Organizátori predlžujú termín prijímania nominácií na ocenenie Vedec roka SR

VEDA NA DOSAH

Návrhy na ocenenia môžu záujemcovia posielať do 15. apríla 2021.

Vedec roka SR 2020 banner

Vyhlasovateľmi podujatia Vedec roka SR 2020 je Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností. Cieľom podujatia je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najlepšie a najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku.

Za rok 2020 a predchádzajúce obdobie budú udelené ocenenia v piatich kategóriách:

  • vedec roka SR,
  • mladý vedecký pracovník,
  • inovátor roka,
  • technológ roka,
  • osobnosť medzinárodnej spolupráce.

Návrhy na ocenenie je potrebné poslať do 15. apríla 2021 e-mailom na adresu: ncpvat@cvtisr.sk a poštou podľa pokynov uvedených v štatúte súťaže. Po prijatí nominácie vám bude zaslaný akceptačný mail. 

Štatút súťaže, výzvu na zasielanie návrhov, návrhový formulár, ako aj ďalšie informácie o podujatí nájdete na adrese https://vedanadosah.cvtisr.sk/vedec-roka-sr/.

(TL) 

Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.