Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ako podporiť kariérny rozvoj a mobilitu výskumníkov

VEDA NA DOSAH

projekt REFLEX

Vytvorenie adaptabilného modelu komplexných služieb na podporu kariérneho rozvoja výskumných pracovníčok a pracovníkov bez ohľadu na sektor a disciplínu, v ktorých pôsobia, či kariérne cesty, ktoré sledujú. To je cieľom projektu REFLEX, ktorého realizácia odštartovala v januári 2016.

Jeho autori sú presvedčení, že kľúčovým predpokladom rozvoja špičkovej vedy je predovšetkým rozvoj tých, ktorí v nej pôsobia. „Cielené aktivity a služby kariérneho rozvoja výskumných pracovníčok a pracovníkov sa preto v čoraz väčšej miere stávajú bežnou a samozrejmou súčasťou personálnych politík mnohých vysokých škôl a výskumných inštitúcií. So zámerom prispieť k vytváraniu a profesionalizácii takýchto služieb v celom Európskom výskumnom priestore iniciovala Európska komisia viacero projektov, prostredníctvom ktorých sa usiluje o sprístupnenie konkrétnych nástrojov a techník kariérneho poradenstva čo najširšiemu spektru výskumných inštitúcií,“ píše sa v predstavení projektu REFLEX (Responsive and Flexible: Living and learning researcher career development framework). 

Koordinátorom projektu, podporeného zo 7. rámcového programu EÚ pre výskum a vývoj, je  SAIA, n. o., ako partneri sú v projekte zapojení Nórska univerzita vedy a technológie – NTNU   (Nórsko),  Nezisková organizácia  Bay Zoltána  pre aplikovaný výskum – BZN (Maďarsko), ETH Zürich (Švajčiarsko) a Univerzita v Kodani (Dánsko).

Projektové aktivity boli odštartované realizáciou prieskumu, mapujúceho existujúce aktivity, služby a iniciatívy zamerané na podporu kariérneho rozvoja doktorandov a výskumných pracovníkov.  V každej zo zapojených krajín sú tiež organizované „scenarioworkshopy“. Ich cieľom je vytvoriť priestor pre diskusiu a rozvoj spolupráce aktérov, ktorí sa vo svojej činnosti rôznorodým spôsobom dotýkajú otázok kariérneho napredovania výskumných pracovníkov, ako sú napr. organizácie a siete združujúce výskumníkov, zamestnávatelia a zástupcovia zamestnávateľov výskumníkov z rôznych sektorov, financujúce organizácie, ale aj ďalší aktéri na národnej úrovni.

Výstupy aktivít medzinárodného projektu REFLEX budú východiskom pre vytvorenie adaptabilného rámca služieb kariérneho rozvoja a modelových tréningov pre výskumníkov, ako aj pracovníkov pôsobiacich v podporných službách pre výskum.  Tréningové moduly, prispôsobené národným špecifikám jednotlivých krajín, budú v rámci projektu aj pilotne otestované.

Projekt REFLEX je súčasťou aktivít Európskej siete EURAXESS – Researchers in Motion, ktorá sa radí medzi paneurópsku iniciatívu Európskej komisie, zabezpečujúcu prístup k informáciám a podporným službám pre výskumníkov, ktorí prichádzajú v rámci svojej výskumnej kariéry do Európy alebo sa v rámci nej pohybujú. Predstavuje sieť viac než 200 servisných centier v 40 európskych krajinách, ktorých pracovníci poskytujú poradenstvo a pomoc v rozmanitých oblastiach, súvisiacich s výskumnou mobilitou. Služby, ktoré sú výskumníkom dostupné, zahŕňajú pomoc v celom spektre praktických záležitostí, ako sú otázky vstupu a pobytu v jednotlivých krajinách, sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia, zdaňovania, ubytovania, či uznávania dokladov o vzdelaní. K dispozícii je tiež on-line databáza EURAXESS Jobs, ktorá je nástrojom na vyhľadávanie voľných pracovných miest vo výskumných organizáciách, ako aj grantov na financovanie vedeckých projektov. Aktivity siete EURAXESS na Slovensku sú financované z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

 

Iniciatíva EURAXESS Slovensko je jedným z programov SAIA, n. o., a bola prezentovaná aj počas Európskej noci výskumníkov 2016 v štyroch slovenských mestách – v Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach a Žiline. Pracovníci SAIA, n. o. poskytovali počas podujatia poradenstvo o štipendijných a grantových možnostiach pre výskumné pobyty v zahraničí a distribuovali informačné a propagačné materiály národnej siete (letáky, brožúru „Sprievodca mobilitou výskumníkov“ atď.). Informovali tiež o aktivitách a službách servisných centier. Do pozornosti dávali aj slovenský a európsky portál EURAXESS (www.euraxess.skhttp://ec.europa.eu/euraxess), na ktorom môžu výskumníci okrem praktických informácií nájsť aj pracovné príležitosti a granty vo výskumných inštitúciách po celom svete. Cieľovou skupinou boli študenti doktorandského štúdia, mladí i skúsení výskumníci, uvažujúci o výskumnej mobilite v zahraničí.Informačné stánky EURAXESS počas trvania podujatia navštívilo približne 670 návštevníkov.

SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra) pôsobí ako koordinátor siete EURAXESS na národnej úrovni od roku 2004. V súčasnosti sú servisné centrá súčasťou všetkých pracovísk SAIA – v Bratislave i v ďalších univerzitných mestách (Banská Bystrica, Košice, Nitra, Žilina). Ich pracovníci poskytujú konzultácie, organizujú informačné semináre, školenia a workshopy pre slovenských záujemcov o výskumnú mobilitu v zahraničí, ako aj neformálne spoločenské podujatia pre komunitu medzinárodných výskumníkov pôsobiacich na Slovensku. SAIA, n. o. spolupracuje s orgánmi štátnej správy, akademickej obce, či ďalších sietí Európskej komisie na Slovensku, ako aj so zahraničnými partnermi prostredníctvom účasti na spoločných projektoch a organizácie podujatí.

 

Informácie poskytla: Mária Sásová, projektová manažérka EURAXESS Slovakia

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: http://www.euraxess.sk/…/Euraxess_Researchers_Guide_2014_web.pdf; http://euraxess-reflex.saia.sk/…/photo-gallery

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky