ďalšie stretnutia vo vedeckej kaviarni Veda v CENTRE.

Mgr. Andrea Putalová, riaditeľka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR

Uverejnili: MB, MZ

Foto: NCP VaT pri CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky